• Nombre de visites :
  • 1686
  • 10/3/2014
  • Date :

Resulullah Ve Kur'an'ın Hepsinin Tefsiri(3.Bölüm)

resulullah ve kuranın hepsinin tefsiri(3.bölüm)

Marifet, Peygamber'in Kur'an'ı tefsirini, Hz. Peygamber'den ayetlerin manalarına dair nakledilmiş nas ve rivayetlerden, Kur'an'da genel olarak ve kapalı biçimde zikredilmiş şeriat hükümlerini izah eden Allah Rasülü'nün sünnetine (söz, davranış ve onay) kadar genişletmiş ve bunu esas alarak Zehebi'ye şu eleştiriyi yöneltmiştir: “Kur'an'da genel olarak ve kapalı biçimde geçmiş hükümler ve ödevlere dair çok sayıdaki izahlardan ve Peygamber (s.a.a) , fazıl sahabesi ve âlim Ehl-i Beyt'inin Kur'an'daki anlaşılması güç konuları izah etmek ve karşılaşılan sorunları çözmek için beyan ettiği şeylerden sonra Peygamber'in (s.a.a) , Kur'an'ın anlamlarından çok az bir miktar hariç doğru dürüst bir şeyi beyan etmediğine, doğal olarak çoğunluğu oluşturan geriye kalan bölümde ise sessiz kaldığına inanan birisini bulabileceğimizi tahmin etmiyorum. Huveyyi ve Suyuti'nin -Zehebi bu görüşü onlara nispet etmiştir- sözü de Hz. Peygamber'in tefsire dayalı naslarıyla alakalıdır. Çünkü Hz. Peygamber'den Ehl-i Beyt (masum imamlar, aleyhimüsselam) kanalıyla ulaşmış rivayetleri bir kenara bırakırsak -Ehl-i Sünnet'in yaptığı gibi-, Hz. Peygamber'in tefsire dayalı naslarının sayısı azalacaktır. Ama gerçekte epeyce fazla ve kapsamlıdırlar. Özellikle de Hz. Peygamber'in şeriatı izah eden sünnet-i şerifesini ilave edersek.”‌ Marifet, Zehebi'nin görüşünü eleştirdikten sonra şöyle der: “O halde doğru görüş şudur: Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'in mana ve maksatlarının hepsini ümmetine ve ashabına ya nasla veya şeriatın usül ve furuunu izah ile beyan etmiştir. Hususen şeriatı izah eden ve Kur'an'ın anlamlarını gösteren imamların (aleyhimüsselam) rivayetlerini buna eklersek.”‌[5]

İddiası kâmil olmakla birlikte delili çok net değildir. Çünkü her ne kadar Peygamber'in sünneti ve Kur'an'ın genel ve kapalı hükümlerinin tefsire dayalı naslarla izah edilmesi buna eklenmişse de, hatta Kur'an'ın manalarını ve şeriatı açıklamada masum imamlardan (aleyhimüsselam) rivayetler de buna ilave edilmişse bile yine de Hz. Peygamber'in (s.a.a)  Kur'an'ın tüm anlamlarını beyan ettiğini söyleyebileceğimiz şekilde Kur'an'ın anlam ve öğretilerinin tümü bununla açıklanamaz. Konuya vakıf olanlar, tefsirin birçok güçlüğünün mevcut rivayetler ve sünnetle halledilemeyeceğini, Kur'an'ın bütün mana ve maarifinin mevcut rivayetler ve sünnet yoluyla elde edilemeyeceğini iyi bilirler.

Şu halde, şeriatı ve Kur'an'ın genel hükümlerini izahta Peygamber ve masum imamların (aleyhimüsselam) tefsire ilişkin rivayetleri ve sünnetleri Hz. Peygamber'in Kur'an'ın tüm anlamlarını beyan ettiğinin delili kabul edilemez.

Öyle görünüyor ki bu tartışmada, hata yapmamak için her biri ayrı ayrı incelenmesi gereken üç mesele vardır:

1. Acaba Allah Rasülü Kur'an'ın bütün manalarını beyan etmiş midir?

2. Allah Rasülü'nün Kur'an'ın bütün manalarını beyan ettiği farzediliyorsa acaba bunu ashabın hepsine aktarmış mıydı ve hepsi onu anlayacak ve algılayacak yeterlilikte miydi?

3. Acaba Allah Rasülü'nün (s.a.a)  Kur'an'ı tefsir ederken açıkladıkları, sahih ve güvenilir yolla bize ulaşmış mıdır?


[5]   Marifet, Muhammed Hadi, el-Tefsir ve'l-Müfessirun fi Sevbihi'l-Kaşib, c. 1, s. 174-179.

Resulullah Ve Kur'an'ın Hepsinin Tefsiri(1.Bölüm)

Resulullah Ve Kur'an'ın Hepsinin Tefsiri(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)