bakara,46
O(sayg?l? insa)nlar, Rablerine kavu?acaklar?n? (g?zetir) ve gerçekten O'na d?neceklerini bilirler.
Kur'an Kerim
bakara,45
Sab?rla, namazla Allah'tan yard?m dileyin, ?üphesiz bu, (Allah'a) sayg? g?sterenlerden ba?kas?na a??r gelir.
Kur'an Kerim
bakara,44
Siz Kitab? okudu?unuz halde, insanlara iyili?i emredip kendinizi unutuyor musunuz? Akl?n?z? kullanm?yor musunuz?
Kur'an Kerim
bakara,43
Namaz? k?l?n, zekât? verin, rükû edenlerle (Allâh'?n huzûrunda e?ilenlerle) beraber e?ilin.
Kur'an Kerim
bakara ,42
Bile bile gerçe?i bât?lla bulay?p hakk? gizlemeyin.
Kur'an Kerim
Hikmet sahiplerinin sözleri
Hikmet sahiplerinin sözleri doğru olursa ilaç gibidir. Hata olursa hastalık gibidir.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 265)
Kur'an öğrenin!
Kur'ân Allah'ın okuludur, Allah'ın okulundan gücünüz yettiğince ilim öğrenin.
(Biharu'l-Envar, c.92, s.19)
İlmin üstünlüğü
Allah için ilmin üstünlüğü, ibadetin üstünlüğünden daha sevimlidir.
(Biharu'l-Envar, c.1, s.167)
İlmi olmaksızın fetva verenler
İlmi olmaksızın fetva verenlerin dinde açtığı bozukluklar, ettiği ıslahlardan daha çoktur.
(Biharu'l-Envar, c.2, s.121)
İlim
Dünya ve ahiret hayrı, ilim iledir.
(Biharu'l-Envar, c.1, s.204)