• Nombre de visites :
  • 11942
  • 13/8/2008
  • Date :

İftitah Duası

dua

    (Ramazan Ayının Gecelerinde Okunur)

    "Allah'ım, hamt ile seni sena etmeye başlıyorum; sen, kendi lütfünle doğru olanı yapmaya muvaffak kılansın,. Senin, af ve rahmette rahmet edenlerin en merhametlisi, ceza ve intikamda cezalandıranların en şiddetlisi, ululukta güçlülerin en büyüğü olduğuna yakin ettim.

 

   Allah'ım, sana dua etme ve senden bir şey dileme hususunda bana izin verdin; Öyleyse ey işiten, övgülerimi işit; ey Rahim, çağrıma icabet et; ey bağışlayan, sürçmelerimi bağışla.

    Ey Rabbim, nice gamları giderdin, nice zorlukları yok ettin, nice sürçmeleri affettin, nice rahmetler yaydın ve nice bela halkasını kırdın.

 

    Hamt Allah'a ki, eş ve oğul edinmemiştir, saltanatta ortağı yoktur, kimseyi acze düştüğü için dost edinmemiştir ve o pek yücedir.

   Bütün nimetleri için tüm övgülerle hamt olsun Allah'a. Hamt O Allah'a ki, saltanatında zıddı, işlerinde O'na karşı koyan yoktur.

 

   Hamt yaratıklarında ortağı, azametinde bir benzeri olmayan Allah'a olsun. Hamt, emri mahlukat arasında apaçık, övgüsü aşikar, keremiyle izzeti belli, eli bağışa açık, rahmet hazineleri eksilmez, çok bağışı (on-dan bir şey eksiltmeyip) sadece cömertlik ve keremini artıran Allah'a olsun. O çok izzetli ve çok bağışlayandır.

 

Allah'ım, ihtiyacım fazla olmasına rağmen çok kerem ve merhametinden azını istiyorum; oysa ki, benim bu az merhamete ihtiyacım çoktur ve sen ezelden beri ondan müstağnisin. O merhametinle ihtiyacım karşılaman benim yanımda büyüktür; oysa o sana çok kolaydır.

 

    Allah'ım günahımı affetmen, hatamdan geçmen, yaptığım zulmü bağış-laman, kötü amelimi örtmen, bilerek veya bilmeyerek işlediğim çok suçlara karşı hilimli davranman, senden layık olmadığım şeyleri istemeğe beni meyillendirdi. Sen ki, rahmetinden dolayı beni rızıklandırdın, kudretini bana gösterdin, çağrıma icabet ettiğini bana bildirdin; bundan dolayı güvenle seni çağırıyorum, korkmadan ve çekinmeden samimiyet ve ünsiyetle senden istekte bulunuyorum, her zaman isteğimi sana açıyorum.

dua

    İstediğim şeyleri geciktirdiğin takdirde, cahillikle darılıyorum. Oysa işlerin sonunu bildiğinden dolayı onları geciktirmen, benim için şayet daha hayırlıdır. O halde hakir olan şu kula, senden daha sabırlı ve kerim bir mevla olmaz.

 

    Ey Rabbim, sen beni çağırıyorsun ben ise senden yüz çeviriyorum, sen bana muhabbet ediyorsun ben ise sana buğz ve inat ediyorum, sen kendini bana sevdirmek istiyorsun ben ise kabul etmiyorum; sanki benim sana bir üstünlüğüm vardır; bu nankörlüğüm, lütuf ve kereminle olan rahmet ve ihsanını benden alıkoymuyor. Öyleyse cahil kuluna rahmet et, fazl ve ihsanınla bana bağışta bulun; şüphesiz sen çok bağışlayan ve kerimsin.

 

Hamt Allah'a ki, evrenin sahibi, gemiyi yürüten, rüzgarları estiren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, din gününün (kıyamet gününün) hakimi ve alemlerin Rabbidir.

    Bilmesine rağmen yumuşaklığı; kudretiyle birlikte affı; gazabıyla birlikte büyük sabrı olan Allah'a hamt olsun, oysaki o, istediği her şeye kadirdir.

 

    Hamt, yaratan, rızkı veren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, celal ve ikram, fazl ve nimet sahibi olan Allah'adır; O, öylesine uzaktır ki, kimse onu görmez öylesine de yakındır ki, fısıltılara şahit olur; O, pek yüce ve uludur.

Hamt Allah'a ki, O'na denk olan, karşı koyan, O'na benzeyen ve O'na yardım eden birisi yoktur, izzetiyle izzetlileri mağlup etmiştir, azametliler onun azameti karşısında boyun eğmiştir. O kudretiyle istediğine yetişmiştir.

gül

     Hamt Allah'a ki, O'nu çağırdığımda icabet eder; O'na isyan ettiğimde ayıplarımı örter, (verdiği nimetlere karşılık) O'na şükredemediğim halde bana büyük nimetler bağışlar. Bana nice değerli nimetler bağışlamıştır, nice korkunç belalardan beni korumuştur, nice sevindirici olaylarla beni karşılaştırmıştır. O'na hamt ediyor ve tesbih ederek O'nu anıyorum.

     Hamt Allah'a ki, O'nun perdesi yırtılmaz, (lütuf) kapısı kapanmaz, O'ndan bir şey dileyen reddedilmez, O'na ümit eden ümitsiz bırakılmaz.

 

    Hamt Allah'a ki, korkanlara güven bağışlar, salihleri kurtarır, mustazafları yüceltir, müstekbirleri zelil kılar, padişahları helak eder ve diğerlerini onların yerine geçirir.

    Hamt Allah'a ki, zorbaların (belini) kırar, zalimleri yok eder, kaçanları yakalar, zalimleri cezalandırır, imdat dileyenlerin imdadına yetişir, muhtaçların mercisi ve müminlerin güvencesidir.

     Hamt Allah'a ki, O'nun korkusundan gök ve sakinleri titrer, yer ve eh-li korkar, deniz ve derinliklerinde yüzmekte olanlar çalkalanır.

     Hamt Allah'a ki, yaratır yaratılmamıştır; rızık verir rızıklanmamıştır; yedirir yedirilmemiştir; dirileri öldürür, ölüleri diriltir; kendisi her za-man diridir; hayır O'nun elindedir; O her şeye kadirdir.

    Allah'ım; kulun, resulün, eminin, yaratıklar arasından seçtiğin, dost ve habibin olan, sırrını koruyan ve risaletini ulaştıran Muhammed'e salat ve selam gönder (öyle bir salat ve selam ki kullarına, Peygamberlerine elçilerine, dergahına yakın olanlara, yaratıklarından sana keramet ehli olanlara gönderdiğin salat ve selamdan daha üstün, daha güzel, daha iyi, daha kamil, daha temiz, daha artan, daha güzel kokulu, daha par-lak ve daha çok olsun).

 

    Allah'ım, müminlerin emiri, alemlerin Rabbinin elçisinin varisi, kulun, velin ve resulünün kardeşi; yaratıklarına hüccetin, büyük nişanen ve (yaratılış aleminin) büyük haberi olan Ali'ye salat gönder. Dünya kadınlarının efendisi, sıddıka ve tahire olan Fatıma'ya salat gönder. Rahmet Peygamberi'nin iki torunu, iki hidayet İmamı ve cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyn'e salat gönder.

     Müslümanların İmamları; senin kullarına olan hüccetlerin, beldelerin-deki eminlerin. Ali bin Hüseyn, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve onun halefi olan hidayet bulmuş hidayetçi İmama (Mehdi'ye) çok ve sürekli salat gönder.

 

    Allah'ım, arzu edilen Kaim ve beklenilen adalet veliyy-i emrine salat gönder; onu dergahına yakın olan meleklerle kuşat, Ruh-ul Kudüsle te'yit et; ey alemlerin Rabbi olan Allah!

     Allah'ım, onu kitabına davetçi, dinini ayakta tutan, ondan öncekileri halife kıldığın gibi onu yeryüzünde halifen kıl; onun için razı olduğun dinini (korumayı) ona mümkün kıl, korkusunu güvene dönüştür; tâ ki sana ibadet etsin, bir şeyi sana şirk koşmasın.

    Allah'ım, onu aziz kıl; onunla bizi izzetlendir; ona yardım et ve onun vesilesiyle bize yardımda bulun; ona izzetli bir zafer bağışla ve kolay bir genişlik ona aç; kendi katından ona bir güç ve kudret ver.

 

    Allah'ım, onun vesilesiyle dinini ve Peygamberinin sünnetini aşikar et; öyle ki hak ve hakikatten hiçbir şey, yaratıkların korkusundan dolayı insanlara gizli kalmasın.

     Allah'ım, biz senden İslam ve ehline izzet bağışlayacağın; nifak ve ehlini zelil edeceğin onurlu bir devletin tahakkuk bulmasını istiyoruz öyle bir devlet ki, bizi o devlette, itaatine davet edenlerden ve hidayet yolunun öncülerinden kılasın, onun vesilesiyle dünya ve ahiret kerametini bize ihsan edesin. Allah'ım, haktan bize tanıttığın şeyi taşımaya muvaffak et; eksiğimiz olan (tanımadığımız) şeye de bize ulaştır (bizi on-dan haberdar kıl).

 

    Allah'ım, onun vesilesiyle dağınıklığımızı topla, ayrılığımızı birleştir, açığımızı kapat, azlığımızı çoğalt, zilletimizi izzete dönüştür, ailemizi müstağni kıl, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider, zorluğumuzu kolaylaştır, yüzlerimizi ak et, esirlerimizi esaret zincirinden kurtar, isteklerimizi karşıla, (zuhuru için) bize verdiğin sözü yerine getir, dualarımızı kabul eyle, istediğimiz şeyleri ver, bizi dünya ve ahiret arzularımıza ulaştır ve isteğimizden daha fazla bize bağışta bulun.

     Ey istenilen ve bağışta bulunanların en hayırlısı! Onun vesilesiyle göğüslerimize şifa ver, kalplerimizin öfkesini gider, bütün ihtilaflara rağmen bizi hakka hidayet et; şüphesiz sen istediğini doğru yola hidayet edersin, yine onun vesilesiyle düşmanına ve düşmanımıza karşı bize yardımda bulun; ey hak olan Allah! İlahi amin.

 

     Allah'ım, Peygamberimizin -Senin salat'ın ona ve Ehl-i Beytine ol-sun- yanımızda olmamasından, İmamımızın gaybetinden, düşmanımızın çok ve sayımızın azlığından, fitnelerin bize şiddetinden ve zamanın şarlarının bizi güçsüz düşürmesinden sana şikayet ediyoruz. Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat gönder; katından olan acil bir zaferle, zorlukları gidermenle, güçlü bir yardımınla, aşikar kıldığın hak bir saltanatla, bizleri kapsayan geniş bir rahmetinle, bizleri örten bir afiyetle bize yardımda bulun; kendi rahmetin hürmetine ey rahmet edenlerin en merhametlisi!"

=============================================

CEVŞEN-İ KEBİR DUASI

TEVESSÜL DUASI

Dua

Okunması Tavsiye Edilen Dualar

İmam Zeynelabidin (a.s)'dan Duâlar

Bana dua edin!

EY RAHİM OLAN ALLAH'IM!

Allah’a Yönelme Duası

Dua ibadetin ruhudur

HZ. ALİ’NİN (A.S) MÜNACATI

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)