• Nombre de visites :
  • 1905
  • 10/9/2012
  • Date :

Hz. Âmine ( as. )-2

hz. âmine ( as. )

Hz. Âmine ( as. )  Peygamber'in  Annesi :

Âmine  Bint  Vehb

( Ö. 577 m.s. Doğumu ?)

 Hz. Peygamber (saa)’ın ana rahmine intikal etmesiyle Abdullah'ın alnındaki nur da ona intikal etmiştir. Delâilü'n -Nübüvvet* , mevlid ve benzeri eserlerde"nür-i Muhammed-i", nür-i nübüvvet " diye söz konusu edilen nur budur. Ayrıca kaynaklar, Hz. Peygamber (saa)’ın ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen süre içinde bazı fevkalâde olayların meydana geldiğini ve bunların bir kısmına Âmine'nin de şahit olduğunu ifade eden birçok rivayet kaydederler. Bu tür rivayetler eski müeliflerce ihtiyatla karşılandığı gibi ( bk. İbn-i Hişam, 1. 157--158 ) yeni araştırıcılar tarafından da tenkide tabi tutulmuş ve genellikle doğruluklarının sabit olmadığı kanaatine varılmıştır.  ( bk. Abdurrahman el--Vekil, 2, 142 not : 1, 150 not : 3, 1173 not : 1 ; M. Halil Herrâs, 1. 113 not : 2. ) Hemen hemen ilgili bütün kaynaklarda yer alan ve sahih hadis olarak nakledilen bir rivayette, Hz. Peygamber (saa) kendisinin "hâtemü'n--nebiyyin" ( nebilerin sonuncusu ) olduğunu ifage ederken diğer bütün peygamberlerin anneleri gibi kendi annsinin de oğlu için bir rüya gördüğünden bahsetmektedir. Ahmed b. Hanbel'in el- Müsned'inde üç ayrı yerde geçen ( 4, 127, 128 ; %, 262 ) hadisin bir rivayeti ile Heysemi'nin kayddettiği bir rivayette ( 8, 223 ) sözü edilen rüyanın konusuna temas edilmemekte, fakat diğer rivayetlerde rüyada Dımaşk veya Busrâ'daki sarayları aydınlatacak şekild güçlü bir nur görüldüğü ifade edilmektedir. ( Burdanda anlaşılmaktadır ki Ömer b. Hattab'ın neden Peygamber ( s.a.a. )'ın hakkında ki düşüncesinde hadislerin yasaklanmasının gerekçelerinde gerçeklerin bulunmasındandır ki Ömer b. Hattab kendi halifeliği zamanında çok sayıda kütüphaneleri de yakmıştır, bunlarında belgeleri mevcuttur. ) Hadisin arzetttiğ bu farklı mutevadan hareket eden bazı araştırmacılar, hadiste rüyanın mahiyetinden bahseden kısmının metne sonradan ilave edildiğini ileri sürmüşlerdir. ( bk. M. Halil Herrâs, 1. 114. not: 5 ) Söz konusu kısım sahih rivayetin bir parçasını teşkil etse bile rüyaya dayalı bir olay olduğunundan bunun yadırganacak veya tenkitte tâbi tutulacak bir özelliği yoktur. Süleyman Çelebi'ye ait Vesiletü'n-necât'ta ve bugün kü şekliyle Mevlid'in vilâdet bahrinde de göze çarpan bu tür ifadeler, bütün müslümanların gönlünde en mütena mevkiyi işgal eden Hz. Muhammed'in etrafında hâlelenen sevginin tecellileri kabul edilmelidir.

Âmine doğumdan sonra çocuğunu bir süre yanında tutmuş, ardından da süt anneye vermişitr. Mutemelen dört yaşlarında onu tekrar yanına almış ve iki yıl daha onunla beraber yaşamıştır. Belâzüri'nin tercihine göre ( 1. 94. ) Hz. Peygamber altı yaşında iken Âmine, oğlu ve Ümmü Eymen adındaki câriyesile birlikte Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştır.


Hz. Âmine ( as. )-1

ABDULLAH  (a.s. )-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)