Cennete giremeyen kimse
Üç kişi asla cennete giremez: Şarap içen kimse, sihir yapan kimse ve sıla-i rahimde bulunmayı kesen kimse.
(el-Hisal, s.179)
Ailenin Geçimi
Ailesinin geçimi için çalışan kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir.
(el-Kâfi, c.5, s.88, el-Fakih, c.3, s.168)
İsyankâr evlat
Çocuğun küçüklüğünde babasına karşı cür'eti, büyüdüğünde ona karşı isyankâr olmasına neden olur.
(Biharu'l-Envar, s.71, s.374)
Kınama
İnsanları çok kınamayın; çünkü çok kınamak kin ve düşmanlığa neden olur.
(Tuhefu'l-Ukul, 84)
Saygılı davran !
Büyüklerinize karşı saygılı davranın ki küçükleriniz de size karşı saygılı davransınlar.
(Gureru'l-Hikem, 780)
Adaletli davran!
İnsanların sizin aranızda adaletli davranmalarını istediğiniz gibi siz de çocuklarınız arasında adaletli davranın.
(Mekarimu'l-Ahlâk, s.220)
Güzel edep
Bir baba evladına güzel edepten daha büyük bir bağışta bulunamaz.
(Mecmau'z-Zevaid ve Menbau'l-Fevaid, c.8, s.159)
Çocuklarınızı güzel terbiye edin!
Evlatlarınıza ikram edin ve en güzel şekilde terbiye edin ki size de mağfiret edilsin.
(Biharu'l-Envar, c.104, s.95)
Çocuklarınızı çok öpünüz!
Çocuklarınızı çok öpünüz; çünkü her öpüşünüze karşılık cennette size bir derece verilir.
(Biharu'l-Envar, c.97, s.92)
Çocuklarının asi olması
Ya Ali! (Kötü davranışlarıyla) çocuklarının asi olmasına sebep olan anne ve babaya Allah lânet etsin.
(Vesailü'ş-Şia, c.21, s.290)