• Nombre de visites :
  • 2052
  • 1/12/2009
  • Date :

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 12

imam mehdi

  İmamlarla aleyhim’us-selâm çağdaş olan veya imamlarla çağdaş olanların öğrenciliğini yapan, diğer bazı şairler de kendi şiirlerinde açıkça veya kinaye ile Hz. Mehdi’yi  anmışlardır.(1)

Çoğu zaman pak Ehl-i Beyt İmamları’ndan, “Kâim-i Âl-i Muhammed” ve “Mehdi-i Muntazar” siz misiniz? gibi sorular soruluyor ve onlar da uygun durumlarda Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ı tanıtıyorlardı.

  Bütün bunlar, son kurtarıcı olan Hz. Mehdi (a.s)'ın geleceği konusunun asr-ı saadetten itibaren İslam ümmeti arasında kuşku götürmeyen ve kesin bir husus olduğunu göstermektedir;

öyle  ki, Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın doğumundan önce bile mehdilik iddiasında bulunanlar olmuştur.

  Örneğin: “Keysaniye fırkası” İmam Mehdi aleyhi’s-selâm’ın doğumundan iki asır önce “Muhammed-i Hanefiye”yi İmam ve “Mehdi-i Muntazar” olarak tanıyorlardı, onun gaybete çekildiğini, bir gün zuhur edeceğine inanıyorlardı. İddialarına delil olarak da Peygamber sallâ’llâhu aleyhi ve alih ve Ehl-i Beyt’ten Hz. Mehdi’nin gaybeti hakkında nakledilen hadislere dayanıyorlardı. Veya Abbasi halifelerinden Mehdi-i Abbasi halkın Hz. Mehdi'yi bekleyişinden suistifade ederek kendisinin vadedilen "Mehdi" olduğunu iddia etmeğe kalkışmıştır.(2)

Ehli Sünnet ve Ehl-i Beyt alimlerinden bir çoğu Hz. Mehdi (a.f) hakkındaki hadisleri kendi kitaplarında zikretmişlerdir. (3)

  "Müsned-i Ahmed bin Hanbel" (vefatı: 241 Hicri) ve "Sahih-i Buhari" (vefatı: hicri, 256) İmam Kâim'in (a.f) doğumdan önce yazılmış hadis kitaplarıdır. Bu kitaplar İmam Kâim (a.s) hakkındaki hadisleri toplayan Ehl-i Sünnet'in itibarlı kitaplarındandır.(4)

imam mehdi

  Hasan bin Mehbub"un eseri olan "Meşihe" kitabı da bu konuyu ele alan Ehl-i Beyt kitaplarındandır. Büyük müfessir merhum Tebersi'ye göre bu kitap, İmam-ı Zaman’ın gaybet-i kübrasından (büyük gaybetinden) yüz küsur yıl önce yazılmış ve onda İmam-ı Asr'ın (a.f) gaybeti hakkındaki hadisler zikredilmiştir. (5) Yine merhum Tebersi, İman Bâkır ve İmam Sadık aleyhi’s-selâm zamanındaki hadis ravilerinin gaybet hadislerini yazdıkları kitaplarda zikrettiklerini açıklıyor.(6)

Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet alimlerinden birçoğu, Hz. Mehdi hakkında özel olarak kitap yazmışlardır.(7)

   Bu kitaplardan bazıları Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın doğumundan önce yazılmıştır. Ehl-i Sünnet alimlerinden olan “Tervacani” (ö. 250 H.) “Ahbar-ul Mehdi” İmam Mehdi hakkındaki kitabını İmam Mehdi aleyhi’s-selâm’ın doğumundan önce yazmıştır.(8)

  Yine İmamların (a.s) ashaplarından "Enmati" ve "Muhammed bin Hasan bin Cumhur" gibi bazıları Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm'ın doğumu ve gaybetinden önce o Hazret ve gaybeti hakkında kitap yazmışlardır. (9)


(1) - el- Mehdi Kitabı s. 113 ve sonrasına müracaat edilsin

(2) - İ’lam’ul Vera, s.443.

(3) - Onlardan 106 kişinin adı "Nevid'u Emn ve Eman" kitabında s. 92- 95'te yazılmıştır,

 ve yine onlardan 35 kişinin adı Muhammed Hasan âli Yasinin eseri olan "El Mehdi-yil Muntazar" kitabında (s.80 ve 82) geçer.

(4) - İsbat'ul Huda, c.7 s. 198- 206, Ahmet bin Hanbel'in Mesnedi c.1 s.84 ve 99 ve 448 ve c.2 s.27 ve 37'ye müracat ediniz.

(5) - A'lam'ul -Vera, s. 444-isbat'ul -Huda c. 7. s. 53

(6) - A'lam'ul -Vera, s. 443

(7) - “Nevid-i Emn ve Eman” kitabında 32 kitabın adı anılmıştır; “Mehdi-i Ehl-i Beyt” kitabında ise 41 Ehl-i Sünnet ve 110 Ehl-i Beyt kitabı zikredilmiştir. Ve "El Meholi'yul -Muntazaar" kitabında s. 21- 24 te 14 kitabın adını zikretmiştir.

26- El Mehdi-yul Muntazar, s. 21 El fihrist-i Şeyh Tusi kitabı. s. 176, Meşhed Üniveristesi.

(8) - Son zamanlarda yazılan “Kitabname-i Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm”da da onun hakkında yazılan 2500 kitabın ismi kaydedilmiştir.

(9) - Fihrist'i Şehy Tusi, s. 284 ve 301.

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 11

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 10

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)