AL? ?MRAN,18
Allâh, kendisinden ba?ka tanr? olmad???na ?âhiddir. Melekler ve ilim sâhipleri de adâletle ?âhiddir (ki O'ndan ba?ka tanr? yoktur. O), azizdir, hakimdir.
Kur’an-? Kerim
AL? ?MRAN,10
?nkâr edenler var ya, ne mallar?, ne de çocuklar? onlara, Allah'a kar?? hiçbir yarar sa?lamaz. Onlar ate?in yak?t?d?rlar;
Kur’an-? Kerim
AL? ?MRAN,9
"Rabbimiz, sen mutlaka insanlar?, asla ?üphe olmayan bir günde toplayacaks?n." Allâh s?zünden d?nmez.
Kur’an-? Kerim
Bakara,278
Ey inananlar, Allah'tan korkun, e?er inan?yorsan?z ribâdan (henüz al?nmay?p) geri kalan k?sm? b?rak?n (almay?n).
Kur’an-? Kerim
Bakara,263
Güzel bir s?z (s?ylemek) ve affetmek, pe?inden eziyet gelen sadakadan iyidir. Allâh, zengindir, halimdir.
Kur’an-? Kerim
Bakara,262
Mallar?n? Allâh yolunda verip de sonra verdiklerinin ard?ndan ba?a kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rableri kat?nda ?dülleri vard?r. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Kur’an-? Kerim
Bakara,257
Allâh, inananlar?n dostudur. Onlar? karanl?klardan ayd?nl??a ç?kar?r. kâfirlerin dostlar? da tâ?ûttur. (O da) onlar? ayd?nl?ktan karanl?klara ç?kar?r. Onlar ate? halk?d?r, orada ebedi kalacaklard?r.
Kur’an-? Kerim
Bakara,254
Ey inananlar, ne al??veri?in, ne dostlu?un ve ne de ?efâatin olmad??? gün gelmezden ?nce, size verdi?imiz r?z?ktan (Allâh için) harcay?n. Kâfirler, zâlimlerin tâ kendileridir.
Kur’an-? Kerim
Bakara,245
Kimdir o adam ki, Allah'a güzel bir borç versin de, Allâh da ona kat kat fazlas?yla (verdi?ini) ?desin! Allâh (r?zk?) k?sar da, açar da. Hep O'na d?ndürüleceksiniz.
Kur’an-? Kerim
Bakara,225
Allâh sizi, yapt???n?z kas?ts?z yeminlerinizden sorumlu tutmaz; fakat kalblerinizin kazand??? (bile bile yapt???n?z) yeminlerden sorumlu tutar. Allâh ba???layand?r, halimdir.
Kur’an-? Kerim