• برای افزایش میزان دانش و مهارت تدریس، پیشنهاد می شود مقالات منتخب و متنوع زیر را مطالعه کنید.
  • بیش از صدها فعالیت آموزشی، پروژه علمی و منابع آموزشی مناسب در این قسمت وجود دارد.
  • با بهره گیری از ده ها ابزار، کتاب، سی دی، نرم افزار توانایی خود را ارتقاء دهید.
  • در بخش های مختلف مدرسه اینترنتی فعالیت کنید و با دیگران ارتباط برقرار کنید.