تعداد مطالب : 91
تعداد نظرات : 27
زمان آخرین مطلب : 1482روز قبل

نفس عمل مهم بود

نه آن فقط دلیل بود

اگر عمل محق بود

یقین بدان بحق بود

اگر عمل صحیح بود

یقین بدان درست بود

اگر عمل معروف بود

امر آن هم مهم بود

اگر عمل منکر بود

نهی آن هم مهم بود

در هر عمل اخلاص بود

در ذکر آن نیت بود

این پند یعنی علی بود

در زندگی چون او بود

خدا از ما راضی بود

اگر به آن عمل بود

حال که سخن همین بود

از من همین تحفه بود

تنظیم شعر : داریوش دوسرانی ( tavabam )

پنج شنبه 3/1/1391 - 6:53