• Nombre de visites :
  • 1134
  • 21/6/2011
  • Date :

?slamî Anlay??ta ?badet

islamî anlay??ta ibadet

Günümüzde insanlar (inananlar), iki ?ekilde ibadet etmektedirler:

1-Egoistçe, (nefsini be?enme tarz?nda) yap?lan ibadet.

2-?badeti (Allah’a tapmay?) merkez olarak kabullenme tarz?nda yap?lan ibadet.

Birinci tarzda ibadet eden kimselerde, kendilerini be?enme duygusu ?ylesine geli?kin bir hale gelmi?tir ki, bunlar kendi nefislerinden ba?ka hiçbir ?eyi ibadete lay?k bulmamakta ve pervane misali kendi nefisleri etraf?nda d?nüp durmaktad?rlar. ?badette Allah’a tapmay? kendine merkez etmeyen bir insan?n kendisini Allah’a yak?nla?t?rmas? elbette ki mümkün de?ildir. Nitekim Kurân-? Kerim ??yle buyuruyor:

Yaz?klar olsun o namaz? k?lanlara ki, onlar namazlar?n? ciddiyete almazlar! Onlar g?steri? yapanlard?r. (1)

?kinci grup ibadet edenlere gelince; bu grup insanlar için ibadetin mihveri (merkezi) Allah’t?r. Yüreklerinde yükselen ses ise ?udur:

Ya Rab! Benden kaynaklanan bir güç yok. Yarar ve zarar, ?lüm, ya?am ve yeniden dirili? senin iradenledir ve ben senin kulunum.

??te insan e?er bu ?ekilde bir ar?nm??l??a ula??r ve her an kendisini Allah’?n huzurunda hissederse, her zaman için O’nu (Allah’?) ?nünde bulunacakt?r. Kurân’?n ifadesiyle: “Nereye d?nerseniz, Allah’?n y?nü oras?d?r.”

??te b?yle bir insan gazete okursa, Allah’?n y?nünü bulur. Radyo dinlerse, Allah’?n y?nünü bulur. Konu?ursa, Allah’?n y?nüne g?re konu?ur. Bakt???nda, Allah’?n y?nüne g?re bakar:

Her zaman namazda olanlara ne mutlu! Allah onlar?n hidayetini garantilemi?tir.

Hiç ?üphesiz bu, Allah’a kar?? gelmekten sak?nanlara yol g?steren kitapt?r. ?eytan?n hiçbir hile ve desisesi onlara etki etmez.

??te ?mam Humeyni de ibadetini avam s?n?f?n anlad??? tarzda de?il, hakiki mümin s?n?f?n ve ?slami ibadet anlay??? çerçevesi içerisinde yapm??, b?ylece her türlü ibadetinde yüce Allah’? kendine merkez alarak ?rnek ki?ili?ini bu minval üzerine tesis etmi? ve bu nedenle de gerçek müminler üzerinde cazibiyet/çekicilik sa?lam??t?r.


1-Mâun, 4-6

?badetin Simas?

Ak?l Gücü ve ?badet

?slamda ?badet ve Temizlik

Gerçek ?badet

?badet, Huzur Kayna??d?r

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)