• Nombre de visites :
  • 1780
  • 20/10/2009
  • Date :

Kadın Hakkındaki Sapkınlıklara İslâm’ın Cevabı 3

kadın

       Kur’ân-ı Kerim, kızı da tıpkı erkek gibi anne ve babasının gerçek bir evladı olarak kabul etmektedir. Kadını erkekle aynı konumda tutmuş ve kadın çocuk sahibi olunca da onu çocuklarının annesi saymıştır.

     Kur’ân, kız çocuklarını diri diri gömen Araplara karşı bu cinayet karşısında öfkesini ilan etmiş, çocuklarına zulmetmeyi ifade eden bu çirkin işten şiddetle sakındırmıştır:

“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.”[1]

     Gördüğünüz gibi bu ayet apaçık bir şekilde kız çocuğunu da insanın bir çocuğu olarak zikretmiştir. Kur’ân-ı Kerim hakeza mirasla ilgili ayette ise şöyle buyurmuştur:

“Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder.”[2]

      Bu ayette de kız çocuğu evlat olarak ifade edilmiştir. Bu metot da tarihte boş söz söyleyenlere verilen bir cevap mahiyetindedir.

      Kur’ân-ı Kerim kadının çocuklarının annesi olduğu hususunda ise şöyle buyurmuştur:

“Anneler çocuklarını, tam iki sene emzirirler.”[3]

Kur’ân-ı Kerim Musa’nın hikâyesinin kıssası hususunda da şöyle buyurmuştur: “ve Musa’nın annesine vahyettik.”[4]

Allah Resulü de Hz. Fatıma (a.s) hakkında da şöyle buyurmuştur: “Fatıma benden bir parçadır.”[5]

       Başka bir rivayette ise şöyle buyurmuştur: “Evlatlarımız ciğerlerimizdir.”[6]

7- Kadının evlatları da şüphesiz babasının torunlarıdır. Resulul-lah’ın Hasan ve Hüseyin’e iki değerli torun olarak şiddetli bir ilgi duyması da kadının doğurduğu çocukların, kadının babasının torunları olmadığını söyleyen tarihteki cahillerin boş sözlerini boşa çıkarmaktadır.

kadın

İslâm fıkhı, annesinin “seyyide” olduğu kimselerin peygamberle kesin bir soy bağı bulunduğunu ifade etmektedir. Hatta Şia’nın taklit mercisi olan Seyyid Murtaza anne tarafından Resulullah’a bağlı olan kimselere bile humus verilebileceğine dair fetva vermiştir.

8- Kadın da ölünce fani olmamaktadır. Tıpkı erkek gibi beka ve ebedi bir hayata sahiptir. Hakk’a kulluk ettiği takdirde cennette ebedi kalacaktır. İbadetten uzak olduğu durumda ise ebedi olarak azapta kalacaktır. Kur’ân'da kıyametle ilgili binlerce ayet açık bir şekilde bu anlamı ifade etmektedir.

9- Kadın eşya ve meta değildir. Aksine hak kitabın ayetlerinin de açıkça buyurduğu gibi akıl ve irade sahibi bir varlıktır. Yaratılış cevheri ve tabiat mayasında erkekle eşittir. Bütün ilâhi ve insani ayrıcalıklardan ve özelliklerden pay sahibidir.

10- Kadın bir şehvet aracı değildir. Aksine erkeğin ortağı, türün beka sebebi ve hayatın yarısını teşkil eden bir varlıktır. Kadınla evlenmek temiz bir niyetle olduğunda ibadet, doğru ve salim bir tavırla olduğu takdirde ise insan için ahiret azığı ve uhrevi hayatın esenliğine sebep olmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim şöyle buyurmuştur:

“Kadınlarınız sizin için bir tarladır, tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. Allah’tan korkun. O’na, hiç şüphesiz kavuşacağınızı bilin ve (bunu) iman edenlere müjdele.”[7]

       Kur’ân, ince ve anlamlı “tarla” ifadesini kullanarak insani toplulukta kadının varlığının zaruretini ortaya koymaktadır. Kadın, şehveti söndürme aracı değildir. Aksine beşer türünün hayatını korumak için temiz bir vesile ve pak bir ortam sağlayıcısıdır.

       Bu söz kadına bir oyuncak ve şehvet vesilesi olarak bakan ve düşünen kimselere karşılık ciddi bir uyarı sayılmaktadır.”kaddimu li enfusikum” ifadesi de, “Kadınla kaynaşarak ahiretiniz için azık gönderiniz” Anlamında olup cinsel ilişkiden nihai amacın sadece lezzet almak olmadığı gerçeğine işaret etmektedir. Mümin insanlar bu konudan, layık çocuklar yetiştirmek için istifade etmelidirler. Bu mukaddes hizmeti, kendi yarınları için manevi bir azık olarak önceden göndermelidirler. Böylece Kur’ân eş seçiminde bir takım ilkelere riayet etmemizi emretmektedir. Şüphesiz bunun neticesi de salih çocukları terbiye etmek, bu büyük insani ve toplumsal azığı temin etmektir.

---------------------------------------------------------------------

[1]- En’âm, 151

[2]- Nisa, 11

[3]- Bakara, 233

[4]- Kasas, 7

[5]- Bihar, c. 43, s. 23

[6]- Sefinet’ul-Bihar, c. 8, s. 580

[7]- Bakara, 223

 


Kadın Hakkındaki Sapkınlıklara İslâm’ın Cevabı 1

Kadın Hakkındaki Sapkınlıklara İslâm’ın Cevabı  2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)