• Nombre de visites :
  • 2861
  • 11/5/2011
  • Date :

Sureler ve Ayet Sayısı-1

sureler ve ayet sayısı

Kuran'ı Kerim, 114 suresi ile birlikte nazil olduğu günden şimdiye kadar hiçbir azalma ve çoğalma olmaksızın, Peygamberimizin (s.a.a) buyurduğu gibi sahabe ve tabiinin nakli ile günümüze kadar ulaşmıştır. Bu sayı mütevatirdir ve bundan fazla olduğu söylenenler önemsiz, az olduğu söylenenlerin ise delili yoktur.

Denildiğine göre: İbn-i Mesud'un Mushaf'ında Fatiha ve Muavvezeteyn (Nas ve Felak) sureleri bulunmamaktaydı, çünkü Fatiha suresini Kuran'a denk bilmişti.

Nitekim şöyle buyrulmaktadır:

"Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kuran'ı verdik."

Felak ve Nas surelerini ise, sure değil de Peygamber'e (s.a.a) Hasan ve Hüseyin'i (a.s) nazar ve büyüden koruması için bildirilen dualar olarak kabul ediyordu, bu yüzden Mushaf'ında yer vermemişti. Bu düşüncesinden dolayı da bu sureleri herhangi bir Mushaf'ta görseydi, silmeye kalkışır ve "Kuran'da olmayanı Kuran'a karıştırmayın" derdi.

Ubey b. Kâ'b'in Mushaf'ı ise 115 sureden oluşmaktaydı. O Fil ve Kureyş surelerini bir sure kabul etmekte ve aralarında bulunan besmeleyi getirmemekteydi. Ayrıca "Hafd" ve "Hul" adında iki sure daha olduğunu söyleyip, Mushaf'ında getirmişti.

Ayetlerin sayısına gelince; ayetin nerede biteceği bizzat Peygamber (s.a.a) tarafından belirlenmiş, ayetler arasındaki fasıla onun emri ve gözetiminde gerçekleşmişti. Bu hususta başkasının içtihadına göre hiçbir şey yapılmamıştır.

Demek ki, onun doğruluğu nakledenin güvenirliğine dayanmaktadır. Ayetler konuya göre belirlenmez yani konu bitince ayette bitecek diye bir şey söz konusu değildir, bazı yerlerde konu bitmemesine rağmen ayet bitmekte, yeni bir ayete başlanılmada ve orada bitmektedir. Bunu da belirleyen Peygamber'in kendisidir.

Geçmiştekilerin, ayetlerin uzunluğu hakkında değişik görüşlere düşmelerinin nedeni, Peygamber'in bir ayeti okurken ortasında durup okumamasından kaynaklanmaktadır.

Bu yüzden bazıları ayetin bittiğini zannediyorlardı, hâlbuki başka zaman ayeti sonuna kadar okuyordu.

İbn-i Abbas'tan nakledildiğine göre: Kuran 6600 ayet ve 320671 harften oluşmaktadır. Kelimelerin sayısı hakkında ise farklı görüşler bulunmaktadır; 77277 -77934 - 77434 kelimeden oluştuğu söylenmiştir.

Kuran ayetlerinin sayısı hakkında en doğru ve kesin rivayet Hz. Ali'den (a.s) nakledilen Küfelilerin rivayetidir, buna göre Kuran 6236 ayetten oluşmaktadır.

Şuanda elimizde bulunan Mushaf'taki ayet sayısı da bu kadardır, fakat burada bulunan şart; besmeleyi sadece Fatiha suresinde ayet kabul edip, diğer surelerde ayet bilmemeğe ve surelerin başında bulunan huruf-u mukatta'yı da bir ayet bilmeye bağlıdır.


Mekkî ve Medenî Sureler-3

Surelerin İsimleri-2

İlk Ayet ve İlk Sure-2

Son Ayet ve Son Sure

Kur’an Kerim’in İsimleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)