• Nombre de visites :
  • 1709
  • 29/10/2011
  • Date :

Huneyn Savaşı -1

huneyn savaşı

Peygamber’in bir bölgeyi  fethettiğinde  orada kaldığı süre zarfında  mıntıkasının siyasi  işlerinin  ve halkın dini işlerini  şahsen, bizzat kendisinin ele alması ve oradan ayrıldığında da,  şahsiyet sahibi ve bulunduğu makama layık kimseleri değişik makamlara tayin edip öyle gitmesi, Peygamber’in en önemli  işlevlerinden birisiydi. Zira  eski ve yok edilmiş  bir nizamla,  senli – benli olmuş yerli bir halk daha yeni te’sis edilmiş bir nizam   hakkında yeterli  bir bilgiye  sahip değillerdi. Aynı  zamanda, İslam nizamı siyasi, içtimai, ahlaki ve dini bir düzendir. ve duru vahiy kaynağından beslenmektedir. Halka bu usulü tanıtabilmek  ve onu halk arasında icra edebilmek için seçkin ve  terbiye  görmüş kimselerin varlığına ihtiyaç duyurmaktadır ki, halkı bütün bir dirayetle İslam’ın  sahih ve gerçek usulüne aşina  kılsın ve İslam’ın  siyasetini  onların  arasında cari eylesin.

Peygamber, ”Hevazin”‌ ve ”œsakif”‌ boylarını  İslam’a davet etmek maksadıyla yola çıkıp Mekke’yi  terkettiği gün, halkın ta’lim ve irşadı için  bir din muallimi olarak ”œMuaz b. Cebel”‌i  tayin etti. Hükumet ve şehrin idari işlerini  ve Mescid’de  imamet görevinde  kifayetli bir şahsiyet olan ”Uttab b. Useyd”‌e bıraktı. Peygamber Mekke’de onbeş gün kaldıktan sonra ”Hevazin”‌ Kabilesinin  sükunet etmekte olduğu topraklara  doğru yola koyuldu.[1]

GÖRÜLMEMİŞ ORDU

Peygamber’in o gün, tam 12 bin silahlı askeri  vardı. Bu ordunun 10 bin kişilik silahlı bölümünü  Medine’den beri  Pegamber’in  yanında  bulunan ve Mekke’nin fethine  iştirak eden Müslümanlar; geriye kalan ikibin kişilik silahlı kuvvetler ise son zamanlarda  İslam’a katılmış olan Kureyş’in gençleri  teşkil ediyordu.Ve bu silahlı  kuvvetler ise son zamanlarda  İslam’a katlmış olan Kureyş’in gençleri  teşkil ediyordu.Ve bu silahlı gençlerin komutanlığı Ebu Safyan’ın uhdesine bırakmıştı. Böyle bir ordu o günlerde fazla görülmüş bir şey değildi. Nitekim bu kemmiyet  onların  ilk yenilgisinin  asıl amili durumundaydı. Zira  geçmişin aksine kendi çokluklarıyla övünüp  savaş taktiklerini  bir kenara  bırakıp unuttular.

Ebu Bekr’in efradın çokluğunu  görünce şöyle  dedi: ”Biz bu kalabalıkla mağlup olacak değiliz; zira bizim sayımız düşmanın sayısından  kat kat daha fazladır.[2] Ama o, galibiyet sebeplerini sadece kemiyetten ibaret olmadığına tevccüh edemiyordu.Öyle ki, bu sebep, galibiyetin diğer  bazı sebepleri  karşısında hiç bir ehemmiyette bile  sahip değildir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hakikati zikrederek şöyle buyuruyor:

”Allah-u Teala bir çok yerlerde sizlere yardım etmiştir, özellikle de Huneyn savaşında; sizler sayı çokluğunuzla övünmüşsünüzdür ama bir işe yaramadı, yeryüzü o genşiliğiyle sizlere dar geldi, düşmana sırt dönüp firar ettiniz.”‌ [3]

Haber alma: Mekke fethinden sonra  ”œHevazin”‌ ve ”sakif”‌ Kabileleri arasında büyük bir çalkalanma vücuda gelmiş boylar arasında özel bir takım temaslar kurulmuştur. Onların ittisal halkası da ”Malik b. Avf-i Nasri”‌ adlı genç bir savaşçıydı. Müzakere ve uzun uzadıya yapılan oturumlar sonrası, daha İslam ordusu gelmeden kendilerinin onları karşılamaya gitmelerini  kararlaştırdılar. Daha Müslümanlar saldırıya geçmeden kendilerini özel bir  askeri hileyle Müslümanlara öldürücü bir darbe indireceklerdi. Onlar kendi aralarında otuz yaşındaki kokusuz bir genci komutan olarak seçtiler. Bu savaşta tüm boylar, birleşik bir cephe teşkil etmişlerdi. Kuvvet komutanlığı emri gereğince savaşa katılan herkes kendi kadın ve mallarını da ardısıra  beraberlerinde getiriyorlardı. Kendisinden bu işin sebebi sorulunca o, şöyle cevap verdi:”O zaman bu şahıslar, kendi kadın ve mallarının hıfzı için büyük bir sabır ve mukavemetle savaşacaklardır. Firar ve düşmana sırt dönmeyi akıllarından bile  geçirmiyecekler var güçleriyle  karşı koyacaklardı.”‌ [4]


1-Tabakat-ı Kubra c.2 s.137

2- Tabakat-ı Kubra c.2 s.150

3-Tevbe Suresi / 25

4-Meğaz-i Vakidi c.3 s.897

Uhud Savaşı-1

Büyük Bedir Savaşı-1

Büyük Bedir Savaşı-2

Büyük Bedir Savaşı-3

Büyük Bedir Savaşı-4

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)