عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
دأب
1 دفعه
دور
1 دفعه
دور
1 دفعه
دوم
1 دفعه
دأب
1 دفعه
دأب
1 دفعه
دبب
6 دفعه
دور
1 دفعه
دوم
1 دفعه
دبب
1 دفعه
دبب
6 دفعه
دبب
1 دفعه
دبر
3 دفعه
دبر
1 دفعه
دحض
1 دفعه
دخر
2 دفعه
دخر
2 دفعه
دخل
1 دفعه
دور
3 دفعه
دور
4 دفعه
دور
1 دفعه
دور
1 دفعه
دور
4 دفعه
دعو
2 دفعه
دعو
1 دفعه
دفع
1 دفعه
دفع
1 دفعه
دفق
1 دفعه
دوم
2 دفعه
دوم
1 دفعه
دنو
1 دفعه
دنو
1 دفعه
دنو
2 دفعه
1 دفعه
داود
12 دفعه
داود
2 دفعه
دبر
3 دفعه
دبر
1 دفعه
دحو
1 دفعه
دحر
1 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
5 دفعه
دخل
2 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
3 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
3 دفعه
دخل
5 دفعه
دخل
1 دفعه
دعو
1 دفعه
درس
1 دفعه
درهم
1 دفعه
درج
4 دفعه
درج
8 دفعه
درج
3 دفعه
درج
1 دفعه
درر
1 دفعه
درس
1 دفعه
درک
1 دفعه
دسو
1 دفعه
ودع
1 دفعه
دعو
3 دفعه
دعو
7 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
2 دفعه
1 دفعه
دعع
1 دفعه
دعو
2 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
3 دفعه
دعو
2 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
4 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
2 دفعه
دعو
1 دفعه
دعو
1 دفعه
دف
1 دفعه
دفع
2 دفعه
دفع
1 دفعه
دکک
3 دفعه
دکک
1 دفعه
  • وبگردی