• Nombre de visites :
  • 2390
  • 19/5/2012
  • Date :

Tebliğ  Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-4

tebliğ  ayetinde hz. ali ( a.s. )

"Ta ki insanların peygamberler geldikten sonra Allah'a karşı bir mazaretleri bir bahaneleri kalmasın artık. Ve Allah, üstündür,hüküm ve hikmet sahibidir." Nisa suresi;165. )

            Bundan başka ümmetleri tarafından tekzib edilen geçmiş peygamberlerin durumu Resulullah ( s.a.a. ) için de güzel bir örnek olarak Kur'ân' da zikredilmiştir. Allah-u Teâlâ Ömer b. Hatta'bın Hz. Peygamber'in vefatından sonra kurulan İslam devletin tekrar Emevi'lere peskeş çekeceğine ve tekrar itidarı onların ellerine teslim edeceğinden emin olduğundan dolayı böyle bir ayete gerek duymuştur.  Allah'u Teâlâl buyuruyor:

            "Seni yalanlarlarsa onlardan önce gelip geçen, Nuh, Âd ve Semud kavimleri de yalanlamışlardı; ve İbrahim kavmı de, Lüt kavmi de. Ve Medyen ehlide yalanlamıştı ve Musâ da yalanlanmıştı da onların azâbını geçiktirdim, bir mühdet verdim onlara da sonra helak ediverdim onları; nasılmış beni inkar etmek, nasıl da devletlerini başlarına geçirip helâkete uğratıp çevirdim." ( Hacc suresi Ayet 42-44.)

            Biz; eğer yıkıcı bağnazlığı ve kendi görüşümüzü isbatlamak tutkusunu bir kenara bırakıp gerçeği bulmak amacıyla araştırmaya koyulsak tebliğ ayeti ile ilgili yaptığımız açıklamanın hem akla yatn bir açıklama olduğunu ve hem de ayetin anlamına uygun ve hem de ayetin nüzülünden önce ve sonra vuku bulan olaylarla uyum içinde olduğumuzu görürüz.

            Bir çok Ehl-i Sünnet alimi Şia alimlerine muvafık olarak bu ayetin Ğadir'i Hum'da Hz. İmam Ali ( a.s. )'nin hilafete tayin edilişi esnasında nazil olduğunu kabul etmiş ve kendi senedleriyle bu hususta hadis nakletmişlerdir. Hatta bu hadislerin sahih hadisler olduğunu belirtmişlerdir.

            Bu hususun zikredildiği bazı Ehl-i Sünnet kaynaklarına örnek olarak işaret edelim:

            1--)  Hafız Ebu Naimi"Nüzül'ül Kur'ân"adlı tefsiri.

            2--)  İmam Vahidi, "Esbab-ul Nüzul" adlı kitabın 150. Sayfasında.

            3--)  İmam  Ebu İshak Sa'lebi"El-Kebir" adlı tefsirinde.

            4--)  Hâkim Haskani, "Şevahid'ut Tenzil li Kavaid'it tefsir" adlı kitabı c.1, s. 187é de.

            5--)  Celaleddin Suyuti, Dürr'ül Mensur" adlı tefsiri c.3, s.117' de.

            6--)  Fahr-u Razi, "El-Kebir " adlı tefsiri c.12, s.50' de.

            7--)  Muhammed Raşit Rıza, "El-Menar" adlı tefsiri c. 2, s. 86.ve c. 6, s. 463' de.

            8--)  İbn-i Asâkir, "Tarih-i Dimeşk" adlı kitabı c. 2, s. 86' da.

            9--)  Şevkani, "Feth'ül kadir" adlı kitabı c. 2, s. 60' ta.

            10-)  İbn-i Talha Şafii, " Metalib'us Seul" adlı kitabı c. 1, s. 44'te.

            11-)  İbn-i Sabbağ Maliki, "Fusul'ül Mühimme" adlı kitabının 25. Sayfasında.

            12-)  Kundüzi Haefi, "Yenabi'ül Mevedde" adlı kitaı 120c. sayfasında.

            13-)  Şerristani'nin  yazdığı "El Milel-u Ve'n Nihel" adlı kitabı c.1, s. 163'te.

            14-)  İbn-i Cerir-i Taberi, "Kitab'ul Vilayet"de.

            15-)  İbn-i Said-i Secistani, "Kitab'ul Vilayet"inde.

            16-)  Bedruddin Hanefi'nin yazdığı "Umdet'ul Kâri fi Şerh-il" Buhari adlı eseri c.8, s. 584'te.

            17-)  Abd'ül Vahhab Buhari yazdığı "Tefsir'ül Kur'ân" adlı kitabında.

            18-)  Âlüsin'in yazdığı "Ruh'ul Menâni" adlı eseri c. 2, s. 384'te.

            19-)  Hamvini, "Faraid'üs Simteyn" adlı kitabı c.1, s. 185'te .

            20-)  Allame Seyyid Sıddık Hasan Han'ın , "Feth'ül Beyan Fi Mekâsid'il Kur'ân" adlı eseri c.3, s. 63'te.


Tebliğ Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-1

Tebliğ Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-2

Tebliğ Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)