• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
عمل
2 دفعه
عمل
1 دفعه
عمل
1 دفعه
عمل
4 دفعه
عمل
1 دفعه
عمل
1 دفعه
عمل
51 دفعه
عمل
22 دفعه
عمل
1 دفعه
1 دفعه
47 دفعه
عمم
1 دفعه
عمم
1 دفعه
عمم
1 دفعه
عمم
1 دفعه
عمي
1 دفعه
عمي
1 دفعه
عمي
1 دفعه
عمي
1 دفعه
عمي
2 دفعه
عمي
1 دفعه
عمي
1 دفعه
عمق
1 دفعه
عمي
1 دفعه
119 دفعه
70 دفعه
34 دفعه
عنب
1 دفعه
عنب
1 دفعه
عني
1 دفعه
عنت
2 دفعه
عند
1 دفعه
عند
100 دفعه
عند
21 دفعه
عند
4 دفعه
عند
5 دفعه
عند
2 دفعه
عند
1 دفعه
عند
8 دفعه
عند
7 دفعه
عند
1 دفعه
عند
21 دفعه
عند
4 دفعه
عند
3 دفعه
عند
1 دفعه
عند
1 دفعه
عند
4 دفعه
عند
4 دفعه
عند
6 دفعه
عند
1 دفعه
عند
1 دفعه
8 دفعه
3 دفعه
2 دفعه
1 دفعه
18 دفعه
11 دفعه
6 دفعه
37 دفعه
24 دفعه
16 دفعه
8 دفعه
51 دفعه
عند
3 دفعه
عند
1 دفعه
عهد
3 دفعه
عهد
1 دفعه
عهد
1 دفعه
عهد
2 دفعه
عهد
1 دفعه
عهد
3 دفعه
عهد
1 دفعه
عهد
2 دفعه
عهد
1 دفعه
عهد
2 دفعه
عهد
3 دفعه
عهد
1 دفعه
عون
1 دفعه
عوج
1 دفعه
عوج
1 دفعه
عوج
6 دفعه
عوج
1 دفعه
عور
1 دفعه
عور
1 دفعه
عور
1 دفعه
1 دفعه
عقب
1 دفعه
عود
1 دفعه
عيسي
1 دفعه
عيسي
22 دفعه
عيش
2 دفعه
عيل
1 دفعه
عين
1 دفعه
عين
3 دفعه
عين
2 دفعه
عين
2 دفعه
عين
2 دفعه
عين
5 دفعه
عين
1 دفعه
عين
1 دفعه