• Nombre de visites :
  • 1366
  • 14/6/2011
  • Date :

Kan ve Kan Gruplar?-2

kan ve kan gruplar?

Teknikler

1.Slide Y?ntemi

2.Tüp Y?ntemi

3.Jel Santrifügasyon Y?ntemi

4.Mikroplate Y?ntemi

5.Manual Polybrene Testi

6.Yar? veya Tam Otomatize Sistemler

Kan Uyu?mazl??? :

“Kan uyu?mazl???” genel kan?n?n aksine, kar? koca aras?nda de?il, gebelik d?neminde anne ile karn?ndaki bebe?i aras?nda s?z konusu olabilen normal d??? bir durumdur. Hangi kan gruplar? aras?nda ve nas?l bir uyu?mazl?k oldu?unu anlatmadan ?nce kan gruplar?n? tan?mlamak gerekir. Kan?m?zda oksijen ta??makla g?revli k?rm?z? kan hücrelerinde bulunan proteinler esas al?nd???nda klasik olarak d?rt ana kan grubu tan?mlan?r: “A”, “B”, “AB” ve “O” grubu .. Bir de “Rh” s?z konusudur. Birey, proteine sahipse yani Rh pozitif (+), sahip de?ilse Rh negatif (-) olarak ifade edilir. Rh (-) ki?ilerin vücudunda bu proteinden hiç yoktur ve ba????kl?k sistemi için tamamen yabanc? bir maddedir.

Normal ko?ullarda hamilelik d?neminde anne ve bebe?in kanlar? birbirine kar??madan plasenta (e?) arac?l???yla oksijen, karbondioksit ve besi ??elerinin kar??l?kl? al??veri?i gerçekle?tirilir. Anne Rh (-), bebek Rh (+) ise ilk gebelikte herhangi bir sorun olmaz. Bebek do?arken zedelenen damarlardan bir miktar bebek kan?, Rh (-) annenin kan?na kar??abilir. B?ylece annenin ba????kl?k sistemi tamamen yabanc?s? oldu?u bir proteinle tan???r ve ona kar?? tepki geli?tirir. O maddeyi tan?mad??? için yok etmek ister. Beyaz kan hücrelerinin bu proteini yok etmek üzere üretti?i antikorlar? kullanarak hedefine ula??r. Annenin kan?nda bir tane bile bebek kan hücresi kalmaz, tümü yok edilir. Bu sava? sona erdi?inde geriye “Rh (+) antikorlar?” ad? verilen s?v?sal maddeler ve bunlar? gereksinim duyuldu?unda her an yeniden üretebilecek ak?ll? beyaz kan hücreleri kal?r. ?kinci gebelikte çocuk e?er yine Rh (+) kana sahipse annenin kan?nda haz?r bulunan bu antikorlar kolayca plasenta engelini a?arak anne karn?ndaki bebe?in kan?na kar???rlar. Bebek k?rm?z? kan hücreleri yok edilmeye ba?lan?r. Cocu?un kemik ili?i, karaci?er ve dala?? yok edilen k?rm?z? kan hücrelerinin yenilerini üretir ve eksilen kan? yerine koyar. Bu a??r? k?rm?z? kan hücresi y?k?m? ve yap?m? sürecinde “bilirubin” ad? verilen ve fazlas? zararl? olan bir madde aç??a ç?kar, bebekten anneye geçer, annenin karaci?eri taraf?ndan yok edilir. Bebe?in karaci?eri henüz bu maddenin tümünü zehirsizle?tirebilecek kadar geli?memi?tir. E?er üretilen k?rm?z? kan hücresi miktar? yok edilenden az olursa sonuçta bebek a??r bir kans?zl??a maruz kal?r, hatta ?lebilir. E?er arada bir denge varsa bebek bir ?lçüde kans?zl?kla do?ar veya sa?l?kl? olarak dünyaya gelir. Sorun as?l o zaman belirginle?ir. Cünkü kan hücreleri hala parçalanmakta, yenileri yap?l?rken gereken maddeler anneden temin edilememekte, çocuk kendi depolar?n? kullanmaktad?r. Ustelik aç??a ç?kan sar? boyar madde niteli?indeki “bilirubin” bebe?in karaci?eri taraf?ndan yeterince vücuttan uzakla?t?r?lamamaktad?r. Kanda belli bir düzeyi a?an “bilirubin” g?z aklar?na, cilde ve sonunda as?l zarar?n? g?sterdi?i beyin ve sinir sistemine yerle?erek ya?am? tehdit etmektedir. Yenido?an sar?l???n?n a??r ?ekillerinde, tedavi edilmeyen çocuklarda adalelerin sertle?mesi, zeka gerili?i gibi kimi geri d?nü?ümsüz sinir sistemi bozukluklar? meydana gelmektedir.

Yenido?an sar?l??? olan bebeklerde sar? boyar madde “bilirubin”i vücuttan daha kolay uzakla?t?rmak için belli bir dalga boyundaki ultra viyole (k?z?l berisi) ???nlar? kullan?lmaktad?r. Bebeklerin uygun s?cakl?k ortam? sa?layan küv?z ya da yataklarda ultra viyole ?????yla tedavisine “fototerapi” denir. Yeterli olmad???nda bebe?im g?bek kordonundan tak?lan bir sistemle, uygun bir Rh (-) kanla “kan de?i?imi” i?lemi gerçekle?tirilerek ya?amsal tehlike atlat?l?r. Geç kal?nan durumlarda araz kalmas? olas?d?r. K?rlük, ?a??l?k, sa??rl?k, felç gibi ..


Kan ve Kan Gruplar?-1

Kan Uyu?mazl??? 1

Kan Uyu?mazl??? 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)