• Nombre de visites :
  • 6934
  • 18/11/2007
  • Date :

 

Ayetullah  Uzma Fazil Lenkerani

ayetullah el uzma fazil lenkerani

 

  Büyük ve Ünlü Ehli Beyt fakihi, Taklit Mercii Ayetullah el Uzma Hacı Şeyh Muhammed Fazil Lenkerani Hazretlerinin Hayat Biyografisinin Özeti.

  Doğumu 1931 yılında mukaddes kum şehrinde çok değerli ilim ve takva ailesinde doğdu. Babası ehli Beyt fıkhi ilimler havzasının üstatlarından annesi çok şerif peygamber soyunun mübarka seyitlerindendir.

  Tahsil Dönemi:

  İlk öğrenimini bitirdikten sonra kendisinden gösterdiği başarı, üstün zekasıyla ve sonsuz aşk ile İslami ilimleri öğrenmeğe başladı. Fıkıh da kabiliyetli oluşu çok kısa zamanda uzun mesafeler kat etmesini sağladı. 6 yılda mukaddime ve satıh derslerini bitirdi.

  Daha 19 yaşındayken usul ve fıkıh derlerinde zamanın taklit mercii ve müçtehitlerin üstadı olan Ayetullah Burucerdi’nin (r.a) derslerine katıldılar. Yaşının küçüklüğü fakat zekasının üstünlüğü O’nu üstadına ve ders arkadaşlarına sevdirdi..

  Tahsil döneminde en samimi arkadaşı İmam Humeyni (r.a)’in oğlu Şehit Ayetullah Mustafa Humeyni idiler.

  Üstatları:

  11 yıl Ayetullah Burucerdi’nin 9 yıl ise Ayetullah İmam Humeyni’nin Fıkıh ve usul derslerine katıldılar.

  Yıllarca felsefe ve tefsir dersini Allame Tabatabai’nin bereketli sofrasından faydalandılar.

  Bununla beraber Ahlak ve itikat derlerini zamanın ünlü üstatlarından istifade ediyorlardı.

  Üstün zekası ve aralıksız sürdürdüğü ilmi çalışmaları neticesinde 25 yaşında değerli üstadı Ayetullah Burucerdi’nin (r.a) onayıyla yüce içtihat (müçtehitlik) derecesine ulaştılar.

  Dersleri:

  Talebeliğinin daha ilk yıllarından satıh derslerini veriyorlardı. 35 yıldan daha fazla hariç dersleri vermektedirler. Derslerine yedi yüzden fazla alim ve müçtehidin katılması derslerinin seçkinliğinin belirtisidir. Aynı zamanda yıllardır dersleri İran İslam Cumhuriyeti sesi radyosundan yayınlanarak, dahilde ve hariçte ilim taliplerinin istifadesine sunulmaktadır.

  Peygamber Soyu Ehli Beyte Olan Sevgisi:

  Lenkerani ailesi eskiden beri Ehli Beyt aşığı olan bir ailedir. Her zaman Ehli Beyte matem tutmuşlardır. Her hafta Cuma günleri, masum İmamların şehadet yıl döneminde, Muharrem ayının ilk on günü matem programları evlerinde tertiplenmekte ve binlerce Ehli Beyt aşığı bu toplantılardan feyizlenmektedirler. Ehli Beyt (a.s) doğum günlerinde de kutlama programları tertiplenmektedir.

Mercilik Makamı:

  İmam Humeyni (r.a) hazretlerinin vefatından sonra müminler taklit meselelerin de Hazreti Ayetullah el-Uzma Fazil Lenkerani’ye müracaat ederlerdi. Ancak 1994 Yılında Ayetullah el-Uzma Araki’nin vefatından sonra kum İslami İlimler Havzası Müderrisler topluluğu Tarafından İslam ümmeti için birinci taklit mercii olarak tanıtıldı.

  Ehli Beyt Fıkhi Merkezi:

  Ehli Beyt Fıkhının yayılması ve Şia mektebinin yücelmesi, fıkhın genişlemesi ve fakihlerin yetişmesi için bu eğitim merkezini kurdular.

  Bu merkez şimdiye kadar bir çok faaliyetler yapmış değerli araştırmacılar, yazarlar yetiştirmiş. Özel fıkıh üzerine kütüphaneler kurmuş ve ansiklopediler hazırlamıştır.

ayetullah el uzma fazil lenkerani

    İlmi Eserleri:

  Hazreti Ayetullah el-Uzma Hacı Şeyh Muhammed Fazil Lenkerani yıllarca dersler verip öğrenciler yetiştirmekle beraber yüksek ve derin manalar içeren çok sayıda paha biçilmez kitaplarda telif etmiştir.

1- Tefsil-uş Şeria (Arapça olan bu kitap İmam Humeyni Hazretlerinin Fıkıh dalında çok değerli kitabı “Tahrir-ül vesile”ye şerh olarak yazılmış ve şimdiye kadar 25 cildi basılmıştır)

2- Ürve’ye haşiye (Arapça)

3- Nihayet-ut Takrir (Ayetullah Burucerdi’nin namaz bahsinin takriratıdır, Arapça 3 cilttir)

4- Muhakkih Hamedani’nin “Misbah-ul Fakih” kitabına haşiye (Arapça)

5- İçtihat ve Taklit

6- Oruç (Arapça)

7- Yargı (Arapça)

8- Yeni Meseleler (Arapça)

9- Namaz Hakkında Risale (Arapça)

10- Hacc ve Umreyi bozan şeyler hakkında Risale

11- Hacc Hükümleri (Tahrir-ül vesile’nin Hacc kitabında yazılan haşiye)

12- Açık Hükümler (Arapça)

13- Fikhi kaideler (Arapça)

14- Mu’temad-ul Usul (İmam Humeyni’nin (r.a) derslerin takriri. (Arapça)

15- Tibyan-ul Usul (kendi derslerinin Takriratı. (Arapça)

16- Takrirat-ul Usul (Ayetullah Burucerdi’nin Usul derslerinin Takriratıdır.)

17- Farağ ve Tecavüz hakkında risale (Arapça)

18- Usul derslerinin takriratı, 16 cilt (Arapça)

19- Tam ilmihal (Farsça, Türkçe, Urduca, İnilizce, Azerice, Fransızca vb.)

20- Menasik-i Hacc

21- Tefsire giriş (Arapça)

22- Hamd süresinin Tefsiri (Arapça)

23- Takiyye (Farsça)

24- Hz. İmam Ali (a.s) açısından yönetim.

25- İsmet-i Enbiya (Peygamberlerin masum oluşu hakkında)

26- Macma-ul Feharis (Bihar-ul Envar, el-Gadir, el-Mizan)

27- Tathir ayetinde Ehli Beyt

28- Ehli Beyt Vahyin koruyucuları

29- Menasik-i Hacc

30- Hacc Hakkında sorular.

31- Cami-ul Mesail. (Fıkhi sorulara cevap 2 cilt)

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)