• Nombre de visites :
  • 1728
  • 10/3/2014
  • Date :

Resulullah Ve Kur'an'ın Hepsinin Tefsiri(1.Bölüm)

resulullah ve kuranın hepsinin tefsiri(1.bölüm)

Zehebi el-Tefsir ve'l-Müfessirun kitabında şöyle yazmıştır: Ulema, Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) Kur'an'ın manalarından ne kadarını ashabına anlattığı hususunda ihtilaf etmiştir. Başında İbn Teymiyye'nin bulunduğu kimseler Kur'an'ın tüm manalarını beyan ettiğini söylemişlerdir.

Başlarında Huveyyi ve Suyuti'nin olduğu bir kesim, Peygamber'in Kur'an'ın pek az manası dışındakini ashabına anlatmadığına kaildir.

Zehebi, her birinin delilini naklettikten, onu münakaşa ettikten ve her iki görüşü de abartılı bulduktan sonra ikisinin ortasında bir görüşü tercih ederek şöyle demiştir: “Peygamber Kur'an'ın birçok manasını beyan etmiştir. Sahihlerde bunun delili vardır. Bununla birlikte Kur'an'ın bütün manalarını beyan etmemiştir.

Çünkü Allah Kur'an'daki bir kısım bilgiyi kendisine tahsis etmiştir. Bunların bir kısmını ulema bilir. Kimisini Arap kendi dilinden anlar. Bir bölümünü de herkes anlamak zorundadır ve hiçkimsenin bilmeme mazereti yoktur. Nitekim İbn Abbas, İbn Cerir'in ondan naklettiği rivayette bu meseleyi açıklığa kavuşturmuştur.”‌

Zehebi o rivayeti zikrettikten sonra şöyle demiştir: “Açık olan şu ki, Allah Rasülü (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) anlaşılması Arap kelamını tanımaya bağlı olan kısmı tefsir etmemiştir. Çünkü Kur'an onların diliyle nazil olmuştur. Anlayışların hemen bilebildiği kısmı da tefsir etmemiştir.

Bu bölüm, hiçkimsenin bilmemekte mazur görülmediği kısımdır. Yine bir kısım daha vardır ki, Allah onun bilgisini kendisine tahsis etmiştir. Allah'ın, Peygamber'ini de haberdar etmediği kıyametin kopması, ruhun hakikati gibi gayp konularını da tefsir etmemiştir. Kur'an'ın anlamları arasında sadece iki kısmı ashabı için tefsir etmiştir.

Birincisi, Allah'ın onlardan gizlediği ve Peygamber'ini haberdar edip onlara açıklamakla görevlendirdiği bazı gaybi konulardır. İkincisi, birçoğu üçüncü kısmın içine dahil edilmiş şeylerdir; yani ulemanın bildiği ve onlar hakkında içtihadda bulunduğu kısım. Genel mevzuları aydınlatmak, genel şeyleri özelleştirmek, kapalı ve müşkül konuları izah etmek ve manası gizli olan herşeyi açıklamak gibi.

Bunu destekleyen dayanak şudur ki, Peygamber (aleyhisselatu vesselam) Kur'an'ın bütün manalarını tefsir etmemiştir. Bazı ayetlerin tevili üzerinde sahabenin ihtilafı vardır. Çünkü o konuda ellerinde Allah Rasülü'nden (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) bir nas bulunsaydı bu ihtilaflar vuku bulmazdı veya o nastan haberdar olur olmaz ihtilaf ortadan kalkardı.”‌[16]


[16]   Bkz: el-Tefsir ve'l-Müfessirun, c. 1, s. 49-54.

Peygamber-İ Ekrem'in (S.A.A)  Kur'an'ın Bütün Maarifine Vakıf Olması(3.Bölüm

Peygamber-İ Ekrem'in (S.A.A)  Kur'an'ın Bütün Maarifine Vakıf Olması(4.Bölüm)

)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)