• Nombre de visites :
  • 1039
  • 30/5/2011
  • Date :

?mam Ali-ul Naki (as)-1

imam ali-ul naki (as)

?mam (a.s)’?n ?zellikleri

Resulullah (s.a.a)’e Benzemesi

?mam R?za (a.s) buyurmu?tur ki:

“Hamd Allah’a ki, O, bende ve o?lum Muhammed’de (?mam Muhammed Takî’de), Resulullah (s.a.a) ve o?lu ?brahim’den bir ?rnek ve benzerlik k?ld?.”[1]

Mübarek Mevlut

Yahya San’ânî diyor ki:

Ben, ?mam R?za (a.s) Mekke’de oldu?u bir s?rada O’nun yan?na vard?m. ?mam (a.s) muzun kabu?unu soyarak Ebu Cafer’e (?mam Muhammed Taki’ye) yediriyordu.

?mam’a: “Sana feda olay?m, mübarek mevlut bu mu?” diye sordu?umda buyurdular ki:

“Evet ya Yahya, bu o mevluttur ki, ?iilerimize ondan daha bereketli biri ?slam aleminde dünyaya gelmemi?tir.”[2]

?zelli?i

?bn-i Sabba?-i Malikî diyor ki:

“?mam Muhammed Taki (a.s) g?rünü?ü parlak ve mutedil (uygun) bir yap?ya sahipti. Yüzü?ünün nak?? ise ?uydu: “Ni’m’el-kadir-u Allah” (Allah ne güzel kadirdir.)”[3]

Yüzü?ünün Ka??n?n Yaz?s?

Tarihçi Taberi diyor ki:

“?mam Cevad’?n (Muhammed Taki’nin) yüzü?ünün ka??n?n yaz?s? ?uydu: “el-?zzetu lillah” (?zzet Allah içindir.)[4]

?mamet Yüzü?ü

Muhammed bin ?sa diyor ki:

(?mam R?za ve ?mam Cevad’?n ?zel ashab?ndan olan) Muvaffak’tan ??yle dedi?ini duydum:

“Ebu Cafer-i Sanî (?mam Muhammed Takî -a.s-) yan?ma yakla?arak parma??ndaki yüzü?ü bana g?sterdi... Onun ka??na “Hasbiyellah” (Allah bana yeter) yaz?lm??t?; üst taraf? hilal, alt taraf? ise bir gül ?eklinde idi.

?mam’a: “Bu kimin yüzü?üdür?” diye sordum.

Buyurdular ki: “Babam Ebu’l-Hasan (?mam R?za’n)’?n yüzü?üdür.”

“Senin eline nas?l geçti” diye sordu?umda da buyurdular ki: “Babam vefat etti?inde onu bana verdi ve sonra buyurdular ki: “Onu elinden ç?kar?p o?lum (torunum) Ali’den ba?kas?na verme.”[5]

Fazilet ve Ustünlü?ü

Memun (kendisine y?neltilen tenkitlere cevaben) ??yle dedi:

“Ebu Cafer Muhammed bin Ali’ye (?mam Muhammed Taki’ye) gelince; O, ya??n?n küçük olmas?na ra?men ilim ve fazilet ehli bütün kimselerden üstün oldu?undan ve onda olan ?a??rt?c? yetenekten dolay? onu (kendime) damat seçtim. Onda tan?d???m faziletlerin halka a?ikar olmas?n? ve b?ylece hakk?n, onun hakk?ndaki g?rdü?üm ?eyin tâ kendisi oldu?unu ??renmelerini ümit ederim.”[6]

Namazdaki Elbisesi

Ali bin Mehziyar diyor ki:

“?mam Muhammed Taki (a.s)’?n, farz ve müstahap namazlar?n? sansar postunda (veya bir çe?it ipek ve yünlü dokumal? elbiseyle) k?ld???n? g?rdüm. O, ayn? elbiseden bana da bir cüppe giydirdi.[7]

S?fatlar?

?mam R?za (a.s), o?lu ?mam Cevad (a.s)’?n s?fatlar?n? ??yle s?ral?yordu:

“O, do?ru konu?an, sab?rl?, faziletli, müminlerin g?zlerinin nuru, kafirlerin ise ?fkesine sebep oland?r.”[8]

Halk?n ?mam (a.s) Hakk?ndaki S?zü

Halk ?mam Cevad (a.s) hakk?nda ??yle diyordu:

“Peygamber ailesinin ucubesi (?a??r?lacak ferdi), asr?n ender ?ahsiyeti, zaman?n e?siz insan?, ikinci ?sa, keramet sahibi, mucizelerle teyit olunmu?, Resulullah’?n nesli...”[9]

Lâkaplar?

?bn-i ?ehra?ub diyor ki:

?mam Muhammed Takî (a.s)’?n lâkaplar? ?unlard?r:

“Muhtar” (seçkin), “Murtaza” (Allah’?n be?endi?i), “Mütevekkil” (Allah’a tevekkül eden), “Muttakî” (Günahlardan kaç?nan), “Zeki” (tertemiz-masum), “Takî” (Allah’tan korkan-dindar), “Münteceb” (seçilmi?), “Kani’” (kanaat eden), “Cevad” (ba???ta bulunan-c?mert), “Alim” (bilgin, ilim sahibi).”[10]


[1] - Delail’ul- ?mamet, S. 200.

[2] - Kâfî, C. 6, S. 360, H. 3.

[3] - Bihar, C. 50, S. 15, H. 22.

[4] - Delail’ul- ?mamet, S. 180.

[5] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 92.

[6] - ?r?ad-? Mufid, S. 621.

[7] - Men Lâ Yahzuruh’ul- Fakih, C. 1, S. 262, H. 807.

[8] - Müstedrek-i Avalim’ul- Ulum, C. 23, S. 27.

[9] - Müstedrek-i Avalim, C. 23, S. 27.

[10] - Bihar, C. 50, S. 16, H. 24.

?mam Ali Naki (as)nin K?sa S?zleri-2

?mam Ali Naki (as)nin K?sa S?zleri-1

?MAM AL? NAK? (as)'IN KISACA HAYATI

?MAM HAD? (AS)

?MAM AL? NAK? (as)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)