• Nombre de visites :
  • 6322
  • 12/1/2008
  • Date :

MERSİYYE-Yİ İMAM HÜSEYİN

MERSİYYE-Yİ İMÂM HÜSEYİN

Muharrem'dir, kamer mahzun, güneş me'yus kan ağlar

Felek sergeşte mebhut, hayrete dalmış cihân ağlar

 

Cefay-ı şah-ı mazluma tahammül etmeyip dağlar

Ezelden gözlerinden ablar olmuş revân ağlar

 

Ne düşmansın behey ibn-i recim, ey sâkiy-i iblis

Senin yaptıklarına düşman-ı insan olan ağlar

 

Medine halkına kıldı veda ol kan-ı ilm-ül gayb

Tutup âfâkı bir efgân, yanar pir ü civân ağlar

 

Nice Günler edip kat-i merâhil akibet bir gün

Erip Kerbubelâ'da cümlesi Hakk'a divân ağlar

 

Bilinmişti ki ol yerler serencâm-ı şehâdettir

Bilinmişti ki ol yerden geçilmez, hânedân ağlar

 

İmâm-ül etkiyâ toplandırıp etbâ-u ahbâbın

Okur bir hutbe bir bir fitneyi eyler beyân ağlar

 

Kuruldu heymey-i ahyâr o gün Kerbubelâ içre

Bu gün Kerbubelâ'da kaldı hâlâ âşıkân ağlar

 

Yazıp bir nâme Reis-ül usât'a söyledi ey kavm

Bu fitne sarsar İslâm'ı, yıkar dini, imân ağlar

 

Hezar şetm ile Sa'd oğlu hem gönderdi bir name

Onu dil söylemez kafir dahi olsa zeban ağlar

 

Hucum etti o mel'unlar Kitabullah'ı imhaya

Sanırsın bir kıyamet koptu toz ağlar, duman ağlar!

 

Kesildi her taraftan su, sabiler gül gibi soldu

Su ağlar, servi ağlar, bahçe ağlar, bağıban ağlar

 

Bozuldu gülşen-i bağ-ı risalet, har ile doldu

Gül ağlar, bülbül ağlar, lale ağlar, erguvan ağlar

 

Hezaran zulm ile yetmiş iki sadık olup kurban

Bu kıssadan kevn-o mekân ağlar

 

Kesıldi başları bin cevr ile bir aşık-ı zarın

Kesen mel'unlara lanet edip seyf u sinan ağlar

 

Ali Ekber'le Kâsım can verip cananı buldu

Ali Asğar gibi oklar vuruldu ümmühan ağlar

 

Vefaya Davet etmek, sonra bin türlü cefa etmek

Size ey kavm, sek dersem behaim biguman ağlar

 

Yirmi bin kişi birden ok attı şah-ı mazluma

Bizi atman deyip zalimlere, tir-ü keman ağlar

 

Ok atmak kurret-ül-ayne, değilmi aslını imha

Sebepsiz mi bu gün halâ, hakiki müslüman ağlar

 

Cigergâh-ı Habib-i Kibriyâ'ya ok atan mel'ûn

Cehennemde bugün şeytanla kurmuş âşiyan ağlar

 

Cihanın sahibinden bir içim su kısıtlanmış âh

Fırat ağlar, Murat ağlar, zemin-i âsuman ağlar

 

İmam-ül-muttakiynin, Şimr-i mel'un kesti çün başın

Cehennem kaynayıp, arş sayha etti tevleşan ağlar 

 

Ayak bastı o mel'un, kalb-gâh-ı sırrı Kur'ân'a

Ali-vü Fatıma, Peygamber-i âhir zaman ağlar

 

Haremgâh-ı Habib-i Kibriyâ'ya doldu namahrem

Bizi hep öldürün derler, sabilerle zenân ağlar

 

Çadırdan nâle-vü feryat yükseldi semavata

Melekler sordular n'oldu, dediler teşnegân ağlar

 

Döküldü hûn-i mazlûman yere, yer mâteme girdi

Çöl ağlar, dağlar ağlar, vâdiyyü berrü yaban ağlar

 

O şâhın derdi etmiş insan oğlunu giryân

Bilenler, bilmeyenler hep bu dert ile inan ağlar

 

Gelip birkaç deve çulsuz, yularsız Şimr-i mel'un

Bugün şam'a sefer lazım, bu emri her duyan ağlar

 

Deve uryan, ciğer püryan, yürürler aç susuz sıbyan

Deve ağlar, ceres ağlar, yol ağlar, kârban ağlar

 

Meşakketle develer, kat'ı menzilden kalıp bitâb

Düşüp yollarda mâ'suman, eder âh-u figan ağlar

 

O yollarda, o çöllerde, o ıssız gurbet illerde

Sekine, Zeyneb'in ahvaline, hûr-i cinân ağlar

 

Dikildi niyzeye sultan-ı kevneyn'in ser-i pâki

Çıkıp bir nur olur arş, sayesinde sâyeban ağlar

 

Nihayet bir sabahtı, Şam'a dahil oldular ah Şam

O talihsiz misafirler konuldu hana, hân ağlar

 

Geçip mihrab-ı dine, düşmen-i iyman imâm oldu

Bozuldu vahdet-i İslâm; namaz ağlar, ezan ağlar

 

Atıp zindana Zeynelabidin'i ettiler mahpus

Cefa bitmez, güneş girmez sebâ etmez, vezân ağlar

 

Ezelden ağlarım, aktı dü-çeşmim kanlı yaşınla

Ne hâbım var, ne rahat var, yanan cismimde can ağlar

 

İki göz oldu a'ma, ağlarım ey kurre't-ül-ayneyn

"Kemâlî" sûz-i derdinle nihan ağlar, ayân ağlar 

                                                                        Kemâlî

 

KERBELA BİR MEKTEPTİR

FARKLI YÖNLERİYLE HÜSEYNİ KIYAM

Kerbela Faciasından Önce Vuku Bulan Olaylar

Hüseyin'in (a.s) şanlı destanıdır Kerbelâ...

Hüseynî Kıyamı yaşatan unsurlar

Muharrem, Matem ve Mühasebe Ayı

Hüseynî Kıyamın Mahiyeti

NEDEN HÜSEYİN (A.S) UNUTULMUYOR?

Peygamberimizin (s.a.a) Ailesine Ne oldu?

KERBELA SEHITLERININ ARDINDAN

KERBELA ŞEHİDLERİNE AĞLAMAK

Kerbela'da Peygamberin Atı

KERBELA VAKIASININ MEYDANA GELMESİNDE DİNİ TAHRİFATIN ROLÜ

MUHARREM AYI’NA GİRDİĞİM  ZAMAN

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)