• Nombre de visites :
  • 2052
  • 7/10/2009
  • Date :

Kadın Hakkındaki Sapkınlıklara İslâm’ın Cevabı 1

kadın

        İslâm ilâhi bir dindir. İslâm fıtrat kültürüdür ve insan ve insanlığı ilgilendiren tüm hususlarla uyum içindedir. İslâm’daki kanun ve hükümler sistemi insanı yaratan büyük Allah-u Teâlâ tarafından ortaya konmuştur. Zira Allah-u Teâlâ insanın ne ve kim olduğunu nasıl bir zahiri ve batını bulunduğunu bilmektedir ve insanın haysiyeti ve varlığı esasınca da kanunlar yasamış ve insanı ulaşması gereken gerçeklere hidayet etmiştir.

       İslâm kadın hakkında tarih boyunca söylenen, milletlerin düşüncelerine ve fikirlerine sızmış olan ve bir kültür haline gelen bu on yanlış ve sapık düşünceye şöyle cevap vermektedir:

1- Kadının yaratılışı ve varlığının niteliği de tıpkı erkek gibidir ve Hz. Hakk’ın kadının yaratılışından amaçladığı gerçeklerin yüzde yüz bir örneği konumundadır. Kadın bütün varlığıyla insanlık hakikatine sahiptir. Özetle bütün haysiyetiyle kadın bir insandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz biz insanı en güzel bir surette yarattık.”[1]

Hakeza: “Bu her şeyi sağlam tutan Allah’ın işidir. Doğrusu O, yaptıklarınızdan haberdardır.”[2]Hakeza: “Yarattığı her şeyi güzel yaratan…”[3]

2- Kadın için de salt ilâhi ve insani bir ruh takdir edilmiştir. Hak Teâlâ tarafından kadına ilâhi ruh üfürülmüş, bu ruh sebebiyle kendisine özel toleranslar tanınmış ve kadın birçok kemallerin zuhur kaynağı karar kılınmıştır. Kadının ruhuyla erkeğin ruhu arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla kadın da erkekle aynı kimliği taşımaktadır. Kadının cevheri erkeğin zati cevheriyle eşit konumdadır.

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinizden sakının.”[4]

“İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, o’nun varlığının belgelerindendir.”[5]

        

kadın

       Ayyaşi’nin tefsirinde İmam Bakır’dan (a.s) rivayet edildiği üzere Allah-u Teâlâ Havva’yı Âdem’in toprağından arta kalanlardan yaratmıştır.

       Bu tür ayetlerin de gösterdiği gibi kadının yaratılışında zahir ve batın açısından hiçbir eksiklik ve kusur yoktur. Kadının ruhu da hak tarafından kendisine üfürülmüş bir ruhtur. Kadın bil kuvve kâmil bir varlıktır. En güzel ve en sağlam bir şekilde yaratılmıştır. Kadın kendi kabiliyet, fıtrat, ruh ve aklını kullanarak ve Hakk’ın hidayetinden yardım alarak en üstün ve manevi makamlara ulaşabilir. Ve hakeza bütün gerçeklerden yüz çevirerek aşağılıkların en aşağılığı makamına da düşebilir.

3- Kadın malikiyet hakkına sahiptir ve beğenilmiş ve meşru işlerde çektiği zahmetlerinin karşılığı bizzat kendi hakkıdır. Kadının malikiyet meselesi ve mülkü olan her şeydeki tasarrufu hiçbir eksiklik ve noksanlık olmaksızın tıpkı erkek gibidir.

“İnsan için sadece çalıştığı vardır.”[6]

Evet, insan kendi çabasının, gayretinin, amelinin ve hareketinin malikidir ve bu Hz. Hakk’ın dünya ve ahirette kadın ve erkek herkese verdiği bir hak ve gerçektir.

“Kadınlara verdiklerinizden bir şey almanız size helal değildir.”[7]

İmam Sadık (a.s) bir rivayette şöyle buyurmuştur: “Hırsızlar üç çeşittir: “Zekât vermekten kaçınan kadının mehriyesini helal sayan ve insanlardan ödeme niyetiyle olmadığı halde borç alan kimse.”[8]

“İçinizden ölüp, eşler bırakacak olanlar, evlerinden çıkarılmaksızın, bir yıla kadar eşlerinin geçimini sağlayacak şeyi vasiyet etsinler.”[9]

        Kur’ân-ı Kerim, mehriye ve erkeğin ölümünden sonrası için kadının ihtiyaçlarını giderme hususunda vasiyette bulunmasına ilave boşandıktan sonraki zaman için de onların hakkında erkeğe tavsiyede bulunarak ve şöyle buyurmuştur:

        “Boşanan kadınları, takva sahiplerine bir borç olmak üzere, uygun bir surette faydalandırma vardır.”[10]

----------------------------------------------------------------

[1]- Tin, 4

[2]- Neml, 88

[3]- Secde, 7

[4]- Nisa, 1

[5]- Rûm, 21

[6]- Necm, 39

[7]- Bakara, 229

[8]- Bihar, c. 100, s. 349

[9]- Bakara, 240

[10]- Bakara, 241

 

 


İslamda Kadının Yaratılışı ve Toplumsal Yeri

Kadının Medeni Şahsiyeti

Çağımızın Müslüman Kadından Beklentisi

KADININ FİKRİ VE KÜLTÜREL SAHADAKİ ŞAHSİYETİ

Kadının Cihad'ı

Psikolojik Yaklaşımla Nehc’ul Belağa’da Kadın

İslam Ahlakı Kadını Yüceltir

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)