• Nombre de visites :
  • 6503
  • 19/10/2008
  • Date :

EMANET

papatya

     Doğru söyleme hakkında zikredilen hadislerin birçoğunda emanet konusuna da değinilmiş olması, dikkat çekicidir. Buradan da insan toplumunun en önemli mutluluk temellerinden birini oluşturan "emanet" konusunun, İslam açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu anlamak mümkündür.

     Kur'an-ı Kerim, bir yerde Müslümanlara açıkça emaneti sahibine teslim etmeyi emretmekte, 1 başka bir  yerde de emanete riayeti, müminlerin başta gelen sıfatlarından biri olarak saymaktadır.2

      Ayrıca Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa (aleyhimusselam) gibi birçok peygamberi "güvenilir (emin) peygamber" olarak tanıtmaktadır.3

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) de şöyle buyurmaktadır:

"Emanete (riayet)i olmayan kimsenin imanı da olmaz."4

    İslamda, arkadaşın ilk vazifesi,emanete riayet etmektir. İmam Sadık (a.s)'a yol arkadaşlığının hakkı nedir?" diye sorulduğu zaman şöyle buyurmuştur:

"Emanetlerini (korumaya çalışıp sonra da) kendilerine iade etmektir." 5

    Yine İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki:

"Hz. Hüseyn (a.s)'m katili olsa dahi emaneti sahibine teslim edin."6
  "Eğer Hz. Ali (a.s)'in katili, kılıcını benim yanımda emanet olarak bırakır, ben de kabul edersem, emanete hiyanet etmez, onu kendisine iade ederim."7

     Emanete hiyanet etmemek, insanın dünya hayatını da olumlu yönde etkilemektedir. İmam Sadık (a.s) oğluna şöyle buyuruyor:

"Oğulcağızım, emanete riayet etmek senin hem dünyanı, hem de ahiretini korur. Emaneti koru ki, her zaman zengin olasın." 8

     Yine İmam Sadık (a.s), her zaman ashabıyla vedalaştığında onlara iki şeyi tavsiye eder ve: "Bunlar, rızkın anahtarıdır." buyururdu: "Doğru konuşmak ve iyi olsun, kötü olsun, emaneti sahibine teslim etmek." 9

     Hz. Resulullah (s.a.v) de şöyle buyuruyor: "Emaneti korumak, rızıkta bolluk getirir; emanete hiyanet ise fakirlik getirir. 10

-----------------------------------------------------------------------

1- Nisa suresi, 58. ayet.

2- Müminun suresi, 8. ayet.

3-Şuara suresi, 107, 125, 143, 162 ve 178. ayetler ile Duhan suresi, 18. ayet.

4- Bihar'ül-Envar, c.75, Kitab'ul-İşret, s.149.

5- Vesait'üş-Şia, c.2, s.203.

6 - Bihar'ül-Envar, c.15, Kitab'ul-İşret, s.148.

7- Füru'ül-Kafi, c.l, s.365.

8- Bihar'ül-Envar, c.15, Kitab'ul-İşret, s.149.

9- Sefinet'Ul-Bihar, c.], s.41.

10- Bihar'ül-Envar, c.15, Kitab'ul-İşret, s. 148.

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)