عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
ن
1 دفعه
نوم
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اخر
1 دفعه
امن
1 دفعه
امن
3 دفعه
نأي
1 دفعه
نأي
1 دفعه
نوم
1 دفعه
نجو
1 دفعه
نجو
1 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
1 دفعه
ندم
4 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
13 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
1 دفعه
ندو
2 دفعه
ندو
1 دفعه
نور
4 دفعه
نور
3 دفعه
نور
4 دفعه
نور
4 دفعه
نور
18 دفعه
نور
1 دفعه
نسک
1 دفعه
نشأ
1 دفعه
نصح
1 دفعه
نصح
1 دفعه
نصر
1 دفعه
نصر
1 دفعه
نصر
1 دفعه
نصو
1 دفعه
نظر
1 دفعه
نظر
1 دفعه
نفق
1 دفعه
نفق
1 دفعه
نفل
2 دفعه
نوق
1 دفعه
نوق
1 دفعه
نوق
2 دفعه
نکس
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
4 دفعه
نبأ
4 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبت
1 دفعه
نبت
2 دفعه
نبت
3 دفعه
نبت
2 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
2 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
بغي
1 دفعه
نبذ
1 دفعه
بشر
2 دفعه
بطش
1 دفعه
بعث
1 دفعه
بعث
2 دفعه
بغي
1 دفعه
بغي
1 دفعه
بلو
1 دفعه
بلو
1 دفعه
بلو
1 دفعه
نبأ
2 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
5 دفعه
بين
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
تبع
1 دفعه
بوء
1 دفعه
تبع
3 دفعه
تبع
1 دفعه
تبع
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
جوز
1 دفعه
خطف
1 دفعه
ربص
1 دفعه
قبل
1 دفعه
نتق
1 دفعه
  • وبگردی