• Nombre de visites :
  • 2487
  • 30/12/2011
  • Date :

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -5

şeriata göre müzik ve ğına

Dolayısıyla her etkili sesin haram olduğu söylenemez veya kelamı güzel bir terkip ile eda edip insanı cezbeye getiren ses haram sayılamaz. Önceden de belirtildiği gibi İmam Seccad’ın (a.s) sesi Kur’an’ı tilavet ettiği zaman gönül okşayıcı ve çok cezp ediciydi. Resulü Ekrem (s.a.a) de Kur’an’ın güzel avaz ile okunmasını emretmiştir. Aynı şekilde müzik notalarını bestelemeye – etkili terkiplerden meydan gelen nağmelerden olmasına rağmen- izin verilmiştir. Kuşkusuz Ğına bütün bunları kapsar.”‌

O sözlerinin devamında diyor ki: “Biz mecburen ya Şeyhin görüşüne muvafık olmalıyız ki bunun haram olmasının nedenini bu işin akıbetinden bilmektedir. -yoksa amelin kendisinden değil- Ya da avazın haram olmasının nedenini günaha neden olan işlerle sınırlı bilmeliyiz. Bu durumda haram olmasının nedeni kendisiyle birlikte meydana gelen haram fiillerdir.”‌ Aynı şekilde diyor ki:

“Selef fakihlerin ibareleri ve rivayetler bunu teyit etmektedir.”‌[22]

Değerli Muhakkik Molla Sebzevari’nin o zamanlarda yaygın olan haram olmayan avaz türü hakkında ve avazın bir bütün olarak haram olmayışı için güzel bir istidlali vardır. O diyor ki: “Ğınanın haram olduğunu belirten rivayetler müfrettir ve elif lam muarifini almıştır. Bunun kendisi haramın genel olmadığına delaletidir. Zira has bir tür veya türlerin genelinden bazıları için genel karine ve nişane elde bulunmazsa haram umumileşir. Çünkü bu durumda konuyu has bir koşulla sınırlamak hikmet, beyanın akışı ve maksadın aksine olur.

Dolayısıyla bunu mecburen umumileştiririz. Lakin burada konu bu şekilde değildir. Zira o zamanlarda yaygın olan avaz lehv, boş ve batıl işler için kullanılıyordu ve genellikle avaz okuyan cariyeler ve başkaları fesat, şarap… Meclislerinde bu işle meşgul oluyorlardı. Çünkü rivayetlerin o zaman yaygın olan durumları göz önünde bulundurmuş olması uzak bir ihtimal değildir. Birçok hadiste ğına batıl lehv sayılmıştır.

Halbuki duaların, zikirlerin ve Kur’an’ın güzel ses ile okunması insana ahireti hatırlatır ve kutsi âleme doğru seyre çıkmasını teşvik eder. Dolayısıyla bu hüküm batıl lehv dışındaki ğına için geçerlidir ve bunun dışında hükmün mubah ve itiyat edilmesi aşikârdır.”‌[23]  

Merhum Neraki de konu hakkında diyor ki: “Avazın haram olduğu hükmü için kitap ve Peygamber’in (s.a.a) sünneti icmasına istinat etmişlerdir… İcmanın ğınanın haram olmasına delaleti icmali bir şekildedir ve bundan fazlasına da delalet etmemektedir. Kur’an’ı Kerim’de de Allah’ın yolundan uzaklaştırma vesilesi olduğu için lehv ve leibin haram olması dışında hiçbir nişane yoktur.”‌ O buna ilave olarak diyor ki: “… Bunun için hiçbir şüphemiz yoktur ve diğer çeşitlerin haram olması hakkında hiçbir nişaneye sahip değiliz.


[22] Vafi, C. 3, S. 36- 38

[23] Kıfayet- ul Ahkam, S. 86

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -4

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -3

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -2

Şeriata Göre Müzik ve Ğına -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)