• Nombre de visites :
  • 1135
  • 27/11/2011
  • Date :

HÜSEYNİ KIYAMIN AHLAKΠ DERSLERİ

hüseyni kiyamin ahlakî  dersleri

Geçen ahlaki örneklerden şu neticeleri alabiliriz;

Evvelen: Hüseyin'in (a.s) kıyamı sadece zalim bir hükumetin aleyhine başlatılan siyasi ve askeri bir hareket değildi. Aynı zamanda bu hareket Emevi rejiminin temsil ettiği ve halifelerinin sahiplendiği bir takım bozuk ve düşük değerler aleyhine başlatılan bir kıyamdı.

Emevi rejimin başında Yezid b. Muaviye b. Ebi Süfyan adında bir fasık bulunuyordu. İmam onun hakkında şöyle buyurmuştu:

"Ben Peygamber'in Ehl-i Beytin'denim Allah insanları yönetmeği bizimle başlattı ve bizimle de bitirecek. Ama Yezid şarap içen, facir ve suçsuz insanları öldüren birisidir. Benim gibisi onun gibisine beyat etmez."[1]

Hakeza İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

"İslam ümmeti Yezid gibi bir idareciye kaldıysa İslam'la vedalaşmak gerekir."

İkinci olarak: İmam Hüseyin'in kıyamı her asırda inkılapçı ve  mukaddes bir hedef ve şerefli bir gaye taşıyan insanlar için bir mukaddes amaçların sadece mukaddes ve şerefli araçlarla elde edilmesi gerektiğini öğretti. Yani Makyavelist öğretilerinin bu mektebin nazarında tamamen reddedildiğini ortaya koydu. Aksi takdirde insan mukaddes hedef ve kutlu gayesinden sapacak ve bir fesadın yerini başka bir fesad alacaktır.

Üçüncü olarak: Ahlaki üslup diğer tüm üslublardan daha etkili ve eser açısından daha kalıcıdır.

Düşman için de tüm silahlardan daha öldürücü ve helak edicidir. Bu gönüllere işleyen ve kalpleri değiştiren bir silahtır.

Akıllar üzerinde olumlu etkileri vardır.

İnsanı, cinayetkâr düşmanların üzerine galib kılan bir silahtır. Bu silah düşmanı bozmak, niyetini açığa çıkarmak ve halka gerçek yüzünü göstermek için en iyi bir silahtır.

Tüm salih inkılablar kendilerine layık olan, bu inkılaptan öğrenmişlerdir şüphesiz. Hüseyni kıyam, bütün bu inkılabların yol göstericisi konumundadır.

caferilik


[2]- Musir-ul Ahzan, s.38, el-Futuh, İbn-i A'sem, c.5 s.18, (1388 Dar-un Nudvet-il Cedide, Beyrut.)

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1

İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamının Nedeni

Muaviye döneminde İmam Hüseyin’in (a.s)-1

Muaviye döneminde İmam Hüseyin’in (a.s)-2

İmam Hüseyin’in İnayeti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)