• Nombre de visites :
  • 2695
  • 5/1/2011
  • Date :

Abdestin Sünnetleri

abdestin sünnetleri

1- Ş. Saduk Fakih kitabında rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.a) her vacip ve müstehap namaz için abdestini yenilerdi.[1]

2- Kutb-u Ravendi Ayatu'l-Ahkam kitabında Süleyman b. Bureyde’nin babasından naklettiği hadisi rivayet etmiştir: "Resulullah (s.a.a) her namaz için abdest alırdı. Mekke’nin fethinde hazret bir abdest ile birkaç namaz kıldı.

Ömer; "Ya Resulullah (s.a.a) şu ana kadar hiç yapmadığınız bir şey yaptınız?!" diye sordu. Hazret, bilerek yaptım, buyurdular.[2]

3- Caferiyat kitabında İmam Sadık (a.s) değerli babalarından rivayet etmiştir: "Emirü'l Müminin (a.s) her namaz için abdest alır ve "Namaza durduğunuz zaman yüzünüzü yıkayın" ayetini okurdu.

Emirü'l Müminin (a.s) bu ameliyle müstahaba amel etmek istemiştir. Zira, Resulullah (s.a.a), Emirü'l Müminin (a.s) ve sahabe, bazı namazları tek abdestle kılarlardı.[3]

4- Kuleyni, el-Kâfî'de Zurare’nin senediyle şöyle dediğini zikreder: İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: "Size Resulullah (s.a.a)’ın nasıl abdest aldığını anlatmamı ister misiniz? Evet, dedik. Hazretin içinde su bulunan kabı getirmelerini emretti.

Kabı alıp önüne bıraktı. Kollarını kaldırıp sağ elini suya daldırdı bu el temiz, pak olduğu zaman yapılır. Avucuna su doldurup alnından döküp "Bismillah" dedi. Sonra mübarek sakallarının etrafını sıvazladı.

Suyu yüzüne ve alnına iyice çekti. Daha sonra sol elini daldırarak bir avuç dolusu su aldı ve sağ el dirseğine döktü. Sol eli ile bütün dirseğe, parmaklarının etrafına ulaştırdı. Sonra sağ eli ile bir avuç dolusu su aldı ve sol dirseğine döktü aynı şekilde sol kolunu parmak uçlarına kadar yıkadı.

Sonra başın ön tarafını, iki ayak üstünü, sol eli ve sağ elindeki ıslaklık ile meshetti." Zurare şöyle diyor: "Allah tektir ve teki sever. Bundan dolayı abdest alırken üç avuç su yeterlidir. Birisi yüz-surat için, diğer ikisi ise eller içindir.

Sağ elin ıslaklığı ile başın ön tarafını ve sağ ayağın üstünü ve sol elin ıslaklığı ile de sol ayağın üst tarafını meshet." Sonra Zurare hazterin şöyle buyurduğun söyledi: "Birisi Hz.Emirü'l Müminin (a.s)’dan Resulullah (s.a.a)’ın nasıl abdest aldığını sordu. Emirü'l Müminin (a.s) benim abdest aldığım şekilde şahsa anlattı.[4]

Müellif: Bu şekilde Kuleyni "Zurare", "Bukeyr"’den değişik yollar ile nakletmiştir. Aynı şekilde Saduk, Ş. Tûsi, Ayyâşi, Müfid, Keraceki ve diğerleri de nakletmiştir. Bu konuda Ehl-i Beyt (a.s)’dan rivayet edilen hadisler müstefiz veya tevatür haddine ulaşmıştır.

5- Müfidi'd-Din-i Tûsi Emâli kitabında senedi ile Ebu Hureyre’den nakletmiştir: "Resulullah (s.a.a) abdest aldığı zaman önce sağ taraflarını yıkardı."[5]

6- Ş. Tûsi Tehzib kitabında senedi ile Ebu Basir’den nakleder: İmam Sadık (a.s)’dan abdest suyunun miktarını sordum. Hazret şöyle buyurdular: Resulullah (s.a.a) bir "mud" (yaklaşık 750 gram) su ile abdest, bir "Sa'" (yaklaşık üç kilo gram) su ile de gusül alırdı."[6]

7-  Saduk Uyunu'l-Ahbâr kitabında iki senet ile uzun bir hadiste İmam Rıza (a.s)’ın değerli babalarından şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "

Resulullah (s.a.a) buyurdular ki "Biz Ehl-i Beyt’e sadaka haramdır, abdesti neşeli ve bol su ile almamız emredilmiştir ve eşeği çiftleşmesi için kısrağa çekmeyiz.[7]

8- Ş. Tûsi senedi ile Ebu Abdullah (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Gargara ve buruna su çekmek Resu-lullah (s.a.a)’ın sünnet kıldığı şeylerdir."[8]


[1]- el-Fakih, s.10; ed-Daaim, c.1, s.100; el-Müstedrek, c.1,s.42-249; el-Müstedrek, c.1,s.42

[2]- Ayatu'l-Ahkam; el-Müstedrek, c.1,s.42; Feyzü'l-Kadir, c.5, s.203

[3]- el-Caferiyat, s.17; el-Müstedrek, c.1, s.42; Feyzü'l-Kadir, c.5, s.203

[4]- el-Kâfî, c.3, s.25; el-Fakih, s.10; et-Tehzib, C1,s.55; el-İstibsar, c.1,s.58; Emâli-i Müfid, s.156; Kenz-ü Keraceki, s.69; Ayyâşi Tefsirinde, c.1, s.298 ve 300

[5]- el-Emâli, c.1,s.397

[6]- et-Tehzib, c.1, s.136; el-İstibsar, c.1,s.121; el-Caferiyat, s.16

[7]- el-Uyun, c.2,s.29; Sahifeti'r-Rıza, s.5; el-Fakih’te de gelmiştir.

[8]- et-Tehzib, c.1,s.79; el-İhtisas, s.36; ed-Daaim, c.1, s.109; Asl-ı Ala b. Rezin, s.157

Abdestin Şartları

meshetmek

MASUMLARDA EDEBE RİAYET

ABDEST

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)