عضویت در خبرنامه
     • سگ با دمش زير پايش را جارو مي کند!
     • سگ پاچه ي صاحبش را نمي گيرد!
     • سگ در خانه ي صاحبش شير است!
     • سگ را اگر که چاق کنند، هار مي شود!
     • سگِ زرد، برادر شغال است!
     • سگ سفيد، ضرر پنبه فروش است!
     • سگ سير دنبال کسي نمي رود!
     • سگ گر و قلاده ي زر؟!
     • سگ ما، در لانه شير است!
     • سگ به بامي جسته، گردش به ما نشسته!