• Nombre de visites :
  • 3070
  • 1/1/2012
  • Date :

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -7

şeriata göre müzik ve ğına

Cevahir kitabının yazarı da Seyyid Muhammed Cevat Amuli’yi taklitle diyor ki: “Ben hiç kimsenin onun sözüne muhalefet ettiğini görmedim. İcma da her iki şekli ile buna kaimdir ve sünnet bunda mütevatirdir. Hatta mezhebin gereksinimlerinden olduğu söylenebilir.”‌[27]Bu istidlalin kendi içinde kaç tane problemi barındırdığı herkes için aşikardır:

1- “ Avazın haram olması hakkında ihtilaf yoktur”‌ iddiası için hiçbir delil öne sürülmemiştir. Bunun dışında Şeyh-ul taife’nin sözleri bu iddianın aksinedir. O Ğınanın bazı türlerini istisna kılmış “Fey”‌ ve “Neraki”‌ bunu delili olarak öne sürmüşlerdir.

2- Birbirine zıt olan iki rivayetten birini seçmek veya tercih etmek, bir araya gelemedikleri zaman doğrudur. Örneğin Ğınayı yasaklayan rivayetler bunun mekruh olmasına delalet ettiği kabul edilirse Ğına hakkındaki çelişkili rivayetler bir yerde toplanabilir. Zira nehyetmek zahiren harama delalet eder. Lakin izin vermek caiz olmanın onayıdır ve her zaman onaylama zuhurdan mukaddemdir.

3- Buradaki tezat zahiridir. Hakiki ve gerçek değildir. Zira men edici rivayetler ya mutlaktır ya da geneldir. İzin veren rivayetler ya şartlıdır ya da istisnalıdır. Genel ve özel aynı şekilde mutlak ve şartlı arasında çelişki yoktur. Şartın olması durumunda hiçbir mutlağın olamayacağı da bilinmelidir. Zira Sebzevari’nin de dediği gibi nispet vermek için gerekli olan mukaddimeler tamam değildir.

4- Bu çelişkili rivayetlerin bir yerde toplanmayacağını farz etsek bile iki taraftan birini daha fazla rivayeti olduğu için tercih etmek - diğer tarafın rivayetleri az olmamasına rağmen- usulün geçerli kurallarının hilafınadır.

5- Burada kitabın muhalefet etmesi bahsi doğru değildir. Zira Kur’an’ın bu konu hakkında bir tasrihi yoktur. Umum hakkındaki istidlal has bir duruma kifayet etmemektedir.

6-Burada avama uygun olma da bahis konusu değildir. Zira onlara göre Ğına haramdır. Örneğin İbni Munzir ve diğer Ehli Sünnet âlimleri Ğınayı haram biliyorlar ve avaz okuması için kadına ücret vermeyi de batıl kabul ediyorlar.[28]     

7- Cevahir kitabının yazarının iddia ettiği: “Men edici rivayetler mütevatirdir ve hatta mezhebin gereksinimlerindendir”‌ sözü doğru değildir. Zira Ehli Beyt uleması bunun aksini geniş bir şekilde beyan etmişlerdir ve bu konu hakkında gelen rivayetlerin hepsi de bunun aksini ispatlamaktadır.


[27] Cevahir- ul Kelam, C. 22, S. 44

[28] Konu hakkında Abdulrezak- el Mükerrem’in yazdığı El- Muhadırat kitabının haşiyelerine bakınız.

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -6

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -5

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -4

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -3

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)