• Nombre de visites :
  • 1654
  • 9/4/2011
  • Date :

Gençlerin Aile ve Sosyal ?li?kileri 

gençlerin aile ve sosyal ili?kileri

Siz aziz gençler akl?n?zda bulundurmal?s?n?z ki aileleriniz masum insanlar de?iller. Binaen aleyh, iyi ve seçkin s?fatlara sahip olduklar? gibi zay?f noktalar? da vard?r. ?imdi, e?er onlar?n zay?f noktalar? sizin i?iniz hususunda veya davran?? tarzlar? sizinle apaç?k olursa, onlarla do?ru g?rü?lülükle kar??la?man?z ve onlar?n bu noksanl???n? tabii olarak bilmeniz daha iyidir. Bu arada onlar?n iyi ve seçkin hasletlerini, onlar?n size olan temiz ve k?tülükten uzak sevgilerini, ?zellikle çocuklu?unuzdan ?imdiye kadar size olan dikkat ve kollamalar?n? g?zden uzak tutmay?n onu akl?n?zda bulundurun ve her zaman onun kadrini bilin.

Her ?ekilde toplumda, ya?ama ve tahsil imkanlar? i?it ve bir düzeyde de?ildir ve baz? aileler bu meselelere vak?f de?iller veya bu konuda gerekli e?itimi g?rmediklerinden ve gençlerin sorunlar?yla tan???k olmad?klar?ndan dolay?, do?ru hareket ve davran?? hakk?nda bilgileri yoktur.

Di?er taraftan, tam bir meyil ve ra?betle, onlar?n, y?llar?n birikimi ve ?mür geçirmenin tecrübesiyle has?l olan, yararl? ve ?efkatli ??ütlerinden faydalanmal?s?n?z. Zaman-zaman size sert davran?ld??? durumlarda da g?z yumun ve gerekli so?ukkanl?l??? g?sterin. Hatalar? olsa dahi onlara, sayg?l? ve dolayl? yollardan hat?rlatmal?s?n?z.

Ailelerinizin sizlere k?r?l?p gücenmelerine asla izin vermeyiniz. Cünkü Kur’an-? kerim de anne ve baba hakk?nda birçok tavsiyelerde bulunulmu?tur. Hatta davran??larda onlardan nefret ve s?k?lman?n ifadesi olan “ of’’ gibi en küçük bir uygunsuz kelimeden dahi ?iddetle nehy ediyor.

   Do?ru ve imanl? arkada?lardan oturup kalkmak ve içli d??l? olmak, gencin, içtimai ?ahsiyetinin rü?tüne, ahlaki ve manevi de?erlerinin takviye edilmesine sebep olur. Ders ve ahlaki y?nden lay?k arkada?lar? seçmelerin kendisi, gencin gelece?indeki en iyi zemin elerde; ba?ar? gücü olabilir.

?yi ve itimat edilebilecek arkada?larla, ders, içtimai ve kültürel meselelerde, kar??l?kl? fikir verme ve i?birli?ine ba?lanabilir. Elbette, dostça meclisler, içtimai ve ahlaki ruhiye yi ve fikri g?rgü sath?n? yüceltmede birbirlerine yard?m edebilirler. Bu hadisi ?erifin m?sdak? olan “ Mümin müminin aynas?d?r. ’’ ?yi dostlar olmak birbirlerini ?slah etme ve kusurlar?n? ?rtme ?art?yla çaba harcayabilirlerse olur. Birbirinin ?slah? için samimi bir ?ekilde çaba g?stermek, kendisinin ve ba?kalar?n?n ahlaki yükseli?ini haz?rlar. Alçak ve adi fertlerle arkada?l?k – ki genellikle ahlaki sap?kl?klara bula?m??lard?r. - gencin muz?r ve sap?kl?k zemin elerinden biridir. Sap?k, ipe sapa gelmez ve laubali arkada?lar, kendilerinin ve ba?kalar?n?n cinsi meselelerini do?ru ve yanl?? his ve tecrübelerle, a??r? h?rs ve istekle temiz ve masum gençleri tahrip edip onlar? bu yolla do?ru yoldan uzakla?t?rmaya çaba g?steriyorlar. . .

Uygunsuz bir arkada?, insan?n kaderini, as?l mesirinden tamam?yla ç?kar?p, onu fesat ve sap?kl???n, ahlaki bozuklu?un korkunç batakl???na atar ve onun talihsizli?i ve kara günlerini haz?rlar. Bu nedenle Kur’an-? kerim, esef verici ak?betleri olan kimseleri- ki dünyada sap?k ve alçak arkada?larla dü?üp kalkmalar?ndan dolay? günah ve k?tü al??kanl?klara bula?m??lard?r. - yad ederek, bu gibi kimselerin hal dilini ??yle vas?fland?r?yor: “ Vay ba??ma gelenlere; ke?ke falancay? dost edinmeseydim. ’’

Binaen aleyh, bir asli külli olarak ?u noktaya i?aret edebiliriz:

“ Gençlerin en mühim ve en hayati meselelerinden biri, iyi arkada? bulma, iyi ve münasip dostluk kurma meselesidir. ??le ki e?er bu zemine de gerekli ihtiyat ve dikkat nazara al?nmazsa, geri kalan çaba ve u?ra??larda fayda vermeyecektir. ’’


Düzenli Genç-2

Gençlerde Depresyon

De?erli Genç

Bir Gencin G?revleri

Gençlerde Ahlak E?itimi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)