• Nombre de visites :
  • 3753
  • 24/10/2007
  • Date :

Sevgi nurdur

sevgi

    Evliyanın kelâmı/Söylenmesin kalsın mı?/Bahri yüzmek bilmeyen/ummanlara dalsın mı?/Bahr-i Ummân"a daldı/Daldı bir gevher buldu/Dileyen Hakkı buldu/Dilemeyen bulsun mu? Bu Yunus"a dediler:/Artık-eksik söyleme!/Ya niçin söylemesin?/Tutuşup da yansın mı? 

Allah"ın nûru olan yerde hâşâ zulmet olmaz. Zulm olmaz, şerr olmaz, hased olmaz, kin olmaz, ancak İlâhî Divan"a, Son Gün"e îman etmeyen münafıklar, başkalarına bühtan ve zulmü reva görürler. Huseyn"in karşısına geçen ordunun ferdleri gibi! Önce Kur"an-i Sâmit"i; Kur"an-ı Kerim"in nüzûl süresi olan (23) yıl geçtikten sonra da Kur"an-i Nâtık"ın mübarek başını mızrağa geçirirler.

    Allah; mekândan münezzehdir. Demek oluyor ki Allah"ın Nûr-i Sübhânîsi"nde hâşâ ve aslâ zulmet ve şer kaynağı aranamaz. Evlerinde Dark side of the God gibi başlıklı kitaplar bulunanlar, şeâmetlerinden sakınmak için, bu kabil kitapları kâğıt hamuru olmaya göndersinler!

    Niçin? Çünkü Yaratıcı"dan -hâşâ- şer sâdır olacağı inancı; şeâmet üzerine şeâmet doğurur. 

    Şu halde; Hayr ve Şerr Allah"dandır sözünü söylerken dikkatli olmak gerekir. Burada söz konusu olan -hâşâ- Allah"dan şer sâdır oluşu değil, dünya imtihanı sırasında kimi zaman kendi amellerimiz sonucunda karşılaştığımız musîbetler, kimi zaman da başkalarının eylemleri ile karşılaştığımız ve bize şer gibi görünmekle birlikte, eğer doğru davranırsak sınav derecemiz iyi olacağı için son tahlilde hayrımıza olan kötülüklerdir. Gerçek anlamda Şerr"in ilâhî Rıza"ya nisbeti muhâldir.

    Allah"dan -hâşâ- şer sâdır olmasına mantıken de imkân yoktur. Şerrin kaynağı; İblis"in Adem"i ve Âdem"in vârislerini kıskanması, hased etmesidir. Allah"ın hâşâ hased edeceği bir başka Vâcib-ul-vücud yoktur. (Ve lem yekün lehu küfüven ehad.) Olmasına aklen ve mantıken imkân yoktur. Esasen sonsuz ve sınırsız Sevgi"nin, Nûr"un kaynağı, ıssı, Rabbi olan Allah"dan hased -hâşâ- sâdır olabilir mi? Sübhanallah! dememiz, Allah"ı eksiklikten, kusurdan, noksan sıfatlardan münezzeh bilmemize delâlet etmiyor mu? Esmâ-ul-Husnâ O"nundur. Allah, güzel isimlerle duâ etmemizi buyurur. (A"râf, 7, 180) Esma-ul-Husnâ"ya güzel olmayan adlar karıştırmayalım. 

Sevgi Nûr olduğu, sevgi zulmet ile bağdaşmadığı için Sev, sonra dilediğini yap! denmiştir. İlâhî sevgiye erişen bir kimse kötü ahlâklı olamaz. Bazı gafiller bunu inanmış görün, sonra dilediğini yap! şeklinde, tamamen yanlış anlarlar. Bu sebeple de Kur"an-ı Kerîm hazzından nasip almaksızın ömürlerini tamamlarlar. İmân"ı; takım amigoluğu ile karıştırırlar. Ehl-i Beyt sevgisinden bahsedene esasen Şi"îler böyledir, kin ehlidirler, Kerbelâ kan davasını güderler, oysa Efendimiz kan davasını yasaklamıştı derler.

    Oysa Yezid ile Osmanlılığın hiçbir ilişkisi yoktur. Osmanlı; Fasih Dededir, Beşiktaşlı Yahya Efendidir, İdrîs-i Muhtefîdir, Hacı Bayram-ı Velîdir, Kedhudazade Arif Efendidir, Şeyh Galib"dir, Adile Sultan"dır, Sultan Abdülhamîd"dir, Namık Kemal"dir, Ziya Paşadır, Koniçeli Kâzım Paşadır, Serasker Rıza paşadır; Yezid"i takdis eden kılkuyrukluk, Osmanlılık değildir. Hattâ İttihat ve Terakkî erkânından bile bu kadar sapıkça sözler sâdır olmamıştır. Çoğu Bektaşi amigosu görünmüşlerdir. Yezid ne zaman Osmanlı vatandaşı oldu ey bîçareler?

    Papa 7. Gregorius"un aynı Allah"a tapıyor, ibadet ediyoruz cümlesinin hayrına dikkati çekiyorum, buna dahî itiraz ediliyor. -Hristiyan olduğunu ikrar ve itiraf eyledin, artık ne yapsan nâfile!- Aman yarabbi! Ben, İran Devrimi"nden sonra şimdiki Papa"nın ülkesinde, hangi odağın ektiğini bildiğim bu korkunç nifak tohumunun şerrini önlemek için kendi tâkatimce (27) yıldır paralanıyorum, Avrupa artık bu nifak tohumunu bağrından söküp atmış iken, bu kez de Lübnan Savaşı"ndan sonra aynı odağın bu tohumu bizde ektiğini ve bu zehirli sarmaşığın yeşermekte olduğunu görmezler mi? 

  Yezid Osmanlı değildi, fakat dolduruşa gelip nice binaullahı yıkanlar ve onları dolduruşa getirenler Osmanlı idi. Ankaralı Husameddîn"i, İsmail-i Ma"şûki"yi, Molla Lûtfî"yi, Hamza Bali"yi, Sütçü Beşir Ağa"yı şehîd edenler kimdi? Maalesef; Osmanlı"nın dark sideı idi.

    İyiliğini isteyeni ısırıp, kötülüğünü isteyene yaltaklananlar; yoksa -Elhamdulillah- İlâhî Nûr"a özlem duyanların sayısının gitgide arttığı, okuyucu çoğunluğunun Hatibzade"ye değil Molla Lûtfi"ye sevgi duydukları için mi kudururlar? Bu sebeple mi beni okuyucuya saygısızlık etmekle suçlarlar? Eline İblis pertavsızı ve diğer eline de İblis"in yegâne kitabı olan Karşı-Sözlük"ü alarak okumaya başlayanlar mı benim okuyucumdur, yoksa yanılırsam uyarmada da tereddüt etmeyecek olan sevgi ehli mi? Bilmek istersen eğer âdet-i dervîşânı/Sevenin bendesiyiz, sevmeyenin sultânı! -Bre nâbekârlar, misyonerlerden para alıyor da dediniz sonunda, varın elinizden geleni ardınıza komayın, Allah kuluna kâfî değil mi? 

 Hüseyin Hatemi


AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...

Sevginin Saf Kaynağı

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)