عضویت در خبرنامه

عبارت :
شماره :

به صورت :
تعداد :

شماره درس
توضیحات

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 180 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 510 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 64391 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 73 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 170 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 520 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 64561 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 73 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 170 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 530 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 64731 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 74 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 164 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 540 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 64895 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 74 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 160 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 550 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 65055 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 74 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 152 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 560 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 65207 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 74 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 150 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 570 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 65357 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 74 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 149 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 580 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 65506 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 74 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 140 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 590 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 65646 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 75 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 140 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 600 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 65786 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 75 درصد از کلمات متن قرآن)

  • تعداد رکورد ها : 1001