• Nombre de visites :
  • 19422
  • 9/9/2008
  • Date :

HAFTANIN GÜNLERİ İÇİN DUA

bulutlar ellerini allaha açmış

        Cumartesi Duası:

   es-Sadık (a.s.)’tan rivayet edilmiştir.

  "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Kendim ve neslim için Allah’tan korunma isterim. O’ndan başka ilah yoktur. ’Hamd alemle- rin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah’adır. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil’ [1:2-7]

   ’Sabahın Rabbine’ [113:1]

   ’İnsanların Rabbine, insanların Malikine’ [114: 1- 2]

   ’Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğmelere üfüren kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden..’ [113:2-5]

    Tek olan Allah’ım, ’O doğurmamıştır. ve doğurulmamıştır ve hiç bir şey onun dengi değildir.’ [112:3-4]

   ’Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir. Çerağ bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi ’nuruna yöne/- tip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir.’  [24:35]

    ’O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır... O’nun sözü haktır. Sura üflediği gün mülk O’nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi alandır. Haberdar alandır.’ [6:73]

    ’Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emr bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetiştirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.’ [65:12]

   ’Her şeyi sayı olarak da sayıp tespit etmiştir.’ [72:28]

   Şeytanın sahip olduğu her türlü (gizli ya da açık) şeytanilikten, cin ve insanların kötülüklerinden, geceleri uçan ve gündüzleri dinlenenlerin kötülüklerinden, gecenin ve gündüzün belalarının kötülüklerin- den, güvercinlerde, vahşi bedenlerde mahvolmuşlarda, vadilerde, açık sahalarda, ormanlarda ve ağaçlarda yaşayan kötülüklerden ve nehirlerdeki kötülüklerden sana sığınırım.

   Allah’ın korumasına sığınırım.’De ki ey mülkün sahibi Allah’ım. Dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır Senin elindedir. Sen gerçekten her şeye güç yetirensin. Geceyi gündüze bağlayıp katarsın. Gün- düz:ü de geceye bağlayıp katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin.’ [3:26-27] ’ O ’nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir. Göklerin ve yerin anahtarlan O’nundur. O dilediğine nzkı genişletip ya- yar ve kİsar da. Çünkü O her şeyi bilendir.’ [42:11-12]

dua elleri

    Tek  Olan’a sığınırım. ’Yeri ve gökleri yaratan tarafından bir indirme- dir. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde bu ikisi arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü onundur. Sözü açığa vursan da. Çünkü şüphesiz o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilmektedir. Allah; ondan başka ilah yoktur. En güzel-isimler onundur.’ [20:4-8]

    ’Haberiniz olsun yaratmak da emir de Q’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. O’na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.’ [7:54-56] Her çeşit görünen, değişen hayal edilen, sessiz, hareketsiz ya da hareketli, geceleri gezen, gözleyen, kahin, sihir ya- pıcı, şeytan, büyücü, zalim ve zorbanın şerrinden Tevrat, İncil, Zebur ve yüce Kur’an’ı indirene sığınırım. Hamd Allah’a, O’nun yardımına, O’nun hafifletmesine ve O’nun korumasına olsun. O seni korur, O’nun ortağı yoktur. O’nun alçalttığını yükseltecek, yükselttiğini alçaltacak yoktur. O tektir, itaat edilendir. Allah Muhammed’i ve ailesini korusun."

      Pazar duası:

    ’Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür! Rabbimiz arşa oturmuştur ve gökler ve yerler O’nun emriyle ayaktadır. Yıldızlar O’nun izniyle sakin ve dağlar O’nun izniyle sabittir. Göklerde ve yerlerde olan her şey O’nun adını zikreder. Dağlar O’na itaatkardır. Bedenler çürüdüğünde O’nun için yeniden hayat bulur. Her türlü kötü şeyi ve fenalığı bizden sakla. ’İki deniz arasına bir ara engel koyan;’ [27:61]

    ’Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden ne yücedir.’ [25:61] Kötülüklerden O’na sığınırım. ’Andolsun gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik ve onu her kovulan şeytandan koruduk.’ [15:16-17]

     ’Yeryüzünde sabit dağlar yarattık.’ [21:31]

     ’Kazıklar...’ [78:7]

     ’Ha Mim Ayn Sin Kaf O Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir.’ [42:1-3]

’Ha Mim. Rahman ve Rahim’den indirilmiştir.’[41:1-2]"

 

      Pazartesi Duası:

    "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, her türlü gizli ve açık kötülükten, her çeşit kadın ve erkeğin kötülüğünden, güneş ve ayda saklı kötülüklerden büyük Rabbime sığınırım. Meleklerin ve ruhun Rabbi olan Allah kudsidir.

     Ey cin, şayet beni duyuyorsan itaat et. Ey beşeriyet, her şeyi bilen ve Rahman olan Allah’a itaat et. Ey insanlar ve cinler, alemlerin Rabbi olan Allah’ın ve Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Süleyman b. Davud (a.s.)’un, Muhammed (s.a. a) ’in işareti ile işaretlenmiş tüm mahluka- tın itaat ettiği Rabb’e geliniz. Her çeşit isyankar ruhu olan dişi cin- den, cin veya şeytan veya büyücüden, zalim hükümdardan Allah’a sığınırım. Görünen ve görünmeyen kötülüklerden, her şeyi bilen Allah’a sığınırım."

Salı Duası:

     "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Yüce’ye, göklerin Rabbi’ne; bunları iki günde yaratan ve işlerini tayin eden yeryüzünü yaratan ve yaşamı idame ettiren ve onda dağlar yaratan, ’doğru gidebilsinler diye geniş yollar’ açan[21:31] , ’ağırlaşmış bulutlan...’ [13:12) yaratan ve itaat ettiren, gemileri yüzdüren, denizi kendisine itaatkar kılan, yeryüzünde dağları ve nehirleri yaratan Allah’ sığınırım. Gece ve gündüz kalplere musallat olan insan ve cinnin kötülüklerinden Allah bizi korusun, Allah bizi korusun, Allah bizi korusun. Allah ’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed O’nun elçisidir."

      Çarşamba Duası:

     "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, üfürülen ve düğümlenen kötülüklerden, şeytandan ve şeytana ait olanın kötülüğünden tek olan Allah’a sığınırım. Gözün gördüğünden ve gözün görmediğinden Allah’a sığınırım. Musallat olan şeytanın şerrinden eşi benzeri olmayan büyük Allah’a sığınırım."

      Perşembe Duası:

     "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, her türlü asi, oturan kalkan düşman ve inatçı şeytandan, doğunun ve batının Rabbi olan Allah’a sığınırım. ’Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı sağlamlaştırmak için size gökten su indiriyordu.’ [8: 11] O her şeyi duyar, her şeyi bilir. Allah’tan başka kudret yoktur. Allah’tan başka fethedici yoktur. ’Ayağını depret. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk su.’ [38:42]

    ’Ve kendi rahmetinin önünde rüzgarlan müjdeciler olarak gönderen O’dur. Biz gökten tertemiz su indirdik.’[25:48]

     ’Şimdi Allah sizin [yükünüzü] hafifletti’ [8:66]

     ’Bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir.’ [2:178]

     ’Allah sizin [yükünüzü] hafifletmek ister.’ [4:28]’Onlara karşı sana Allah yeter.’ [2:137]

     ’Allah emrinde galip alandır.’ [12:21]

     Allah’tan başka tanrı yoktur ve Muhammed O’nun rasuludür."

     Cuma Duası:

   "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Yüce ve mutlak olan Allah’tan başka güç ve kudret yoktur. Allah meleklerin, Ruh’un, pey- gamberlerin ve elçilerin rabbidir. Yerlerde ve göklerde olanları bir mizan ile tutar. Her şeyin yaratıcısıdır ve onların hükümdarıtlır. Rabbim onların gücünden beni koru. Onların bakışlarını ve kalplerini bana karşı kör et. Onlar ve bizim aramıza bir perde kay; bir muhafız kay ve bir savunucu kay. Şüphesiz sen bizim Rabbimizsin. Senden başka güç ve kudret yoktur. Sana inanıyoruz ve dönüşümüz Sanadır. Sen Malik’sin ve Hakimsin. Her türlü mahlukatın kötülüklerinden Sana sığınırız. Gündüz ve gece musallat olan şeytandan ve her türlü şeytani şeyin kötülüğünden Sana sığınırız. Amin."

-------------------------------------------------

Okunması Tavsiye Edilen Dualar

İmam Zeynelabidin (a.s)’dan Duâlar

Bana dua edin!

EY RAHİM OLAN ALLAH’IM!

Allah’a Yönelme Duası

Dua ibadetin ruhudur

HZ. ALİ’NİN (A.S) MÜNACATI

Kur’an-ı Kerîm’den Dualar

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)