• Nombre de visites :
  • 8343
  • 22/2/2011
  • Date :

Surelerin İsimleri-2

surelerin isimleri

Nur Nur ayeti olarak bilinen 35. ayet bu surede bulunmaktadır.

Furkan Kuran'ın bir diğer ismi olan Furkan bu surenin ilk ayetinde kullanılmıştır.

Şuara Şuara, şairler anlamına gelir ve 224. ayette geçmiştir.

Neml Karınca kelimesinin geçtiği tek suredir,18. ayette Hz. Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncalardan bahsedilir.

Kasas Bu sure, adını,25. ayetinde geçen "el-Kasas" kelimesinden alır.Kasas, sözlükte olayları uygunluk sırasına göre zikretmektir.Hz. Musa'nın kıssasına genişçe değinilmiştir.

Ankebut Ankebut örümcek demektir. 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına

benzetilerek bu kelime kullanılmıştır.

Rum Perslerle savaşan Rumlardan bahsedilirken bu kelime kullanılmış ve adını da oradan almıştır.

Secde Adını 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

Ahzab  Müttefik gruplar anlamına gelir ve bu kelime 20. ayette kullanılmıştır.

Sebe Sebe kelimesi Kuran'da sadece bu surenin 45. ayetinde geçmiştir.

Bazı Surelerin Farklı İsimleri

Surelerin genelinin sadece bir ismi bulunmaktadır, fakat bir takım nedenlerden dolayı bazı surelerin birden fazla ismi bulunmaktadır. Örneğin Fatiha suresi; Hamd, Fatihatu'l-Kitap, Ümm-ül Kitap, Seb'ul Mesani olarak da adlandırılmıştır. Suyuti bu sure için yirmiden fazla isim zikretmiştir.

Fatihatu'l-Kitap: Bu isim ile adlandırılmasının nedeni; dizilişte Kuran'ın ilk suresi olmasıdır, ayrıca kâmil olarak inen ilk suredir.

Ümm-ül Kitap: Burada kullanılan "üm" kelimesi hedef ve amaç anlamına gelmektedir. Kuran'ın tüm hedef ve amacı bu surede özetle buyrulduğu için bu adı almıştır. Zaten bu yüzden Kuran'ın en faziletli suresi olarak kabul edilmiştir.

Seb'ul Mesani: Kısa surelerden olduğu ve yedi ayetten oluştuğu için bu adı almıştır. mesani de tekrarlanan anlamındadır, tüm Müslümanlar her gün bu sureyi tekrarladığı ve diğer uzun surelerden daha fazla okuduğu için bu şekilde adlandırılmıştır.

Diğer bazı sureler de Fatiha suresinde görüldüğü gibi bazı nedenlerden dolayı farklı adlandırılmıştır, bu sureler şunlardan ibarettir:

Tevbe, Beraet

İsra, Subhan, Beni İsrail

Neml, Süleyman

Ğafir, Mumin

Fussilet, Secde

Muhammed, Gital

Kamer, İkterebet

Mülk, Tebarek

Mearıc, Se'el, Vakı'a

Nebe, Amme

Beyyine, Lem Yekûn

Maun, Din, Ereeyte

Mesed, Tebbet

Tevhid, İhlâs

Dehr, İnsan, Hel Eta

Kureyş, İylaf

Şerh, İnşirah

Surelerinin Grupsal Adları

1- Seb'u Tival: Yedi uzun sure olan; Bakara, Al-i İmran, Nisa, Araf, En'am, Maide ve bir sure sayılan Enfal ile Tevbe surelerinden oluşmaktadır.

2- Mieyn: Yüz ayetten fazla olan surelere denir ve bunlar büyüklük bakımından yedi uzun sureden daha azdırlar. 12 sure olan mieyn şunlardır: Yunus, Hud, Yusuf, Nahl, İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Muminun, Şuara ve Saffat.

3- Mesani: Ayet sayısı yüzün altında olan surelere denir. Bunlar yaklaşık yirmi suredir. Mesani denilmesinin nedeni tekrarlana bilir ve bir defada rahatlıkla okuna bilir olmalarıdır.

4- Hevamim: Ha-Mim harfleriyle başlayan yedi sureye denilir ki şunlardır: Mumin, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye ve Ahkaf.

5- Mümtehinat: Yaklaşık yirmi sureden ibarettir: Feth, Haşr, Secde, Talak, Nun ve Kalem, Hucurat, Tebarek, Tebağun, Münafikun, Cuma, Saf, Cin, Nuh, Mücadele, Mümtehine, Tahrim.

6- Mufessalat: Rahman suresinden başlayarak Kuran'ın sonuna kadar olan kısa surelere denilir. Yalnız bunların içerisinde mümtehinat ve meinden sayılan sureler hariçtir. Müfessalat olarak adlandırılmasının nedeni ayetler arasındaki fasılaların kısa olmasıdır.

Şuara suresi 228 ve Saffat suresi 182 kısa ayetten oluşmaktadır ama büyüklük acısından diğer mieyn surelerle aynı olduğu için bu gruba dâhil edilmiştir.


Surelerin İsimleri-1

Kur′an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak

Sure Adları

Tilavet Secdesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)