• Nombre de visites :
  • 4416
  • 19/8/2008
  • Date :

GÜNEŞİN DOĞUŞU

ya aba saleh

    Hadislerde İmam Mehdi (a.f)

    Şüphesiz, sosyal adalet özlemi, geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasının da en büyük özlem ve arzusudur.

Bireylerin kendi iç dünyalarında adaleti yaşayamadıkları için bunu sosyal hayata yansıtmaları da mümkün olmayacaktır. İlahi dinler, büyük ölçüde çabalarını insan bireylerini eğitip adil insan seviyesine ulaştırmaya harcamışlardır. Fakat aynı zamanda sosyal adaletin evrensel hakimiyetine de önem vermişlerdir.

    Ne var ki, bireylerdeki engeller ve sosyal engellemelerden dolayı sosyal adalet günümüze dek istenilen seviyeye ulaşmamıştır. İslam dininde va"dedilen Mehdi"nin evrensel devletinde sosyal adaletin boyutlarıyla ilgili, hadislerden ipuçları elde edilebilir.

     Mehdilik düşüncesi, bazı cahillerin zannettiği gibi bir mezhebin icadı değil, İslam dininin ve peygamberinin açık ifadeleriyle sabit olan bir gerçektir. İmam Mehdi"nin evrensel hareketinin önemli boyutlarını Hadislerden istifade ederek şöyle sıralayabiliriz.

 

1- O Gelecektir

    Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyurdu:

    "Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra itretimden biri kıyam eder ve yeryüzünü adaletle doldurur. Bu gerçekleşmeden kıyamet olmaz." (Müsned-i Ahmed c.4 s.24)

     Muteber İslamî kaynaklarda 10"dan fazla yerde bu tabir kullanılmıştır. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi"nin kıyamı kesin İslamî konulardandır.

     Varlık aleminin ruhu adalettir. Adalet, yaradılış sayesinde uygun, zulüm ise bu gayeden ters düşen bir olaydır. Öyleyse yaradılış âlemi bilahare asıl gayesine ulaşacaktır.

    Kâinatta adalet (denge) değişirse, yer gök alt üst olur; insan vücudunda bir dengesizlik olursa, hastalık oluşur. Bunun için insanın toplumsal yapısı uygunsuz bir yarayla (zulüm) hayatını sürdüremez ve bilahare toplumsal hayat kendine uygun bir yapıya (adalete) kavuşacaktır.

 

2- Peygamberle Aynı İsme Sahiptir

     Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyurdu:

    "Ehlibeytimden biri kıyam edip dünyadaki adaleti getirmediği sürece dünyanın ömrü sona ermez. Onun ismi benim ismimle aynıdır." (Sahih-i Tirmizi, c.9 s.74)

    Bu hadiste de, İmam Mehdi"nin zuhurunun kesinliği ile birlikte kıyamının evrensel olacağı vurgulanmakta, ayrıca onun Ehlibeytten ve adının da Muhammed oluşu bildirilmektedir.

    İsminin Muhammed oluşu şu nükteyi de içinde barındırmaktadır ki; O peygamberin yolunu devam ettiren ve İslam dininin nurunu tüm dünyada kemale erdirendir.

ya mehdi

3- Fitne (Savaş) Ateşini Söndürecektir

     Hafız Ebu Nuaym İsfahani kendi Erbain isimli eserinde peygamberin şöyle buyurduğunu nakleder.

    "Peygamberler eğitimden kopuk yaşayan dünyada fitneler ve savaş ateşleri yakıldığı zaman Mehdi isminde birisi kıyam edecektir. Onun insanlığa sunduğu mutluluk ve adalettir." (Erbeun Hadis fi Zikril Mehdi, 24. Hadis)

    Vahyin mutluluk reçetesini bir kenara bırakıp sosyal adaletin yok oluşunu hazırlayan kendini beğenmişlik, maddi üstünlük ve dünya sevgisine dayalı bir yaşam tarzı seçilirse savaşlar, haksızlıklar ve kan akıtmalar kaçınılmaz olur. Ancak kainatın sahibi, yeryüzünü bu kötü huylu ve şeytan sıfatlı yaratıkların tasallutuna vermeyecektir ve bilahare onun vahyini hakim kılacak Mehdi isimli insan adaletsizlikleri yok edip adaletle yükselen bir dünya kuracaktır.

 

4- İlahi Nurun Hakimiyeti

     Şeyh Süleyman Kunduzi Hz. Ali"den şöyle nakleder:

    "Canım elinde olan Allah"a andolsun, o zuhur ettiğinde hiçbir belde kalmayacak ki onda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sesi söylenmesin."

       O gün tüm yeryüzüne hakim olacak din İslam dinidir.

     Diğer ilahi dinlere mensup insanlar, "Dinde zorlama olmaz" ayeti gereği özgürce kendi dinlerini yaşayabilecekler, ancak hakim olan sistem İslam dini olacaktır.

       Yeryüzünde fesat, günah ve haksızlıkların kaynağı olan maddeci tüm sistemler yok olacak ve her tarafa İslam"ın adalet güneşi doğacaktır.

 

5- Kapsamlı Programı

     Mevlevi Muhammed Hz. Ali"den şöyle naklediyor:

    "Ahir zamanda baskılar ve zulümlerden dolayı müminlerin kalpleri bedenlerin ölüşü gibi öldüğü, fitnelerin çoğaldığı ve yıkıcı olayların baş gösterdiği, sünnetlerin terk edilip bidatlerin yaşatıldığı, marufun tanınmaz olup münkerin sevildiği bir zamanda evlatlarımdan Mehdi kıyam eder, sünnetleri diriltir, bidatleri yok eder, adaletle herkesi sevindir, insanları birbirine kardeş gibi yakınlaştırır ve milletlerin arasında barışı sağlar."

güneşin doğuşu

6- Zalimleri Alaşağı Eder

     İmam Suyuti, El-Havi lil-Fetava adlı eserinde meşhur Sahabi Huzeyfe"den, peygamberin şöyle buyurduğunu nakleder:

    "Ümmetim, zalim iktidarlardan bir çok sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak Allah İslam"a tekrar yücelik ve izzet kazandırmayı irade ettiğinde tüm zalim iktidarları alaşağı edecektir. Ey Huzeyfe! Dünyanın ömründen bir gün kalsa bile, Allah o günü o kadar uzatacaktır ki Ehlibeytimden birisi kıyam edip İslam"ı tüm dünyaya hakim kılacaktır. O gün çok önemli olaylar vuku bulacak, İslam her tarafa yayılacaktır. Bu kaçınılmaz ilahi bir vaaddir. Zulüm ve adaletsizler insanların can ve mal güvenliğini yok ettiğinde, insanlar kurtuluş için sömürgeci ve yağmacıları alaşağı edecek ve haksızlıklara karşı savaşıp, adaleti tüm insanlara eşit şekilde sunacak ilahi bir önderi arayacaklardır. İşte Hz. Mehdi bu özlemi giderecek İlahi önderdir.

 

7- Dünya Hz. Mehdi İktidarında

     İmam Sadık şöyle buyurdu:

     "Kaim (Hz. Mehdi) kıyam ettiğinde adaletle hükmedip zulmü yeryüzünden kaldıracaktır. Yollar güvenli olacak, hak sahipleri haklarına ulaşacak ve kaynaklar sağlıklı kullanılacaktır. O zaman Kaim, Davut ve Muhammed"in getirdikleri hükümlerle hükmedecektir. Yer altı ve yer üstüm tüm kaynaklar insanlara sunulacaktır. Öyle ki artık insanlar sadaka verecek bir fakir bulamayacaklar."

      Günümüzde gördüğümüz gibi, savaşlar, terör ve tüm baskılar, maddi olanakları tek zümre elinde tutmaktan meydana gelmektedir. Kaynakların dengesiz dağılımı, aralarında uçurumlar olan sınıfsal manada farklı dünyalar oluşmuştur. Adaletin hakim olduğu bir dünyada bu farklı sınıflar ortadan kaldırılırsa, tüm dünya savaş ve haksızlıklardan uzaklaşıp esenliğe kavuşacaktır.

 

8- İlim Ve Kültür Devrimi

     İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu:

    "Kaimimiz kıyam ettiğinde Allah onun vesilesiyle insanların akıllarını kullanmasını sağlayacak fikir ve düşünce düzeyleri kemale erecektir."

     Hiçbir toplum ve sosyal adalet, bilimsel düşünsel bazda programa sahip değilse, başarılı olması da mümkün değildir.

      Hz. Mehdi döneminde akıl ve ilme o kadar önem verilecektir ki, mutlu yaşamak için gerekli olan tüm alanlarda ilim, olağanüstü ilerlemeler kaydedecek, hak ve adalet ile dini ve insani değerlerle perçinleşecek, böylece insanlığın özlem duyduğu mutlu hayat gerçekleşmiş olacaktır.

 

9- Gelişmiş İletişim Çağı

     Yine İmam Sadık (a.s) buyuruyor:

     "Kaimimiz zuhur ettiğinde kimse aracı olmaksızın insanlarla iletişim kuracaktır. O yerinde konuştuğunda dünyanın her tarafından insanlar onu görecek ve duyacaktır."

     Tüm dünyaya hükmetmek ve sorunları gidermek için bu gelişmiş iletişim ağı kullanılacak ve böylece nerede haksızlığa ve adaletsizliğe bir meyil olursa anında müdahale edilip sorunlar giderilecektir.

 

10- Tüm Dünya Kontrolünde Olacak

       İmam Sadık (a.s) şöyle diyor:

    "Tüm işler velayetin asıl sahibi olan Hz. Mehdi"ye verildiğinde, Allah yeryüzünün tüm dağlarını ve derelerini ona ram eder, tüm dünya elinin içindeymiş gibi olur. İnsan elinin içinde ne varsa görmüyor mu?"

 

11- Doğu Ve Batı Onun Devleti Olacak

       Tüm yıkıntılar onarılacaktır. Bir hadiste şöyle geçer:

"Onun hakimiyeti dünyanın doğu ve batısını kaplayacaktır. Tüm kaynaklar sağlıklı bir şekilde kullanılacak ve yeryüzünde yıkık ve harabe kalmayacaktır, her taraf imar edilecektir."

İnsanlık tarihinin en önemli sorunları olan savaşlar, ihtilaflar ve kan akıtmalar yapay sınırlar ve sınıflardan kaynaklanıyor.

     Sömürgeciler kendi çıkarlarını korumak için dünyayı parsellemiş, devletler haline getirerek ihtilaflar oluşturmuşlar. Çıkar kavgalarına girişmiş, savaşlar çıkarmışlar. Güçlüler birinci sınıf insanlar olmuş, yenilenler ve güçsüzler hala yaşıyorlarsa ikinci, üçüncü sınıf insanlar.

      Hz. Mehdi zuhur ettiğinde sınır ve sınıfları yok edecek, sosyal adaletin yaygınlaşmasıyla dünyanın hiçbir yerinde insanların meydana getirdiği yıkıntılar kalmayacaktır. Her taraf imar edilecektir.

(İsfar-ur-Rağibin, B.2 S.141)

 

12- Hz. Mehdinin Yönetim Biçimi

        İmam Sadık (a.s) dostlarından birinin Hz. Mehdi hakkındaki sorusuna şöyle cevap verdi:

       "O, Resulullah"ın yaptıklarını yapar, yıktıklarını yıkar, nasıl ki Resulullah cahiliyet geleneklerini yıktı ve İslam dinini ikame etti."

        İlahi dinler başlangıçta ırmaklar kadar temiz, yağmur kadar saf ve berrak olur. Ancak zaman sürecinde cahillerin algılamaları, şahısların kişisel yorumları ve düşmanların müdahaleleriyle asıl mecrasından çıkarılır ve uzaklaştırılır, beşeri kanunlar şer"i kılıflarla insanlara din olarak yutturulur.

         Böylece İslam gerçek yüzüyle görünmez olur. Hz. Mehdi İslam"ı bu görüntüsünden kurtarıp asıl ve gerçek görüntüsüne kavuşturup ihya edecektir.

(Bihar, c.52 H.108)


Zuhuru Bekleyenlerin Vazifeleri

Kur’an’da Hz. Mehdi (a.s)

Gaybet-i Suğra ve Kübra

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

İmam Mehdi Dinin Korunmasına Vesiledir

İmam Mehdi Ümit Kaynağıdır

Hz.Mehdi Nasıl Tanınacak?

Hz. Mehdi (a.s)’ın Doğumu

Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri

MEHDİ’NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ

Yeryüzü Asla Hüccetsiz Kalmaz

KAYIP İMAMI BEKLERKEN

KUTLU BEKLEYİŞ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)