• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 47 -  لزوم دوستي با وجود اختلاف سليقه
صفحه : 47
لزوم دوستي با وجود اختلاف سليقه
البته دو تفكر هست ، بايد هم باشد. دو راي هست ، بايد هم باشد. سليقه هاي مختلف بايد باشد، لكن سليقه هاي مختلف اسباب اين نمي شود كه انسان باهم خوب نباشد. من عرض كردم مثل طلبه ها كه با هم مباحثه مي كنند، آن وقتي كه مباحثه مي كردند جار وجنجال جوري بود كه انسان خيال مي كرد دشمن هم هستند، وقتي مباحثه تمام مي شدمي نشستند به دوستي كردن و انس . اگر در يك ملتي اختلاف سليقه نباشد، اين ناقص است . اگر در يك مجلسي اختلاف نباشد، اين مجلس ناقصي است . اختلاف بايد باشد،اختلاف سليقه ، اختلاف راي ، مباحثه ، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته ، بشويم دشمن هم . بايد دو دسته باشيم در عين حالي كه اختلاف داريم ، دوست هم باشيم . اگر در اين ماه مبارك ، در اين ضيافت وارد شديم ، بايد بعد ازماه مبارك تا مدتها آثارش باقي باشد.
ماه مبارك به منزله يك ساعتي است كه كوكش بكنند و خودكار تا مدتي كه اين كوك است باشد. اين ماه مبارك بايد اين جور باشد كه مردم را تا ماه مبارك ديگر حفظ كند،بعد ماه مبارك ديگر بيايد از سر گرفته بشود و اين براي اين است كه بايد ما در اين ضيافت وارد شده باشيم و من اميدوارم كه وارد شده باشيم و همه آقايان با سلامت ، صحت وخوشي اين سال را بگذرانند.
و من عقيده ام است بهترين دعا از براي امثال رئيس جمهوري امريكا و نوكرهاي اومثل صدام ، بهترين دعاها اين است كه خدا مرگشان بدهد، اين دعا براي آنهاست . اگرمي خواهيد نفرين كنيد بگوييد خدا حفظشان كند؛ براي اينكه هر روزي كه بر امثال اينهامي گذرد، جهنمشان بدتر مي شود. جهنم مراتبش مثل خود مراتب انسان لا يتناهاست . هرروزي كه بر اهل معصيت بگذرد، جهنمشان بدتر و داغترمي شود. پس دعاي براي اينهااگر بخواهيد بكنيد اين است كه خداوند اينها را مرگ بدهد تا اينكه اين جهنم به آن سختي نباشد بر ايشان . و خداوند ان شاءالله ، ما را هم بيدار كند، متوجه كند، متوجه كند كه ما چند روزي بيشتر نيستيم ، منتها من زودتر و شما هم دنبالش ديگر، بعد از صد سال