• Nombre de visites :
  • 1830
  • 5/12/2009
  • Date :

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 13

imam mehdi

  Aslında Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm hakkındaki hadisler o kadar çoktur ki, İslami meselelerden çok azı hakkında bu kadar hadise rastlanılır.

  Ehl-i Beyt alimlerinden bir grubu bu hadislerin mütevatir ve kesin olduğunu açıklamışlardır.(1)

  Onlardan biri olan "Menakib'uş -Şafi'i" kitabının sahibi "Secezi" (ö. 363 hicri kameri) der ki: Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm'e ait İslam’ın değerli peygamberinden sallâ’llâhu aleyhi ve alih nakledilen, hadisler tevatür haddini bulmuştur.(2)

“El-İmam-ul Mehdi” kitabının yazarı der ki:

“Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında mevcut olan hadisler, eğer sayılacak olursa, İmam Mehdi aleyhi’s-selâm hakkında altı bin rivayet ile karşılaşırız ki, bunun büyük bir rakam olduğu açıktır. Hatta Müslümanların asla şüphe etmediği ve herkesin kabul ettiği kesin İslami meseleler hakkında dahi, bu kadar hadis mevcut değildir.(3)

  Bütün bunlar, İslam tarihinin  başlangıcı olan asr-i saadetteki Müslümanların ve onları takip eden nesillerin Hz. Mehdi'nin kıyam vadesi ile aşina olduklarını, bu husustaki inançlarının yaygın ve şüphe götürmez olduğunu, özelikle de Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt mektebinde yetişmiş olanların bu hakikate sarsılmaz sağlam inançlarının olduğunu ve o dönemde yaşayan bütün inananların hayatları boyunca o mübarek zatın doğuşunu beklediklerini açıkça ortaya koymaktadır.

imam mehdi

  Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm hakkındaki gelen hadislerde onun Haşimoğulları’ndan, Hz. Fatıma aleyha selâm’ın evlatlarından ve İmam Hüseyin aleyhi’s-selâm’ın soyundan olduğu, babasının adı “Hasan”, kendi adı Peygamber sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in adı, künyesi Peygamber sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in künyesi olduğu ve gizli dünyaya gelip gizli yaşayacağı, biri kısa müddetli, diğeri uzun müddetli olmak üzere iki gaybeti olacağı, Allah’ın istediği zamana kadar gizli kalacağı ve sonunda Allah’ın emriyle zuhur ve kıyam edeceği ve İslam dinini tüm dünyaya hakim kılacağı ve dünyayı, alabildiğine zulüm ve kötülükle dolduktan sonra, tekrar adalet ve eşitlikle ile dolduracağı açıklanmıştır.

Ayrıca bu hadislerde on ikinci imamın şahsi ve cismi hususiyetleri ve ona ait diğer meseleler açıklanmıştır.

   Bizler, bu hadislerin tamamını teker teker ele alıp inceleme imkanına sahip değiliz. Ancak örnek olarak önce Ehl-i Sünnet, sonra da Ehl-i Beyt kanalından bu hususta gelen sayısız hadislerden birkaçını zikredip, değerlendirmeyi siz aziz okurların kendilerine bırakacağız. Hidayet Allah Teala'nın elindedir. Deliller açıklandıktan ve yol gösterildikten sonra dileyen hidayet yolunu, dileyen de gayrisini seçmekte hürdür. Dönüş de Allah'a olacaktır. İhtilaf ettiğimiz konularda da hakemlik yapacak O olacaktır.


 (1) - "Nevid'u Emn ve Eman" kitabı s. 90 ve Ehl-i sünnetin ileri gelenlerinden 17 kişinin adını zikreder.

(2) - "el-Mehdi-yul Muntazar" kitabı s. 85.

(3) - “İmam Mehdi” kitabı, s. 66.

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 12

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 11

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)