تعداد مطالب : 53
تعداد نظرات : 17
زمان آخرین مطلب : 3002روز قبل

 

رحلت حضرت امام خميني (ره)
 
 
وصال يار, فراق ياران
امام خمينى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـى بايــست ابـلاغ كنـد , گفته بـود و در عمـل نيز تـمام هستيـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـكار گرفته بـود . اينك در آستـانه نيمه خـرداد سـال 1368 خـود را در آماده ملاقات عزيزى مى كرد كه تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف كرده  بـود و  قامتش  جز در بـرابـر او , درمـقابل هيچ قدرتى خـم نشده , و چشـمانش جز براى اوگريه  نكرده بـود . سروده هاى عارفانه اش  همه  حاكى  از درد فـراق و بيان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اينك ايـن  لحظه شكـوهمنـد  بـراى  او , و جانــكاه و تحمل  ناپذير بـراى  پيروانـش , فـرا مـى رسيد . او خـود در  وصيتنامه اش نـوشـته است : با دلى آرام  و قلبـى مطمئن و روحى شاد  و  ضميرى  اميدوار به  فضل خدا از خدمت   خـواهران و برادران مرخص  و  به سـوى  جايگاه  ابــدى سفر  مى كنـم  و به دعاى  خير شما احتياج مبرم دارم و از خداى رحمن  و رحيـم  مى خـواهـم كه  عذرم را در كوتاهى خدمت و قصـور و تقصير بپذيـرد و از مـلت امـيدوارم كه عذرم را دركـوتاهى ها  و قصـور و تقصيـرها بـپذيـرنـد و بـا قــدرت و تصميـم و اراده بــه پيش بروند .شگفت آنكه امام خمينـى در يكـى از غزلياتـش كه چنـد سال قبل از رحلت سروده است :
انتظار فرج از نيمه خرداد كشم              سالها مى گذرد حادثه ها مى آيد

 ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال  بـود. قــلبـى  از كار  ايستـادكه  ميليـونها قلــب را بـه نور خدا  و  معنـويت  احـياء  كرده  بـود .  بــه  وسيله  دوربين  مخفـى ای كه تـوسط دوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى  و جريان  عمل  و لحظه  لقاى  حق  ضبط  شده  است. وقتى كه گوشه هايـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ايـن ايـام از  تلويزيون  پخـش  شـد  غوغايى در  دلها  بر افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن  فضا ممكـن  نيست  . لبها  دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود . در آخرين شب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى سخت  و  طولانى درسن 87 سالگى تحمل كرده بود و در حاليكه چنديـن سرم به دستهاى مباركـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تلاوت مـى كرد.
درساعات آخر, طمانينه و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر اكرم (ص) را زمـزمه مـى كـرد و بـا چنيـن حــالتى بـود كه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز كرد . وقتى كه خبر رحلت امــام منتشر شـد , گـويـى زلزله اى عظيـم رخ داده است , بغضها تـركيـد و سرتاسر ايران و همـه كانـونهايـى كـه در جـهان بـا نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند و بـر سر و سينه زدنـد . هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غير قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصيف كند.
مـردم ايـران و مسلمانان انقلابى , حق داشتـند اينـچنيـن ضجه كـنند و صحنه هايى پديد آورند كه در تاريخ نمونه اى بـديـن حجم و عظـمت براى آن سراغ نداريـم. آنان كسـى را از دست داده بـودند كـه عـزت پـايمال شـده شان را بـاز گـردانده بود , دست شاهان ستمگر ودستهاى غارتگران آمريكايى و غربـى را از سرزمينشان كـوتاه كرده بود , اسلام را احــياء كـرده بــود , مسلمـيـن را عــزت بـخـشـيـده بـــود , جمهـورى اسلامـى را بـر پـا كـرده بـود , رو در روى همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شيـطانـى دنـيا ايستاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى و طـرح كـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى مقاومت كرده بود و 8 سـال دفـاعى را فـرمانـدهـى كرده بـود كه در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار داشت كه آشكارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمايت همه جانبه مـى شـد . مردم ,رهبر محبـوب و مرجع دينـى خـود و منادى اسلام راستيـن را از دست داده بـودند .
شايـد كسانـى كه قـادر به درك و هضـم ايـن مفاهيـم نيستنـد , اگـر حالات مردم را در فيـلمهاى مـراسـم توزيع و تشييع و خاكسپارى پيكر مطهر امام خمينـى مشاهده كنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن كه در مقابل سنگينـى ايـن حادثه تاب تحمـل نيـاورده و قـلبـشان از كار ايستـاده بـود را بشنـوند و پيكرهايى كه يكـى پـس از ديـگرى از شـدت تـاثـر بيهوش شـده , بر روى دسـتها در امـواج جمعـيت به سـوى درمانگاهها روانه مى شـدند را در فيلمها و عكسها ببيننـد , در تفسير ايـن واقعيتها درمانده شوند .
امـا آنـانكه عشـق را مـى شنـاسنـد و تجـربـه كـرده انـد , مشكلـى نـخواهند داشت . حقيقـتا مردم ايران عاشق امام خمينى بـودند و چـه شعار زيبا و گـويايى در سالگرد رحلتـش انتخاب كرده بـودند كه :
عشق به خمينـى عشق به همه خوبيهاست .

البته ببخشيد كه با تاخير اين مطلب رو واستون گذاشتم چون امتحان داشتم .

منبع : پايگاه اطلاع رساني دانشگاه امام

سه شنبه 15/3/1386 - 16:29
طراحان رباتي كه با آهنگ آي‌پاد در حركاتي ناهمگون بر پايه‌ محاسبات پيچيده به چرخش مي‌پردازد،‌ اميدوارند كه در آينده ربات‌هايي را طراحي كنند كه بتوانند بدون پيروي از طرح هاي از قبل برنامه‌ريزي شده، حركت كنند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، ربات ژاپني «ميورو» شبيه يك توپ سفيد است كه بين دو نيمه‌ يك تخم مرغ قرار دارد و همزمان با پخش آهنگ دستگاه پخش موسيقي آي‌پادي كه در آن نصب شده، مي‌چرخد.

حركات اين ربات كه در حدود پنج كيلوگرم وزن دارد برنامه‌ريزي نشده است و خود آن را انجام مي‌دهد.

«ميورو» از الگوريتم با قوانين رياضي براي تحميل موسيقي و برگرداندن ضرب‌آهنگ‌ها به حركت استفاده مي‌كند.

نمونه‌ جديد اين ربات به نرم‌افزاري مجهز است كه به گفته‌ دانشمندان بر حركات نامنظم مبتني است كه الگوي مشابه حركات زنبوري دارد كه در زمان جمع‌آوري شهد از گلي به گل ديگر گردش مي‌كند و به ميورو امكان مي‌دهد كه حركات خود به خودي و غير قابل پيش‌بيني داشته باشد.
سه شنبه 15/3/1386 - 16:24
پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاريخ معاصر؛ يادگاری است از پيوند معنوی توده های عظيم مردم کشور ما؛ واکنشی است از احساس عميق مذهبی ملت ايران؛نمايشی است ازبهپاخاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن بر کنند؛ تجسمی است از تاريخ اسلام و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از خود گذشتگی انسان هايي که به دنبال آرمان الهی حرکت می کنند. پانزدهم خرداد، روز قيام خونين مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به ميدان آمدند تا سلطه طاغوتيان را از کشورشان برچينند.
 
دستگيری امام خمينی (ره)
در سحرگاه پانزدهم خرداد سال 1342، دژخيمان رژيم ستم شاهی به خانه امام خمينی رحمة الله يورش بردند. آنها امام را که سه روز پيش از آن، به مناسبت عاشورای حسينی در مدرسه فيضيه، در سخنان کوبنده ای، از جنايات شاه و اربابان آمريکايی و اسرائيلی او پرده برداشته بود، دستگير و دور از چشم مردم، به زندانی در تهران منتقل کردند. هنوز چند ساعتی از اين حادثه نگذشته بود که خيابان های شهر قم، زيرپای مردان و زنان انقلابی – که در اعتراض به رژيم شاه و حمايت از رهبرشان فرياد برآورده بودند – به لرزه درآمد. اين صحنه، درآن روز در تهران و چند شهر ديگر نيز به وجود آمد و بدین ترتيب، مردم ايران با اين قيام گسترده، نشان دادند که خواستار برقراری حکومت اسلامی و پايان دادن به رژيم ستمشاهی هستند. 
 
قيام پانزدهم خرداد قم
پس از انتشار خبر دستگيری امام (ره) درپانزدهم خرداد 1342، بسياری از مردم قم، به منزل ايشان رفتند و به اتفاق فرزندشان، حاج آقا مصطفی، در حدود ساعت شش بامداد، به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) حرکت کردند. پس از مدتی، صحن مطهر و خيابان های اطراف، لبريز از جمعيتي شد که شعار" يا مرگ يا خمينی" را با هيجان شديدی تکرار می کردند. در همان زمان، علما و مراجع وقت هم با صدور بيانيه هايی، خواستار آزادی فوری حضرت امام (ره) شدند. در حدود ساعت ده صبح، با ورود نيروهای مسلّح برای تقويت نيروهای شهربانی قم، تيراندازی و رگبار مسلسل ها شروع شد و تعداد زيادی از مردم زخمی شده يا به شهادت رسيدند. شدّت تيراندازی به حدّی بود که امکان انتقال زخمی ها و اجساد شهيدان نبود و اين کشتار، تا ساعت پنج عصر ادامه يافت.
 
حمام خون در تهران
در پانزدهم خرداد 1342، مردم تهران هم چون ساير شهرها، در اعتراض به دستگيری امام خمينی (ره) به خيابان ها ريختند و قيام خونين خويش را آغاز کردند. سيل خروشان کشاورزان غيور و کفن پوش ورامين، دهقانان کن و نيز مردم جماران به سوی تهران سرازير شد. انبوه جمعيت بازاری، بار فروش، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم، با فريادهای رعد آسای "يا مرگ يا خمينی" و "مرگ بر شاه" تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قيام قهر آلود ملٌت، تاج و تخت خود را درحال زوال می ديد، با رگبار مسلسل به جنگ ملٌت مظلوم رفت و تهران را در پانزدهم خرداد 1342، به کشتارگاه مخوف و حمام خون تبديل ساخت.
 
راه پيمايی در ساير شهرها
در روز پانزدهم خرداد 1342، در بيشتر شهرها، درگيری، راه پيمايی، برگزاری جلسات و نيز سخنرانی بر ضد رژيم و اعتراض به دستگيری امام صورت گرفت. در بعضی از شهرها مانند شيراز، تبريز و مشهد، اعتراض از شدٌت و گشتردگی بيشتری برخوردار بود که در اثر اين حوادث، تعداد زيادی کشته، مجروح يا زندانی شدند.
 
تلاش رژيم برای تغيير واقعيت
قيام پانزدهم خرداد، جوششی از طرف مردم بود برای درهم کوبيدن رژيم سلطنت و گرچه به سرعت نتيجه قطعی نداد، آثار بسيار باقی گذاشت. از اين رو، عوامل رژيم حاکم، به روش های گوناگون کوشيدند با استفاده از همه امکانات و ازجمله رسانه های گروهی، جنبه اسلامی و مردمی را از آن بگيرند و جهت خارجی به آن داده، افکار عمومی را فريب دهند. بنابراين رژيم مدعی شد که عده ای از مردم، برای به دست آوردن پول، به تهاجم بر ضد دولت دست زده اند و گفتند که اين پول ها را شخصی به نام "جمال عبدالناصر" فرستاده تا در ايران، توطئه هايی صورت گيرد. البته با همه اين تلاش ها و ادعاهای پوچ و بی اساس، شعله قيام پانزدهم خرداد 1342، روز به روز روشن تر می گرديد.
 
پانزدهم خرداد در مطبوعات جهان
پس از قيام پانزدهم خرداد 1342، مطبوعات خارجی به صورت های مختلف و با تيترهايی درشت، از اين روز نام بردند. برای مثال روزنامه "دی ولت" در شماره 129 خود نوشت: "در تهران، صدها نفر کشته شده اند. دولت عَلَم، حکومت نظامی اعلام کرد. ارتش با تانک و مسلسل، بر ضد طرفداران رهبر مسلمانان، [امام] خمينی که عليه اصلاحات شاه دست به اعتراض زده اند، وارد عمل شد". يا روزنامه "الاهرام" در 16 خرداد نوشت: "ديروز تهران در آتش خشم شعله ور شد... اين، شديدترين تظاهرات ضد شاه بود وهنگامی آغاز شد که رهبر دينی، روح الله خمينی و ياوران او دستگير گرديدند".
 
انعکاس نهضت پانزدهم خرداد
پس از واقعه پانزدهم خرداد 1342، با وجود سانسورهای شديد دستگاه شاه، خبرهای دستگيری امام خمينی(ره) و قيام 15 خرداد؛ در مدت کوتاهی، تنها در سراسر کشور، که به فراتر از مرزها گسترش يافت و موجی از نفرت و خشم بر ضد شاه به راه افتاد. حوزه های علميه نجف، کربلا و کاظمين، به حمايت از امام خمينی (ره)، تلگراف هايی به سران کشورهای اسلامی و سازمان های بين المللی مخابره و کشتار پانزدهم خرداد رژيم را به شدٌت محکوم کردند. تمام اين جريان ها در حالی صورت می پذيرفت که در مطبوعات کشور هيچ خبری ازحقايق و وقايع منعکس نمی شد.
 
اعتراض شخصيت ها
پس از واقعه خونين پانزدهم خرداد 1342 و کشتار مردم ايران، شخصيت های سياسی و علمی نقاط  مختلف جهان، با صدور اطلاعيه هايی، مراتب اعتراض خويش را  اعلام می داشتند. از آن جمله می توان به اعلاميه اعتراض آميز شيخ محمود شلتوت، مفتی و رئيس دانشگاه الازهر مصر اشاره کرد که شش روز پس از قيام پانزدهم خرداد صادر شد. در اين بيانيه، دستگيری علما و اهانت به ساحت مقدٌس آنان، داغ ننگی بر پيشانی عالم انسانی معرفی گرديده است. وی طیٌ تلگرافی، خطاب به شاه خواست از تجاوز به حريم روحانيت و علمای اسلام خودداری کند وهر چه زودتر، علمای بازداشت شده را آزاد سازد.
 
آزادی امام امٌت
جنبش پانزده  خرداد، اگرچه واکنش طبيعی مردم مسلمان در برابر مصوٌبات خلاف اسلام رژيم و بازداشت امام خمينی(ره) بود، آزادی فوری ايشان را در برنداشت. از اين رو، اعتراض ها از همه نقاط ادامه داشت و سرانجام علمای طراز اوٌل کشور،برای چاره جويی، در تهران اجتماع کردند. رژيم حاکم که از يک پانزده خرداد ديگر بيمناک بود، کوشيد آنها را پراکنده سازد و قدمی در راه خواست آنها برندارد. از طرفی مراجع تقليد، اعلاميه ای صادر کردند مبنی بر اين که امام خمينی (ره) مجتهد جامع الشرايط و مرجع تقليد است و براساس قانون، از محاکمه و تعرٌض مصون است. سپس با انتشار اين مطلب، رژيم خود به خود مجبور شد برای فرو نشاندن نارضايتی های عمومی، امام خمينی را در هجدهم فروردين 1343 آزاد کند.
 
ندای ملکوتی امام
حادثه سترگ پانزدهم خرداد 1342، در اوج اصلاحات دروغين شاه خائن اتفاق افتاد؛ چرا که در آن زمان، اختناقی فراگير بر ايران سايه افکنده بود. در اين جوٌ، ناگهان ندای ملکوتی امام از شهر مقدس قم بلند شد و باافشای نقشه خائنانه شاه، مردم را از آن چه درپشت پرده ها می گذشت، آگاه کرد. آری، امام در ضمن بيدار کردن مردم، آنان را برای قيامی صددرصد اسلامی دعوت کرد و چارچوب قيام را به آنان نشان داد. از اين رو در روز پانزده خرداد گروهی از متعهدان و مخلصان که خبر دستگيری امام را شنيدند، قيام خويش را آغاز نمودند و با شعارهای "لااله الا الله" و "يا مرگ يا خمينی" ديگران را از خواب غفلت بيدار و بنيان های انقلابی استوار را پايه ريزی کردند.
 
اسلامی بودن قيام پانزده خرداد
در قيام پانزدهم خرداد 1342، شعارهايی که از حنجره های دردمند ملٌت ايران بلند می شد، صرفاً اسلامی و مذهبی بود و به طور کلٌی حرکت پانزدهم خرداد، به دليل توهين به اسلام و رهبری اسلام که از هر طرف مورد هجوم قرار گرفته بود، برپاشد. اگر اين نهضت خداجويانه مردم در آن روز با آن وسعت به وجود نمی آمد، رژيم ستم شاهی جرأت بيشتری از خود نشان می داد و اساس اسلام را در کشورمان از بين می برد و اهداف اربابان آمريکايی خود را محقق می گرداند.
 
مردمی بودن نهضت پانزده خرداد
قيام پانزدهم خرداد 1342، قيامی کاملاً مردمی بود و تکيه گاهی جز مردم رنج ديده و مظلوم ايران نداشت. اصالت اين قيام، در خروش عاشقانی بود که عارفانه در راه رضای معبود خويش، به ندای رهبر دل سوزشان پاسخ مثبت دادند و برای حمايت از آرمان های او، آماده شهادت و جان فشانی شدند. اينان، نه چهره های سياسی محض  بودند و نه مردمی که برای هواهای نفسانی و مادٌی قيام کرده باشند، بلکه همين مردم پاک دل کوچه و بازار بودند که يک صدا و يک نوا بر ضد ظلم و خيانت رژيم ستم شاهی پهلوی به پا خاستند. به همين دليل، رژيم شاه سخت به وحشت افتاد و چاره ای جز گلوله باران مردم نديد.
 
پايان افسانه جدايی دين از سياست
قيام پانزده خرداد، به افسانه جدايی دين از سياست که بيش از نيم قرن، از سوی استعمارگران رژيم های دست نشانده آنان تبليغ و ترويج شده بود، پايان داد و جداناپذيری اسلام از سياست را، برای همگان آشکار کرد و اسلام ناب محمٌدی را از اسلام آمريکايی باز شناسانيد. از آن پس، اسلام راستين که تا دیروز جايی در مجامع علمی و روشن فکری نداشت، در ميان نسل تحصيل کرده و به ويژه دانشگاهيان راه يافت و گام به گام گسترش پيدا کرد و فعاليت های سياسی بر پايه اسلام، به عنوان بزرگ ترين جريان سياسی در ايران اوج گرفت و پيشرفت کرد و زمينه ساز انقلاب اسلامی شد.
 
پانزده خرداد در کلام امام خمينی (ره)
امام خمينی (ره) آن پير فرزانه انقلاب، درباره روز پانزده خرداد 1342 چنين فرمودند: "روز پانزده خرداد، در عين حال که چون عاشورا، روز عزای عمومی ملٌت مظلوم است، روز حماسه آفرين 15 خرداد، بزرگداشت ارزش های انسانی در طول تاريخ است." ايشان در سخنانی ديگر فرمودند: "قيام پانزده خرداد، اسطوره قدرت ستم شاهی را در هم شکست و افسون ها را باطل کرد. شهادت جوانان رشيد و زنان و مردان در آن روز، سدٌ عظيم قدرت شيطانی را از بنيان سست کرد. خون سلحشوران کاخ نشين، کاخ های ستم را درهم کوبيد. ملٌت عظيم الشأن با قيام و نثار خون فرزندان عزيز راه قيام را برای نسل های آينده گشود و ناشدنی ها را شدنی کرد".
 
گرمی بخش جان ها
قيام پانزده خرداد سال 1342، جرقٌه ای آتش بار بر خرمن باروت جامعه خفقان گرفته و شب زده ايران افکند و زمينه جنب و جوش و شور و خروش ايثار گرانه و فداکارانه را فراهم کرد. ملٌت ايران با الهام از راه و روند حماسه آفرينان پانزدهم خرداد، به عنوان اسوه های ايثار و شهادت، درس جانبازی، فداکاری و پايداری آموختند، روزهای شور و حماسه فراوانی پديد آوردند و نهضت اسلامی امام بر ضد طاغوت را تداوم بخشیدند. مبارزه پی گير و مقاومت خستگی ناپذير ملٌت ايران، از سال 42 تا 57 که به انقلابی اسلامی کشيده شد ريشه در قيام خونين پانزده خرداد داشت و برگرفته از جانبازی های زنان و مردان قهرمان آن روز تاريخی بود.
منبع : Irib.ir
سه شنبه 15/3/1386 - 16:20

هم اکنون شاید پس از گوشی های موبایل ، دستگاه های MP3 Player رشد روز افزونی دارند. در این ترفند قصد داریم به معرفی چند ترفند قابل استفاده در MP3 Player های مختلف بپردازیم. ترفندهایی کاربردی که میتوانید از MP3 Player خود بهتر و بهینه تر استفاده کنید.

عدم اجرای آهنگهای آنلاین خریداری شده
فرض كنيد كه در اينترنت فايل‌های موزيكی را خريداری كرده‌ايد. گرچه در كامپيوتر آنها به راحتی اجرا می‌شوند، اما در MP3 Player آهنگ‌های خريداری شده پخش نمی‌شوند.
در حالت عادی فايل‌های موسيقی با قانون كپی DRM يا Digital Rights Management وجود دارند، پس MP3 Player شما نيز تنها وقتی قادر به اجرای اين آهنگ‌ها خواهد بود كه نرم‌افزار اجرايی او از قانون كپی گفته شده حمايت و پشتيبانی كند.
اينگونه كه معلوم است در دستگاه شما چنين پشتيبانی وجود ندارد. اما شما می‌توانيد فايل‌ها را به راحتی از قانون DRM جدا كنيد. برای اين كار بايد موزيك‌ها را روی يك Audio-CD ثبت كنيد و سپس آنها را به فرمت MP3 تبديل كنيد. بايد گفت كه كيفيت صدا به خاطر تغييرات بوجود آمده در اين ميان، كمی تضعيف خواهد شد.

ادغام کردن آهنگ های WMA
اگر آهنگ‌های شما به فرمت WMA می‌باشند، ابتدا با برنامه‌ای مانند Windows Media Player يا هر برنامه ديگری با قابليت ثبت و كپی مانند Nero يك سی‌دی Audio درست كنيد.
اگر از نسخه 9 Windows Media Player استفاده می‌كنيد گزينه های مقابل را برگزينيد: File->Copy->Copy to AudioCD اگر از نسخه 10 Windows Media Player استفاده می‌كنيد گزينه‌های مقابل را فعال كنيد: File->CDs and Device-Copy AudioCD.
اكنون يا در Windows Media Player ليست موجود از آهنگ‌های مورد نظر را انتخاب كنيد يا آنها را در اكسپلورر ويندوز انتخاب كنيد و به Media Player بكشانيد.
توسط گزينه Start copy سی‌دی جديدی رابا فايل‌های WAV درست می كنيد.هنگامی كه اين عمل پايان يافت، آهنگ‌های Audio-CD را به قالب MP3 تبديل كنيد. برای اينكار در Windows Media Player 10 گزينه‌های مقابل را برگزينيد: File->CDs and device->Copy from Audio CD
اكنون فايل‌های MP3 را بدون هرگونه قانون كپی دريافت خواهيد كرد. اگر می‌خواهيد مطمئن شويد كه كاری كه انجام داده‌ايد درست بوده است، از راه زير امتحان كنيد:
در اكسپلورر ويندوز، نشانگر موش را چند ثانيه‌ای بر روی فايل MP3 نگهداريد. اكنون بايد پنجره‌ای با محتوای زير برای شما ظاهر شود: safe:No

تبدیل آهنگ های MP4
فرض كنيد كه آهنگ‌های M4P را از iTunes-Store اپل تهيه كرده‌ايد. از اين آهنگ‌ها نيز می‌توانيد DRM را جدا كنيد. برای اينكار بايد توسط iTunes يك Audi-CD درست كنيد. يك ليست پخش را انتخاب كنيد و يا آهنگ‌های مورد نظر خود را جدا كنيد. سپس توسط گزينه های زير CD صوتی را تشكيل دهيد:
Edit->Setting->Advanced->Copy-audio-CD
سپس می‌توانيد آهنگ‌های audio-CD را مانند مطالب گفته شده در بالا به قالب MP3 تبديل كنيد.

منبع : سافتستان

سه شنبه 15/3/1386 - 16:16

لپ‌تاپ‌ها(كامپيوترهاي قابل حمل) به دليل افزايش توانايي‌ها و نيز قابليت جابجايي روز به روز در بين مردم محبوبيت بيشتري پيدا مي‌كنند. اين راهنما شما را در يافتن بهترين Laptop متناسب با نيازتان ياري مي‌كند.
اين راهنما از هشت قسمت تشكيل شده است كه در صورت نياز به راهنمايي بيشتر در هر كدام از قسمت‌ها مي‌توانيد با ما تماس بگيريد تا راهنمايي‌هاي بيشتر را به شما بدهيم.

اندازه و وزن
مطمئناً اندازه و وزن يك كامپيوتر همراه مهمترين موضوع در انتخاب يك Laptop مي‌باشد. تعداد زيادي Laptop بسيار كوچك و سبك وجود دارند. اما بخش‌هايي از رايانه (مانند درايوهاي نوري) نيز فداي اندازه مي‌شوند. Laptop هايي كه به جاي كامپيوتر روميزي استفاده مي‌ شوند( به اصطلاح Desktop replacements ) داراي همان قدرت كامپيوترهاي روميزي هستند. اما مطمئناً جابجايي اين سيستم‌ها به علت بزرگ و سنگين بودن مشكل‌افرين است. هنگاميكه قصد انتخاب يك Laptop را داريد، به اين نكته به خوبي توجه كنيد كه امكانات و لوازم جانبي براي شما مهمتر است يا حجم و اندازه دستگاه. هر چند در حال حاضر و با استفاده از تكنولوژي موسوم به Centrino محصول اينتل شما مي‌توانيد در يك Laptop هر دو گزينه را در اختيار داشته باشيد. پيشنهاد ما به شما اينست كه در صورت توان حتماً از Laptop هاي داراي تكنولوژي Centrino استفاده نمائيد. در قسمت‌هاي بعد باز هم به توضيح مزيت‌هاي اين تكنولوژي مي‌پردازيم.

پردازشگر( CPU )
سرعت Cpu هاي Laptop همواره با اندكي فاصله به دنبال سرعت كامپيوترهاي روميزي حركت مي‌كند. اما با اين قابليت كه توان استفاده بهينه از انرژي را دارند. انتخاب سرعت CPU ، بسته به هدف شما از خريد Laptop دارد.
اگر قصد شما از خريد يك Laptop استفاده از اينترنت، دريافت نامه‌هاي الكترونيكي( E-Mail )، استفاده از يك واژه‌پرداز و حتي تماشاي يك فيلم DVD باشد، استفاده از يك CPU با سرعت 800مگاهرتز و يا اندكي بيشتر نياز شما را رفع خواهد نمود. ولي اگر قصد جايگزيني آن را به عنوان كامپيوترتان داريد، نبايد به سرعت‌هاي زير 2گيگاهرتز فكر كنيد.توضيح اينكه CPU هاي Centrino در هنگام نوشتن اين مقاله داراي سرعت 1.6 مي‌باشند

حافظه( RAM )
حافظه قابل نصب در سيستم‌هاي قابل حمل( Laptop ) به طور كلي كمتر از سيستم‌هاي روميزي است. هنگام خريد يك Laptop حتماً در مورد حداكثر RAM پشتيباني شده در دستگاه اطلاعات لازم را از فروشنده دريافت كنيد.
در ضمن بد نيست ببينيد كه آيا خودتان هم مي‌توانيد RAM دستگاه را افزايش دهيد، يا حتماً بايد توسط آن شركت و متخصصينش انجام شود.

نمايشگر( Display )
هنگامي كه قصد خريد يك Laptop را داريد به قدرت تفكيك‌پذيري( Resolution ) صفحه نگاه كنيد. معمولاً صفحه‌نمايش بزرگتر ترجيح داده مي‌شود. اما بعضي از صفحه نمايش‌هاي بزرگ كه داراي Resolution بالاتري نيز هستند، خواندن متن را دشوار مي‌كنند. در ضمن اندازه صفحه نمايش رابطه مستقيمي با اندازه Laptop خواهد داشت. سيستم‌هاي جديد با مونيتور 17 اينچ نياز به دقت بيشتر در نگهداري خواهند داشت. علاوه بر اينكه جابجايي آنها نيز مشكل‌تر خواهد بود.

درايو‌ها
اندازه Hard Drive يك موضوع مهم تلقي مي‌شود. اما انتخاب يك درايو نوري نيز به همان اندازه مهم است. يكي از قابليت‌هاي مهم Laptop هاي موجود قابليت استفاده به عنوان يك پخش‌كننده DVD قابل حمل است. بوسيله يك درايو DVD -ROM و يا يك درايو Como CD-RW هر شخصي مي‌تواند يك فيلم DVD را به مثابه يك تئاتر كوچك بر روي سيستمش تماشا كند.
تعداد زيادي از سيستم‌هايي كه تحت عنوان Ultraportable شناخته مي‌شوند، قابليت استفاده از يك درايو نوري داخلي را ندارند. كه اين عمل به خاطر كاهش وزن و اندازه دستگاه صورت گرفته است.

شبكه
توانايي اتصال به شبكه نيز يكي از خصوصيت‌هايي است كه هنگام خريد يك Laptop بايد مد نظر داشته باشيد. به دنبال سيستم‌هاي بگرديد كه حداقل داراي يك مودم 56 Kbps و يك اترنت( Ethernet ) سريع باشند. اين‌ها به شما اجازه مي‌دهند تا با اكثر سيستم‌ها اتصال برقرار كنيد و به تبادل اطلاعات بپردازيد.
اگر نياز به بيشترين بازده از شبكه را داريد، مي‌توانيد به دنبال Laptop هايي با مشخصه (802.11 b wireless adapter ) باشيد. با انتخاب سيستم‌هاي داراي اين گزينه به راحتي و بدون نياز به سيم قابليت اتصال و تبادل اطلاعات را خواهيد داشت.

طول عمر باطري
به نظر شما سيستمي كه با هر بار شارژ كردن فقط 30 دقيقه مي‌تواند كار كند چطور است؟ طول عمر باطري نيز به نياز شما بستگي دارد. ولي به دنبال سيستم‌هايي بگرديد كه حداقل 2 ساعت بدون نياز به شارژ مي‌توانند كار كنند. در صورت نياز بيشتر مي‌توانيد به دنبال Laptop هايي باشيد كه امكان استفاده از باطري جانبي را براي شما فراهم مي‌كند.

ولي يك‌راه ديگر...
باز هم استفاده از تكنولوژي جديد اينتل موسوم به Centrino . اين تكنولوژي به دليل مصرف كم باطري قابليت استفاده تا 6 ساعت را براي شما فراهم مي‌كند.

گارانتي
و آخرين مورد (نه كم ‌اهميترين مورد) نوع و طول مدت گارانتي سيستم خريداري شده مي‌باشد. Laptop ها ممكن است بيشتر از سيستم‌هاي روميزي دچار مشكل شوند و اين مورد نيز به خاطر قابليت جابجايي آن‌ها است. هنگام خريد يك سيستم مطمئن باشيد كه حداقل از 1 سال گارانتي بهره‌مند مي‌شويد. اگر قصد استفاده زياد و يا ناشيانه از Laptop را داريد سيستم‌هايي با 3 سال پشتيباني (با وجود قيمت بالاتر) انتخاب بهتري براي شما محسوب مي‌شود.
سيستم‌هايي كه توسط شخص ثالث (فروشنده) گارانتي مي‌شود، انتخاب خوبي نيست مگر اينكه به نمايندگي از شركت سازنده دستگاه باشد.

برگرفته از سافتستان

جمعه 11/3/1386 - 1:56

گوگل اعلام کرده است که تصميم دارد، کتابهاي مهم ترين و بزرگ ترين کتابخانه هاي دنيا را به صورت ديجيتالي درآورده ، در اختيار بازديدکنندگان از اين سايت قرار دهد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از جام جم، نسخه بتاي اين موتور جستجوي جديد هم اکنون در آدرس print.google.com در دسترس است. اين سايت همچنين در نظر دارد، براي طرح ديجيتالي کردن ميليون ها جلد کتاب و قيمت تخميني 10تا 20دلار براي هر کتاب ، با روساي اين کتابخانه ها مذاکره کند.
بد نيست بدانيد طرح اين مساله موجب افزايش 8درصدي سهام گوگل شد. دانشگاه هاي استانفورد، هاروارد، آکسفورد، ميشيگان و کتابخانه عمومي نيويورک ، از جمله شرکت کنندگان اين طرح هستند که اجازه بازديد از کتابها را صادر کرده اند.
گفته مي شود، مدير توليد گوگل از هم اکنون ، وارد پروسه ديجيتالي کردن کتابها شده و گوگل نيز آنها را پشتيباني مالي مي کند.
به اين ترتيب ، رقباي گوگل ؛ يعني ياهو، شرکت مايکروسافت ، مجموعه اينترنتي MSN، احتمالا وارد مذاکرات و توافق هاي جداگانه با کتابخانه هاي مزبور خواهند شد تا بتوانند دسترسي به اطلاعات را براي خود آسان کنند.
گوگل در اين رابطه مي گويد که از اين به بعد در جستجوي عادي و معمولي خود در گوگل ، وقتي به دنبال چيزي مي گرديد که حاصل آن در کتابي هم وجود دارد گوگل در اولين سطرهاي جواب ، لينکهايي را به آن کتابها به شما نشان ميدهد که به آن کتابها وصل مي شود و در کنار آنها اين آيکون ديده مي شود.
با کليک روي لينک مربوطه ، صفحه مربوطه از آن کتاب که با جستجويتان تطبيق دارد نشان داده مي شود. لينکهاي ديگري مانند خريد کتاب نيز نشان داده مي شود که مستقيما شما را به فروشنده آنلاين هدايت مي کند.
اگر کتاب هنوز اسکن نشده باشد با کليک روي لينک کتابخانه مي توانيد کتابخانه محلي را پيدا کنيد که آن کتاب را دارد.
اين برنامه هنوز در مرحله تست قرار دارد و ممکن است در هر نوبت جستجويتان نتايج کتاب را نبينيد. اما طي ماههاي آتي کتابهاي بيشتري را خواهيد يافت.
گوگل به ناشران پيشنهاد کرده است که اگر مي خواهند کتابهايشان در اين ليست قرار گيرد به اين لينک
http://print.google.com/publisher مراجعه کنند.
بايد گفت نه تنها ابتکار هاي قبلي گوگل در زمينه موتورهاي جستجو حرکتي جلودار محسوب مي شود بلکه اينک دپارتمان مطالب نوشتاري گوگل مي خواهد راهي براي بازار موتورهاي جستجو بگشايد که ديگران نيز از آن تبعيت خواهند کرد.
گوگل در مورد هدف اين سرويس جديد ابراز داشته است که هدف ، دستيابي به ساختار اطلاعاتي دنيا است به نحوي که قابل دسترس براي همه و مفيد باشد.
با وجودي که هنوز مقدار بسيار زيادي از اطلاعات دنيا آنلاين نشده است اما گوگل اميدوار است که بتواند آنها را در اين سرويس جديد گردآوري کند.

پنج شنبه 10/3/1386 - 21:12

یکی از دغدغه های اصلی برنامه نویسان و سازندگان محصولات و برنامه های کامیپوتری ساخت Setup برای نصب و Install برنامه ساخت شده بر روی سیستم کاربران است. برای این کار برنامه های مختلف و حرفه ای ساخته شده اما هر کدام این نرم افزارها دارای پیچیدگی های خاصی هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی یکی از ابزارهای مخفی ویندوز XP بپردازیم که با بهره گیری از آن میتوانید یک Setup تمام و کمال بسازید. بدون اینکه نیاز به برنامه جانبی دیگری داشته باشید.

بدین منظور:

ابتدا از قسمت Start گزینه Run را انتخاب کنید و در آن کلمه ی Iexpress را تایپ کنید . متظر بمانید تا پنجره ی Iexpress ظاهر شود .
روی گزینه ی Next کلیک کنید .
گزینه Extract Files Only را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید .
در اینجا یک نام برای فایل تون انتخاب کنید . قسمت بالایی . و بعد روی Next کلیک کنید .
گزینه ی No Prompt را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید . توجه داشته باشید اگر در این قسمت گزینه ی Prompt User Width را انتخاب کنید سوالی در مورد ادامه نصب از کاربر پرسیده می شود ، که آیا برای نصب آماده است یا نه ؟
گزینه پیش فرض را انتخاب کنید . و روی Next کلیک کنید .
در اینجا فایل مورد نظر خود را اضافه کنید . مثلا فایل یک فونت يا يك عكس در اینجا می بینید که فقط می توانید یک فایل انتخاب کنید . برای انتخاب کل فایل ، فایل مورد نظر را به صورت Zip در آورید . حالا روی Next کلیک کنید .
در اینجا نمایش می دهد که فایل شما در ویندوز چگونه نشان داده شود . گزینه پیش فرض را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید .
در اینجا گزینه ی Display Message را انتخاب کنید تا بعد از نصب نشان دهد که نصب با موفقیت به اتمام رسیده است . بعد روی Next کلیک کنید .
در اینجا با یک مسیر برای ذخیره فایل خود انتخاب کنید . روی Next کلیک کنید .
در این جا گزینه ی Don’t Save را انتخاب کنید . و روی Next کلیک کنید .
در اینجا روی Next کلیک کنید .
فایل ما با موفقیت به اتمام رسیده است . روی Finish کلیک کنید .

منبع : سافتستان

پنج شنبه 10/3/1386 - 21:9

متخصصان هشدار دادند: استفاده ناصحيح و مكرر از موشواره (mouse) به هنگام كار با رايانه، مي‌تواند منجر به دست درد و بروز عارضه‌اي موسوم به «آسيب خستگي مكرر» (RSI) در دست شود.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، فرانك برگمن، رييس انجمن پزشكان اعصاب در آلمان در اين باره هشدار داد: سوزش، بي حسي و ضعف در ناحيه دست و قسمت پايين بازو نخستين علايم اين فشار زياد به تاندون‌ها و اعصاب در نتيجه حركات يكنواخت و خسته كننده است.

برگمن افزود: كليك كردن مداوم با موشواره و وضعيت غيرطبيعي دست موجب آسيب رسيدن به بافت‌هايي مي‌شود كه به مرور زمان مي‌تواند منجر به بروز التهاب در رشته‌هاي عصبي شود. حتي علايم اوليه خفيف اين عارضه نشان دهنده وجود خطري است كه مغز ممكن است ارتباطاتي را بين درد و وضعيت كليك كردن شكل دهد.

كليك روي موشواره مي‌تواند به تنهايي منجر به بروز درد شود حتي اگر در ظاهر آسيب فيزيكي در دست بروز نكرده باشد.

منبع : شبكه ي فن آوري اطلاعات ايران

پنج شنبه 10/3/1386 - 21:6

دوستان سلام. به خاط اينكه من ديروز نرسيدم مطلب بنويسم و حديثي رو از يكي از امامان واستون بذارم امروز جبران ميكنم و دو تا حديث ميذارم كهپند بگيريد.

(اميرالمؤمنين(ع)):

لقاح الايمان تلاوة القرآن

شکوفايي و رشد ايمان، تلاوت قرآن است

Faith flourishes through Quranic recitation

 (اميرالمؤمنين(ع)) :

جالس الفقراء تزدد شکرا

با فقرا بنشين تا بر شکرت افزوده شود

Be in the company of the poor to be more thankful (to Allah)


پنج شنبه 10/3/1386 - 21:3
جون برادي ،نايب رييس قسمت سرويسهاي جستجو

joan braddiجوان بردى داراى بيش از 12 سال تجربه در فروش و بازاريابى تكنولوژى سطح بالا است. قبل از ملحق شدن او به گوگل، وى مسيوليت كل بخش توسعه تجارى و اعانت فروش را در شركت Netscape به عهده گرفته بود. با خويشى وى با eBay, Network Solutions و ساير شركتهاى عظيم ديگر، خانم بردى، سود 2 ميليون دلارى هر فصل را 12 ميليون هر فصل در يكسال تبديل كرد. وىب همچنين مسيول توسعه تجارى به همراه تجارت، محاسبه و كانلهاى اينترنتى را در Netcenter شركت Netscape داشت. اشان زمانى كه نقش دار و مسيول فروش OEM شركت Netscape بود مشاركتهايى را با شركتهايى مثل Hewlett Packard, Oracle, Computer Associates, SGI, and Informix راه اندازى كرده بود.

قبل از ملحق شدن به گوگل، خانم بردى به عنوان بازارياب شركت Silicon Graphics بود. مدرك تحصيلى او ديپلم اجرايى تجارى از دانشگاه San Jose State است.

تيم آرمسترونگ، معاون رييس فروش تبليغات

tim armstrongتيم آرمسترونگ از Snowball.com به گوگل آمد. تيم در آن شركت معاون ريسس فروش و برنامه ريزى بود، او مديريت گروهى شامل از 100 كادركن را در حدود 16 ماه به عهده داشت. ايشان همچنين مسيول بخش برنامهريزى و خويشاوندى و بازاريابى بود كه شكتهاى خويشاوند آنرا ميتوان New Line Cinema و ليگ هاى NFL ناميد.

قبل از Snowball.com، آرمسترونگ در شركت IDG مْىوليت مدير فروش ملى را به عهده گرفته بود.

آرمسترونگ داراى مدارك تخصصى اجتماعى و اقتصادى است. ايشان همچنين يكى از قهدمانا دو ماراتن است.

پنج شنبه 10/3/1386 - 20:55