• Nombre de visites :
  • 972
  • 21/12/2011
  • Date :

İmam Seccad'ın (a.s) Yezid İle Münazarası-2

imam seccadın (a.s) yezid ile münazarası

İmam'ın bu sözünden anlaşılmaktadır ki, fertlerin hayatında vuku bulan acı olaylar iki kısımdır:

1- Cezalandırma ve uyarma mahiyetli hadiseler.

2- Olgunlaştırma ve yüceltme mahiyetli hadiseler.

Birinci kısımdan olan olaylar, günahkâr için sözkonusu olan olaylardır; ilk ayetin işaret ettiği bu tür olaylar bazen Allah'ın lütfunun ve bazen de gazab ve hışmının mazharıdır. Günahkârlar bu acı olaylardan ibret alır da kendine gelirlerse bu, onlar için rahmet sebebi olur. Ama günahlarında ısrar ederlerse o zaman da bedbahtlığa, Allah'ın azap ve kahrına sebeb olur.

İkinci kısımdan olan olaylar ise günahların cezası ve uygunsuz amellerin yankısı olarak değerlendirilmemelidir. Bu tür olaylar, Allah'ın salt lütuf ve rahmet mazharıdır. Başka bir tabirle insanın iyi işler ve mücadelelerinin yankısıdır. Yani ibadet ve Hakk'a uyma neticesinde birtakım kemallere erişen insan, daha üstün kemal derecelerine de ulaşmak için birtakım zorluklarla da karşılaşmalıdır ki tevhid ve Allah'ı tanımada öyle bir yere varsın ki hiçbir şeyi kendinden bilmesin ve Allah nezdinde teslim ve rıza makamına ulaşsın. Bu takdirde insan huzurlu ve mutmain bir nefse sahip olur ve böylece dünyevi veya Allah yolunda ve ilahi risaleti hedefe ulaştırma uğrunda düçar olduğu musibetler karşısında mustarip ve perişan olmaz. Böylesi insanlar en üst insani makama ulaşmışlardır ki, masum imamlar ilahi veliler bunların önünde gelirler. Onların gerçek takipçileri de bir sonraki mertebede yer alırlar. Bu mesele Kur'an'ın insanbilimde en önemli temel ilkelerinden biri sayılmaktadır. İmam Seccad (a.s) bu vesileyle Yezid'i uyarmakta ve uyanık beşeri düşüncelere Kur'an'ın yeryüzü ve imanlı insanların hayatında vuku bulan olaylar ve musibetler hakkındaki görüşünü açıklamaktadır. İmam (a.s) böylesi olayların bir ilahi sünnet ve önceden tasarlanmış bir plan üzere cari olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu tür olaylar seçkin insanlardan uluşan ve bu vesileyle yüce ilahî makamlara erişmelerine sebep olan olaydır. İmam Hüseyin (a.s) ve yâranı, başka bir tabirle Kerbela kıyamının şehit ve esirlerinin karşılaştıkları musibetler de hep bu türden olaylardır.   Bunun şahidi ise kıyamın ilk anlarında İmam Hüseyin (a.s)'dan nakledilen bir rüyadır. İmam, Medine'den Mekke'ye gitmek için yola çıkmayı kararlaştırdığında iki gece üst-üste Peygamber'in (s.a.a) kabrinin başına gitti ve Allah'a ibadet ve münacat etmekle meşgul oldu. İkinci gece birçok ibadet ve münacatın ardından birkaç lahza uykusu ağırbastı ve değerli ceddi Resulullah'ı (s.a.a) rüyasında gördü. Peygamber onu, çok geçmeden seleflerine (ced, baba, anne ve kardeşlerine) katılmakla müjdeledi ve şöyle buyurdu: "Şüphesiz ki cennette sadece şehadet ile erişebileceğin dereceler var senin için."[2]


[2]- Bihar-ül Envar c.44 / s.328

İmam Seccad'ın (a.s) Yezid İle Münazarası -1

İmam Seccad’ın (a.s)Ubeydullah b. Ziyad İle Münazarası

İmam Seccad as. Kerbela Kıyamının Mesajcısı

İmam Seccad (a.s.)in İlmî Ve Ahlâki Şahsiyeti

İmam Zeyn-ul Abidin (as)'ın Mektubu

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)