عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
احد
1 دفعه
کأس
2 دفعه
کأس
3 دفعه
کفف
4 دفعه
الف
1 دفعه
مثل
1 دفعه
9 دفعه
1 دفعه
کاين
6 دفعه
کتب
3 دفعه
1 دفعه
کتب
1 دفعه
کود
2 دفعه
کود
1 دفعه
کدح
1 دفعه
کود
1 دفعه
کود
4 دفعه
کذب
2 دفعه
کذب
2 دفعه
کذب
1 دفعه
کذب
1 دفعه
کذب
1 دفعه
کذب
3 دفعه
کره
5 دفعه
کره
1 دفعه
کشف
2 دفعه
کشف
1 دفعه
کشف
1 دفعه
کشف
1 دفعه
کفر
2 دفعه
کفر
1 دفعه
کفر
1 دفعه
کفر
15 دفعه
کفر
8 دفعه
کفف
1 دفعه
کفر
1 دفعه
عمي
1 دفعه
انث
1 دفعه
نعم
1 دفعه
جبل
1 دفعه
جبي
1 دفعه
کلح
1 دفعه
دهن
1 دفعه
رمم
1 دفعه
صرم
1 دفعه
طود
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
عرجون
1 دفعه
عهن
2 دفعه
فجر
1 دفعه
فخر
1 دفعه
فرش
1 دفعه
قصر
1 دفعه
مهل
3 دفعه
کيل
1 دفعه
کمل
1 دفعه
کمل
1 دفعه
کون
407 دفعه
کون
2 دفعه
کون
4 دفعه
کون
4 دفعه
کون
24 دفعه
کون
3 دفعه
کون
135 دفعه
کون
1 دفعه
کون
128 دفعه
کهن
1 دفعه
کبر
2 دفعه
بسط
1 دفعه
کبر
1 دفعه
کبر
1 دفعه
کبت
1 دفعه
کبت
1 دفعه
کبد
1 دفعه
کبر
5 دفعه
کبر
1 دفعه
کبر
1 دفعه
کبر
1 دفعه
1 دفعه
کبر
8 دفعه
  • وبگردی