• Nombre de visites :
  • 19061
  • 24/10/2007
  • Date :

           MEHDİ’NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ            

mehdi’nin zuhurunun alametleri

 

* Hz. Cabir (RA) dan, O da Muhammed b. Ali (RA) şöyle rivayet etmiştir:

"Bizim Mehdimiz için iki önemli alamet vardır ki, bunlar Cenab-ı Hakk'ın gökleri ve yeri yarattığı zamandan beri Ramazan'da hiç vaki olmamıştır. Bunlardan biri, Ramazan ayının ilk gecesinde ay tutulmasıdır. Diğeri de, Ramazan ayının ortasında meydana gelecek olan güneş tutulmasıdır." -Darekutni "Sünen" inde tahric etmiştir.- [1]

* Kesai, Ka'b-ul Ahbar'dan şöyle rivayet etmiştir:

"Ay üç gece üst üste tutulacak, sonra Mehdi zuhur edecektir."

Yine Ka'bul Ahbar'dan şöyle rivayet olunmuştur:

"Doğuda bir yıldız doğacakır. Ayın, etrafı aydınlattğı gibi O da aydınlatacaktır."

* Ebu Ca'fer (RA) den şöyle rivayet olunmuştur:

"Siz zulum görünceye kadar (Mehdi) zuhur etmez."

* Deyleminin merfü olarak rivayetine göre;

Ramazan ayında iki defa gök gürültüsü gibi şiddetli kükreme olacaktır ki, uyuyanı uyandıracak ve uyanık olanı korkutacaktır.

* Şehr b. Huşeb (RA) dan rivayete göre, şöyle anlatmıştır:

"Deniliyordu ki; Ramazan ayında çok şiddetli bir ses, şevval ayında bir fısıltı, Zilkade ayında kabilelerin ayrılması, Zilhicce ayında kan dökülmesi, Muharrem ayında hacıların yağma edilmesi olayları meydana gelecektir."

Kendisine: "(Ramazanda ki ) o ses nedir?" diye soruldu.

O da şu cevabı verdi: "O, gökten gelen bir gürültüdür. Uyuyanı uyandırır, uyanık olanı korkutur, genç kızı süslerinden ayırır. Bütün uyuyanların bile hepsi o şiddetli sesi duyarlar. En uzak yerlerden gelen kimse dahi, onu duymuş olur." -İmam Ebu'l Hüseyin Ahmed b. Ca'fer b. El-Münadi "Melahim" kitabında tahric etmiştir.-

* Halid b. Ma'dan diyor ki:

"Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinciye kadar Mehdi zuhur etmez"  

* Nuaym b. El- As şöyle demiştir:

"Beyda denilen yerde bir ordunun helak edilmesi olayı meydana geldiği zaman işte o, Mehdi'nin zuhurunun alametidir."

* Abdullah b. Safvan (RA)'ın, Hz. Hafsa (RA) dan naklettiğine göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz ki, bir ordu bu evi (Kabeyi) hedef tayin edecek ve (yıkmak için ) ona doğru harekete geçecektir. Nihayet onlar, Beyda denilen yerde bulundukları sırada ordunun orta kısmında olan askerler helak edileceklerdir. Onların önde olanları, arkada olanlara seslenecektir. Sonra onların hepsi helak edilecektir. Onların durumunu haber veren şaşkından başka geride hiç kimse kalmayacaktır." -Müslim tahric etmiştir-

                        

mehdi’nin zuhurunun alametleri

 

* Hüseyin b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:

"Gökyüzünde doğu cihetinden, geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an, Mehdi'nin geliş vaktidir."

* Muhammed b. Ali (RA)dan şöyle rivayet olunmuştur:

"Doğu tarafından üç gün yahut yedi gün bir ateş gördüğünüz vakit Allah(c.c.)'ın dilemesi ile Hz. Muhammed (SAV)'nin kurtarıcı soyunun (Mehdi'nin) kıymetini biliniz."

* Abdullah b. Ömer (RA) dan rivayete göre,

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Benim neslimden Mehdi zuhur edinceye kadar kıyamet kopmaz. 60 yalancı (peygamber) ortaya çıkıncaya kadarda mehdi zuhur etmez. O yalancıların her biri: Ben peygamberim! der."

* Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:

"İnsanlar, şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça, Mehdi zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler, fitneler, insanların başına gelen belalar ve taun hastalığı zuhur edecektir.

Yine araplar arasında keskin kılıç ve insanlar arasında şiddetli ihtilaflar olacaktır. Dinleri hakkında dağınıklık ve hallerinde bir değişiklik meydana gelecektir. Nihayet gördükleri şeylerin azametinden, insanların köpeğinden ve bazılarının, bazılarını yemelerinden dolayı sabah akşam ölümü temenni edeceklerdir.

İşte o vakit (Mehdi) zuhur edecektir. Ona yetişene ve onun yardımcılarından olanlara müjdeler olsun. Ona muhalefet edenlere ve emrine karşı gelenlere yazıklar olsun."

* Hafız Ebu Bekir Ahmed b. El-Hüseyin El-Beyhaki'nin Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre,

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Güneş ile beraber bir alamet doğuncaya kadar Mehdi zuhur etmez."  [2]

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın Ebu Hureyre'den rivayetine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Dördüncü fitne, onsekiz yıl devam edecektir. Sonra olanlar olacak ve Fırat Nehri altından bir dağı açığa çıkaracaktır. Bütün milletler oraya üşüşecekler. Onun üzerinde savaşıp birbirlerini öldürecekler. Hatta her dokuz kişiden yedisi öldürülecek."                                 

mehdi’nin zuhurunun alametleri

* Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Ey Huzeyfe! O günde onlar Ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. Şarabın helal olduğunu zannedecekler ve namaz da kılmayacaklardır."

* Hafız Ebu Abdullah El-Hakim'in, "El-Müstedrek" adlı eserinde Ebu Hureyre'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ayında şiddetli bir gök gürültüsü olacaktır. Uyuyanlar, bu gürültüden uyanacaklar ve uyanık olanlar korkacaklardır.

Sonra Şevval ayında çeteler ortaya çıkacaktır.

Sonra Zilhicce ayında şiddetli bir savaş olacak.

Sonra Muharrem ayında haramlar çiğnenecek ve Allah (c.c.)'ın yasak ettiği şeyler yapılacak.

Sonra sefer ayında ölümler olacak.

Sonra Rebiu'l-Evvel ayında kabileler birbirlerine düşecekler.

Sonra Cemaziyu'l -Evvel ve Cemaziyu'l- Ahir ayları Receb ayı arasında çok tuhaf olaylar meydana gelecektir."

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın Abdullah b. Mes'ud'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ayının ortası Cuma gecesi olduğu vakit, gökyüzünde şiddetli bir ses olacaktır. O ses, uyuyanı uyundıracak, oturanı kaldıracak. Cemmatin yanından ayrılmağa mani ve engeller çıkaracaktır. Böyle bir gece, depremlerin çok olduğu bir senenin gecelerinden olacaktır.”

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Ka'bul-Ahbar'dan şöyle rivayet etmiştir:

"Mehdi'nin zuhurundan önce, doğudan ışık saçan bir kuyruklu yıldız çıkacaktır."

------------------------------------------------------------------------

1- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

2- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

 

Hz. Mehdi’ye İnanmak 1

Hz. Mehdi’ye İnanmak 2

Hz. Mehdi’ye İnanmak 3

Hz. Mehdi (a.s)’ın Doğumu

Yeryüzü Asla Hüccetsiz Kalmaz

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

Ehl-i Sünnet Kitaplarında Hz. Mehdi’nin Özellikleri

İSLAM'DA MEHDİLİK

Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri

 

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)