• Nombre de visites :
  • 2625
  • 8/11/2008
  • Date :

Hesab Ve Mizanlar

muhammed mustafa (saa)

     Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim hesab hakkındaki inancımız, onun hak (gerçek) olduğu yolundadır. Onun bir kısmı Güçlü ve Ulu Allah tarafından yerine getirilecektir. Bir kısmını da O'nun hüccetleri (imamlar)* yerine getirecektir. Selam onlara olsun peygamberterin ve imamların hesaplarını, Güçlü ve Ulu Allah görecektir. Her peygamber kendi vasisinin hesabını görecektir. Vasiler de kendi ümmetlerinin hesabını görecektir.

      Kutlu ve Yüce Allah, nebiler (as) ve resuller (as) üzerine şahiddir. Nehiler (as) ve resuller (as) de vasiler üzerine şahiddir. İmamlar (as) ise insanlar üzerine şahiddirler. Nitekim bu hususta Yüce Allah'ın buyruğu şöyledir:

"Her ümmetten bir şâhid, seni de bunlara şâhid getirdiğimiz zaman nice olur?"2.

    Ve Yüce Allah şöyle buyurur:

"Hiç böyleleri şu kimse gibi olur mu ki o, Rabbinden bir delil üzerinde bulunmaktadır; ayrıca Allah'dan bir şahid onu takibetmektedir"3.

     Bu ayetteki şahid, selam üzerine olsun Mü'minlerin Emiri (Ali b. Ebi Talib)' dir.

Yüce Allah'ın buyruğu şöyledir: "Muhakkak dönüşleri Bizedir. Sonra onların hesabını görmek Bize düşer"4.

    (İmam Cafer) es-Sadık'a (a.s.) Yüce Allah'ın, "Kıyamet Günü için adalet terazileri kurarız. Böylece hiçkinıseye bir haksızlık edilnıez... "5 ayeti hakkında soruldu. 

 Dedi ki:

    Teraziler peygamberler (as) ve vasilerdir (as). İnsanlar içinde, cennete, hesaba çekilmeksizin girecekler vardır. Fakat sorguya gelince.. Yüce Allah'ın, "Kendilerine elçi gönderilnıiş olanlara soracağız ve elbette gönderilen elçilere de soracağız"6, yani din ile ilgili soru soracağız, buyruğuna göre, bütün yaratılmışlar sorgudan geçirileceklerdir.

Günaha gelince.. hesâbı görülenin dışında hiç kimse, bundan dolayı sorguya çekilmeyecektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

 "O gün ne insana ne de cinne günahından sorulmaz"7  yani tersirde açıklandığı gibi, başkalarına değil, özellikle Nebi'nin (s.a.a.) ve İmamların (a.s.) şiasına (taraftarlarına) günahları sorulmayacaktır8.

    Her hesabı görülen, çok önemsiz bir duraklama da olsa, cezaya çarptmlacaktıfr. Yüce Allah'ın rahmeti erişmedikçe, hiç kimse, ameli sayesinde ateşten kurtulamaz ve cennete giremez. Kutlu ve Yüce Allah, ister öncekilerden ister sonrakilerden olsun, bütün kullarına amellerinin toplam hesabını bildiren bir konuşma yapar. Ve herbir şahıs, bu konuşmanın, başkalarını değil yalnızca kendini ilgilendiren kısmını işitir vc zanneder ki, konuşulan yalnız kendisidir, başkaları değil. Ve bir şalısa hitâbetmek, Yüce Allah'ı diğer birine hitab etmekten alakoyamaz. Ve O, öncekiler ve sonrakilerin hesabını, dünya saati ile yarım saatin içinde bitiriverecektir.

    Ve Yüce Allah, her insanı, tamamen açık olarak bulacağı ve küçük ve büyük bir tek günahını ihmal etmeksizin hepsini sayarak bütün amellerini kendine söyleyen bir kitapla yüz yüze bırakacaktır9. Böylece Allah, "Kendi Kitabını oku! Bugün hesapçı olarak nefsin sana yeter"10 buyurmak suretiyle, herkesi kendi kendisinin hesapçısı ve hakimi kılacaktır. Kutlu ve Yücc Allah, bir topluluğun ağızlarını mühürleyecek ve böylece onların elleri, ayakları ve diğer organları, gizlemekte olduklarına şahidlik edeceklerdir.

 "Derilerine dediler ki: Niçin aleyhimize şahidtik ettiniz? Onlar (derileri) dediler: Herşeyi konuşturan Allah, bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı. İşte O'na döndürülüyorsunuz. Siz, kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahittik etmesinden gizlenmiyordunuz; yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz"11 .

----------------------------------------------------------------

1. İyi bir genel mütalea için bk.: MC, 167-179, 195,231 vd.; Macdonald, 306 (el-Gazzali) ve diğer yerler; BHA, 224; KP, 110; Affifi, 163 vd. (A.F.). Hesab ve mizanın Sünni inanışta da hak olduğu hk. bk.: Fıkh, 180, 182; lbô.ne, 8.

* Allah tarafından tayin edilen 12 Imam (as). Bu imamlar, Hz.Peygaber (saa)'in soyundan gelen imamlardır. Nübüvvet Hz.Peygamber (saa) ile son bulmuştur. Hz.Peygamber (saa) bu zincirin son halkasıdır.

Nübüvetten hemen sonra İmamet başlamıştır. Nübüvvet ve Imamet birbirini tamamlamaktadır. Bunlar birbirinden ayrılmaz.

Peygamberlere (as) inanıp, İmamlara (as) inanmayan kişinin durumu, bütün peygamberleri (as) kabul eden ancak Hz.Muhammed (saa)'i kabul etmeyen kişinin durumu gibidir.

2. Nisa (4), 41.

3. Hud (11),17.

4. Ğaşiye (88), 25-26.

5. Enbiya (21), 47.

6. A'raf (7), 6,

7. Rahman (55), 39.

8. Urduca mütercimi, Mecma'u'l-Beyân'dan iktibasla İmam Ali er-Rıza'dan (as) şu rivayeti nakleder: Birgün o, ashabına şöyle demiştir: Kıyamet Günü, gerçek mü'minler (Şia) sorguya çekilmeyeceklerdir. Çünkü onların arasındaki günahkarlar, berzah'da (ölüm ile ba's arasındaki devre) yeterince ceza çekecekler ve böylece yeniden dirildikleri zaman, herhangi bir günahtan dolayı hesap verme durumunda kalmayacaklardır. (A.F.).

9. MC, 172 vd. Kitabı sağ eline alana yumuşaklıkla muamele edilecektir. Sol eline alanlar ise sertlikle ve kitabı arkalarından verilenler de karir olup cehenneme gidecekıcrdir. Aynı eser, 173. (A.F.).

10. İsra (17), 14.

11. Fussilet (41), 21-22.

 


Amel Defteri

Cennet ve Cehennem

Mükâfatlar ve Cezalar

Allah'ın Adaleti ve Ahiret

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)