• Nombre de visites :
  • 2315
  • 7/9/2016
  • Date :

Salâvatın Önemi

salâvatın önemi


Kim sana bir kez salâvat getirecek olursa Allah onun amel defterine on iyilik yazar...

Allame Askeri
 
 
1- İmam Hasan (a.s) Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayet eder:
 
"Bana çokça salât ve salâvat gönderin, zira bu, günahlarınızın affedilmesini sağlayacak şeydir."(1)
 
2- Ebu Derdâ Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder:
 
"Sabah ve akşamları bana on salâvat gönderen kıyamet günü benim şefaatime kavuşacaktır."(2)
 
3- Sahl bin Sa'd'den şöyle rivayet olunur:
 
Allah Resulü geliyordu, Ebu Talha hemen o hazreti karşılamaya koşarak "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü! Senin yüzünde neşe ve hayat görmekteyim ben!" dedi, bunun üzerine şöyle buyurdular;
 
"Biraz önce Cebrail bana gelerek "Ey Muhammed" dedi, "her kim sana bir kez salâvat getirecek olursa Allah onun amel defterine on iyilik yazar, onun günahlarından onunu siler ve mertebesine de on mertebe ekler."(3)
 
4- Ebu Hureyre, Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder.
 
"Kim bana bir salâvat gönderirse Allah da ona on salâvat gönderir."(4)
 
5- Kenz'ul Ummal'de İmad bin. Yasir'den Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet olunur:
 
"Allah, bir meleğe insanları duyma ve onların konuşmalarını anlama melekesi lütfetmiş ve onu kıyamet gününe değin benim makberimin başında durmakla görevlendirmiştir. O melek, bana salâvat gönderen herkesi adı ve babasının adıyla bana tanıtır ve "Ya Muhammed! Falancanın evladı olan filanca, sana salâvat gönderdi!" der. Allah da bana bir salâvat gönderene kendisinin on salavat göndereceğini bildirmiştir"(5)
 
6- Fuzale bin Ubeyd şöyle rivayet eder;
 
Resulullah'ın (s.a.a) bir adamın dua ederken ne Allah, ne de O'nun hak Resulünü anmadığını duyunca "ne de aceleci" buyurdular ve onu çağırmalarını söylediler. O adam gelince, ona ve orada bulunan herkese hitaben şöyle buyurdular:
 
"Dua ettiğiniz zaman Allah'a hamd ve senayla başlayın duanıza, sonra da bana salâvat getirin ve bu ikisinden sonra duanızı yapıp isteğinizi dile getirin."(6)
 
7- Sa'd Saidi, Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder:
 
"Peygambere salâvat göndermeyenin namazı batıldır."(7)
 
8- Cabir, Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder.
 
"Bedbaht ve zavallı; yanında benim adım anıldığı halde bana salâvat göndermeyen kimsedir."(8)
 
9- Hüseyin bin Ali (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) şöyle rivayet eder:
 
"Yanında benim adım söylendiği halde bana salâvat getirmekten yüz çeviren kişi, cennetin yoluna yüz çevirecektir"(9)
 
Müsned-i Ahmed'le Sünen'i Tirmizi ve diğer kaynaklarda şöyle geçer:
 
10- Hüseyin bin Ali (a.s) Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayette bulunur:
 
"Cimri kimse, yanında benim adım anıldığı halde bana salâvat göndermeyen kimsedir"(10)
 
 
Nasıl Salâvat Getirilmelidir?
 
 
1- Hz. Ali ٙden (a.s) şöyle rivayet olunur:
 
Resulullah'ın (s.a.a) "size nasıl salâvat gönderelim?" diye sorulduğunda "şöyle söyleyin" buyurdu:
 
 "Allahumme salli alâ Muhammed ve Âli Muhammed kemâ selleyte alâ İbrahime ve ali Muhammed kemâ bârekte alâ İbrâhimi ve alâ âli İbrahim, inneke Hamidun Mecîd"(11)
 
 
2- Ebu Mes'ud-i Ansâri şöyle rivayet eder:
 
Sa'd bin Ubâde'nin meclisinde Resulullah'la (s.a.a) birlikteydik. Beşir bin Sa'd (Ebu Numan bin Besir) "Ey Allah'ın Resulü!" dedi, "Allah Teala sana selam ve salât göndermemizi emrediyor, sana nasıl salavat göndereceğimizi öğretir misin bize?" Resulullah (s.a.a), uzun bir süre sustu, keşke bu soruyu sormasaydık diye düşünürken başını kaldırıp;
 
"Allahumme salli alâ Muhammed ve alâ ali Muhammed kema selleyte alâ İbrâhim, ve bârik alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed kema bârekte alâ İbrahim fi'l âlemin, inneke Hamidun Mecîd!" İşte bunu söyleyin, daha önce de size böyle öğretmiştim"(12)
 
3-Ebu Said Hıdrî şöyle rivayet eder:
 
Resulullah'a (s.a.a) "Size selam Ya Resulullah dememiz gerektiğini biliyoruz, ama size salâvat göndermenin nasıl olacağını bilmiyoruz" dediğimizde Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
 
 "Allahumme salli âlâ Muhammed ve âli Muhammed kema berekte alâ ibrahim"(13)
 
4- İbni Abbas'tan şöyle rivayet olunur:
 
"Ey Allah Resulü! Sana selam vermeyi öğrendik, salâvatı nasıl göndereceğimizi de öğret bize" diye sorduğumuzda şöyle salâvat getirmemizi buyurdular:
 
"Allahumme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed kema selleyte alâ İbrahim ve âli Muhammed kema barekte alâ İbrahim ve âli İbrahim, inneke Hamidun Mecîd"(14)
 
5- Zeyd bin Harice Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder:
 
"Bana salâvat gönderin ve elinizden geldiğince dua ederek şöyle deyin: "Allahumme! Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed! Ve bârek alâ Muhammed ve âli Muhammed alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim, inneke Hamidun Mecid"(15)
 
6- Ebu Talha'dan şöyle rivayet olunur:
 
Allah Resulü'nden "Ya Resulullah, size nasıl salâvat gönderilmeli?" diye sordum ve şöyle söylememizi buyurdu:
 
 "Allahumme salli alâ Muhammed ve âli Muhammed, kema selleyte alâ İbrahim ve âli İbrahim, inneke Hamidun Mecîd! Ve bârek alâ Muhammedin ve âl-i Muhammed kemâ bârekte alâ İbralim ve âli İbrahim, inneke Hamidun Mecid"
 
7- Talha'dan şöyle rivayet olunur:
 
Resulullah'a (s.a.a) "Size nasıl selam vereceğimizi öğrendik, size nasıl salavat getireceğimizi de bize öğretin" dedik, "şöyle deyin" buyurdular:
 
"Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed ve bârek alâ Muhammed ve âli Muhammed, kema selleyte ve bârekte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim, inneke Hamidun Mecîd!"(17)
 
8- Kâ'b bin Acze şöyle rivayet eder:
 
Resulullah'ın (s.a.a) yanındaydık, bir adam içeri girerek "ya Resulullah, sana selam vermeyi öğrendik, salâvatı nasıl göndereceğiz?" diye sordu, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular:
 
"Allahumme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed! Kema selleyte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim, inneke Hamidun Mecid. Allahumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim, inneke Hamidun Mecid!"(18)
 
9- Büreyde-i Hazâî, Resulullah'ın (s.a.a) şöyle söylenmesini buyurduğunu rivayet eder:
 
"Allahummec'el salavatuke verahmetike ve berekatuk alâ Muhammedin ve alâ âli muhammed kemâ celltuhâ alâ İbrahim inneke Hamidun Mecîd"(19)
 
10- Muhammed bin Abdullah bin Zeyd, Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayet eder:
 
Resulullah (s.a.a) kendisine şöyle salâvat gönderilmesini buyurdu:
 
"Allahumme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed, keme selleyte alâ İbrahim. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kema bârekte alâ İbrahim fi'l âlemiyn, inneke Hamid'un Mecid, vesselamu kemâ elemtum"(20)
 
11- "İnnallahe ve melâiketehu yusalliyne alennebiyy..." ayeti hakkında İbrahim'den şöyle naklolunur:
 
Resulullah'a (s.a.a) "Size selam vermeyi öğrendik, size salâvatı nasıl getireceğimizi de bize öğretin" dediler. Resulullah (s.a.a) şöyle söylenmesini buyurdu:
 
"Allahumme salli alâ Muhammed abdeke ve rasuleke ve Ehl-i Beytihi kema salleyte alâ İbrahim, inneke Hamidun Mecid"(21)
 
 
*******
 
1- Kenz'ul Ummal 1/436.
2- Ae 1/439.
3- Ae 1/ 436,437 ve 2/179. 4- Sahih-i Müslim 1/306, kitabussalat, peygambere salavat babında ve: Sünen-i Tirmizi 2/270 salât bablarında "Peygambere salâtın fazileti" babı ve: Sünen-i Nesâi 3/50, salât kitabı, peygambere salavatın faziletleri babı ve: Müsned-i Teyalisi 1/283'te 2122 nolu hadis ve: Riyaz'es Sâlihin s:381, ve: Kurtuba Tefsiri 14/294.
5- Kenz'ul Ummâl 1/448,449,450.
6- Sünen-i Ebu Davud, Vitr kitabı, dua babı 2/77'de 148 nolu hadis ve: Sünen-i Tirmizi, dua kitabı 13/21'de.
7- Süneni İbni Mâce, taharet kitabı, "mâcâce fi tesmiye fi'l vuzu" babı 1/140,400. hadis.
8- Kenz'ul Ummal 1/4338.
9- Ae, Taberani'den naklen. Benzeri bir hadisi de İbni Abbas'tan (c:1 s:438'de) aktarmıştır. Ayrıca Dürr'ül Mersur Tefsiri 5/218 ve Sünen-i İbni Mâce s:294.
10- Müsned-i Ahmed 1/201-, Sünen-i Tirmizi dua kitabı 13/62,63. Aynı hadisin benzeri Af bin Mâlik'le Hasan, Cabir, EbuHireyre ve Katade'den Kenz'ul Ummâl 1/436,437,453,438'de ve Dürr'ül Mensur 5/218'de ve Riyaz'es Salihiyn s: 382'de rivayet edilmiştir.
11- Dürr'ül Mensur Tefsiri: Siyuti 5/217 ve Muttaki.'nin Kenz'ul Ummâl'i 2/176.
13- Sahih-i Buhari: Tefsir Ahzab Suresi "...ve melâiketehu yusalliyne alennebi" 3/119ve Sün. Nesai, kit: 19
14- Kurtuba Tefsiri, Ahzab suresi tefsirinde 22/31 ve Siyuti'nin Dürr'ül Mensur Tefsiri'nde 5/216. 20
15- Sünen-i Nesâi, kitab: sehv, baba: keyfiyyet'us salât ale'nnebi 3/49 ve Kenzlul Ummal: Muttaki Hindî. 21
16- Sün. Nesai, kitab: Sehv, bab: "Peygambere nasıl salatte bulunulur?" 3/48 ve Müsned-i Ahmed 1/162.
17- Kenz'ul Ummâl 2/176 ve Dürr'ül Mensur tefsiri Siyuti 5/216.
18- Sah. Buh., kit: bed'ul halk, bab: yezfin'en neselan fi'lmeşâ 2/159-160 ve tefsir kitabı,
19- Müsned-i Ahmed 5/353 ve Siyuti Tefs. 5/218 ve Kenz. Um. 1/442.
20- Kenz. Umm. 1/442.

Ehlibeyt Alimler Dernegi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)