عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حوج
3 دفعه
حجج
1 دفعه
حجز
1 دفعه
حجز
1 دفعه
حدد
1 دفعه
حذر
1 دفعه
حرب
1 دفعه
حسب
1 دفعه
حسد
1 دفعه
حوش
2 دفعه
حشر
3 دفعه
حصب
4 دفعه
حضر
1 دفعه
حضر
1 دفعه
حضر
1 دفعه
حضر
1 دفعه
حفظ
1 دفعه
حفظ
1 دفعه
حفظ
1 دفعه
حفظ
1 دفعه
حفظ
2 دفعه
حفظ
3 دفعه
حيق
7 دفعه
حول
1 دفعه
حمي
1 دفعه
حمي
1 دفعه
حمي
1 دفعه
حبل
1 دفعه
حبل
1 دفعه
حبب
1 دفعه
حبب
1 دفعه
حبب
1 دفعه
حبب
4 دفعه
حبب
3 دفعه
حبب
1 دفعه
حبت
5 دفعه
حبب
2 دفعه
حبط
2 دفعه
حبط
6 دفعه
حبل
1 دفعه
1 دفعه
حبل
1 دفعه
124 دفعه
18 دفعه
حتم
1 دفعه
حثث
1 دفعه
حجب
2 دفعه
حجب
2 دفعه
حجب
2 دفعه
حجر
5 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
2 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حجج
1 دفعه
حجر
1 دفعه
حجر
1 دفعه
حجر
2 دفعه
حجر
1 دفعه
حدق
3 دفعه
حدد
1 دفعه
حدب
1 دفعه
حدد
6 دفعه
حدد
6 دفعه
حدث
5 دفعه
حدث
5 دفعه
حدث
5 دفعه
حدد
1 دفعه
حدد
1 دفعه
حدد
1 دفعه
حذر
2 دفعه
حذر
2 دفعه
حذر
1 دفعه
حرم
2 دفعه
حرم
1 دفعه
حرث
2 دفعه
حرث
3 دفعه
حرث
1 دفعه
حرث
1 دفعه
حرج
10 دفعه
حرج
3 دفعه
حرج
2 دفعه
1 دفعه
حرر
1 دفعه
1 دفعه
حرض
1 دفعه
حرق
2 دفعه
حرم
18 دفعه
حرم
3 دفعه
حرم
3 دفعه
  • وبگردی