عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
ذوق
1 دفعه
ذو
21 دفعه
ذوق
2 دفعه
ذو
7 دفعه
ذو
1 دفعه
ذو
10 دفعه
ذوق
1 دفعه
ذوق
1 دفعه
ذوق
1 دفعه
ذهب
1 دفعه
ذبب
1 دفعه
ذبح
1 دفعه
1 دفعه
ذهب
1 دفعه
ذرأ
2 دفعه
ذرأ
2 دفعه
ذرأ
1 دفعه
1 دفعه
ذرع
1 دفعه
ذرر
6 دفعه
ذرر
5 دفعه
ذرر
2 دفعه
ذرر
1 دفعه
ذرر
3 دفعه
ذرر
1 دفعه
ذرر
3 دفعه
ذرر
2 دفعه
ذرر
1 دفعه
ذرر
1 دفعه
ذرر
4 دفعه
ذرع
2 دفعه
ذرع
1 دفعه
وذر
1 دفعه
وذر
2 دفعه
وذر
2 دفعه
وذر
1 دفعه
وذر
3 دفعه
ذرو
1 دفعه
وذر
1 دفعه
وذر
1 دفعه
ذوق
1 دفعه
ذکر
5 دفعه
ذکر
2 دفعه
ذکر
7 دفعه
ذکر
9 دفعه
ذکر
2 دفعه
ذکر
2 دفعه
ذکر
3 دفعه
ذکر
10 دفعه
ذکر
11 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
2 دفعه
ذکر
2 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
13 دفعه
ذکر
5 دفعه
ذکر
2 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
3 دفعه
ذکر
4 دفعه
ذکي
1 دفعه
1 دفعه
291 دفعه
8 دفعه
10 دفعه
27 دفعه
ذلل
1 دفعه
ذلل
5 دفعه
ذلل
1 دفعه
ذلل
1 دفعه
ذلل
1 دفعه
ذلل
1 دفعه
ذمم
2 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذنب
3 دفعه
ذنب
3 دفعه
ذنب
4 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذنب
1 دفعه
ذهب
1 دفعه
ذهب
5 دفعه
ذهب
5 دفعه
  • وبگردی