• Nombre de visites :
  • 3416
  • 24/10/2007
  • Date :

KİTAPLARDA GADİR-İ HUM OLAYI

kitaplarda gadir-i hum olayi
    Şialar kelam, tefsir, hadis, fıkıh, rical ve tarih kitap ve kaynaklarında geniş bir şekilde  Gadir vakıasına yer vermiş, Ehl-i Sünnet de kendi kaynaklarında bu vakıadan önemle bahsetmiştir.
    Biz bu bölümde, Gadir hadisine kaynak teşkil edecek Ehl-i Sünnet kitaplarından bazılarını zikredeceğiz.
   el Gadirin 1. cildinde, aşağıda zikredeceğimiz Ehl-i Sünnet kitapları, Gadir hadisinin kaynakları olarak nitelendirilmiştir.[1]
1- el Asar-ul Bakıye, (Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed el Biruni, ö. h. 430 veya 440 veyahut 450) müslümanların Gadir gününü bayram olarak bildiklerini zikretmiştir.
2- el İbane (Hafız Ebu Abdullah b. Batta el Hanbeli ö. h. 387) Tehnie hadisini Berae b. Azib'den nakletmiştir.
3- el Ebhas-ul Museddede. (Ziyauddin Salih b. Mehdi el Mukbili ö. h. 1108) Gadir hadisini mütevatir ve kesin bir hadis olarak zikretmiştir.
4- İbtal-ul Batıl (Ebu'l Hayr Fadlullah b. Rüzbehan eş Şirazi 9. yüzyılın. alimlerinden) Gadir hadisini Sahih bir hadis olarak zikretmiştir.
5- Ahbar-ud Duvel ve Asar-ul Uvel (İbn-i Senan el Kirmani ö. h. 1019) Gadir hadisini zikretmiştir.[2]
6- el Erbain-it Tival (İbn-i Asakir, ö. h. 571) Gadir hadisini zikretmiştir.[3]
7- İzalet-ul Hulefa (Abdulaziz Ebu Veliyyullah Ahmed b. Abdurrahim-i Ömer'i ed Dehlevi -ö. h. 1176) Gadir hadisini iki yolla Zeyd b. Erkam'dan nakletmiştir.
8- Esbab-un Nüzul (Ebu Hasan-i Vahidi en Nişaburi ö. h. 468) Tebliğ ayetinin, Gadir günü, İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu vurguluyor.
9- el İstiâb (Hafız Yusuf b. Abdulbirr ö. h. 463) Gadir hadsini bir kaç yolla nakletmiştir, İmam Ali (a.s)'ın Şura[4] günündeki yaptığı bazı konuşmalarını yazmış, Gadir hadisini sabit ve kesin bir hadis olarak bilmiştir.[5]
10- Usd-ul Gabe (Hafız Ebu Hasan b. Esir el Cizeri ö. h. 630) Gadir hadisini bir çok senetlerle rivayet etmiş ve İmam Ali (a.s)'ın Rahbe ve Rukbandaki konuşmalarını yazmıştır.[6]
11- İs'af-ul Rağibin (Ebu İrfan Muhammed b. Ali es Sebban eş-Şafii ö. h. 1206) Gadir hadisinin 30 sahabeden naklolunduğunu ve hadisin birçok senetlerinin sahih ve Hasen olduğunu söyleyip onu nakletmiştir.[7]
12- Esne'l Metalib fi Menakıb-i Ali b. Ebu Talib. (Ebu'l Hayr Şemsuddin Muhammed, İbn-i Cizeri eş Şafii ile meşhurdur. ö. h. 833)
Gadir hadisini 80 yolla naklederek mütevatirliğini kanıtlamış ve Hz. Fatıma (s.a)'ın bu konudaki delilini nakledip, İmam Ali (a.s)'ın Rahbedeki konuşmasını zikrederek bu hadisin bir çok yoldan mütevatir bir şekilde Peygamber (s.a) ve İmam Ali (a.s)'dan naklolduğunu ispat etmiş ve hadisi kabul etmeyenin mutaassıp ve cahil olduğunu vurgulamıştır.
13- Esne'l Metalib fi Ahadis-i Muhtelifet-il Meratib. (Şeyh Muhammed el-Hut, El Beyruti, eş-Şafii, ö. h. 1276) Gadir hadisini zikretmiş ve birçok Sunen ve gayr-i Sunen sahiplerinin onu sahip bildiklerini söylemiştir.
14- el İsabe Fi Temyiz-is Sahabe (Hafız İbn-i Hacer el Askalani ö. h. 852) Emir-ul Muminin Ali (a.s)'ın Rahbedeki konuşmasını ve Rukban hadisini ve Gadir hadisini bir çok yoldan rivayet etmiştir.[8]
15- Usul-ul İyman (Mevlevi Muhammed Salim el Buhari ed Dehlevi 3. Yüzyılın alimlerindendir.) Gadir hadisini Berae b. Azib ve Zeyb b. Erkam'dan nakletmiştir.
16- el Emali (Ebu Abdullah el-Hüseyin b. İsmail el Mehamili, ö. h. 330) Gadir hadisini ve Gadirde tebliğ ayetinin nazil olduğunu ve Rahbedeki konuşmaları sahih senedleriyle beraber nakletmiştir.
17- el İmame ve's Siyase (Ebu Muhammed b. Kuteybe ed Dineveri ö. h. 276) Berdin delilini zikretmiştir.[9]
18- el Eğani (Ebu Ferec Ali b. Hüseyn el İsfehani ö. h. 356, 357) Ömer b. Abdulaziz'in delilini zikretmiştir.[10]
19- el İktifa Fi Fazl-il Erbeat-ul Hulefa (İbrahim b. Abdullah-i Vessabi el Yemeni 7. veya 8. yüzyılın. alimlerindendir) Gadir hadisini birçok yolla rivayet etmiş ve İmam Ali (a.s)'ın Rahbedeki konuşmasını Cemeldeki delilini ve Seele sailun ayetinin Gadirle ilgili olarak nazil olduğunu yazmıştır.
20- Elif ba (İbn-i Şeyh ile meşhur olan Ebu Haccac Yusuf b. Muhammed el Belvi ö. h. 605) Gadir hadisini ve İmam Ali (a.s)'a ait olan bazı şiirleri nakletmiştir.
21- Ensab ul Eşraf (Hafız Ahmed b. Yahya el Belazuri ö. h. 279) Emir-ul Müminin Ali (a.s)'ın Gadir hadisiyle delil gösterdiğini zikretmiştir.[11]
22- el Bidaye ve-n Nihaye (Hafız İbn-i Kesir ed Dimaşki Ö. K. 114) Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş, Rahbe, Tehnie ve. hadislerini zikretmiştir.[12]
23- Bedi-ul Meani (Kadı Necmuddin Muhammed b. Abdullah el Ezrai ö. h. 876) Tehnie ve Gadir hadisini nakletmiş ve onun sahih olduğunu vurgulamıştır.[13]
24- el Beyan ve-t Ta'rif (İbn-i Hamza-i Harrani ile tanınan Kemaluddin İbrahim b. Muhammed ö. h. 1120) Gadir hadisini ve onun mütevatir olduğunu nakletmiştir.[14]
25- Tarih-i Al-i Muhammed (s.a) (Kadı Muhammed Behlül Behcet efendi eş Şafii ö. h. 14. yüzyılın.) bir kaç yoldan Gadir hadisini rivayet etmiştir.[15]
26- Tarih-i Buhari (Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail-i Buhari ö. h. 256) Gadir hadisini nakletmiştir.[16]
27- Tarih-i Bağdad (Hafız Ebu Bekir Hatib el Bağdadi ö. h. 463) Gadir hadisini, Rahbe konuşmasını, Savm-ul Gadir hadisini ve İkmal ayetinin Gadir'de nazil olduğunu sahih sened ve güvenilir ravilerle zikretmiştir.[17]
28- Tarih-ul Hulefa (Hafız Celaluddin Abdurrahman es Suyuti ö. h. 911) Gadir hadisini ve Rahbedeki konuşmayı bir çok yolla nakletmiştir.[18]
29- Tarih-i Dimaşk (Hafız İbn-i Asakir ö. h. 571) bu konuda bir çok hadis yazmış, Emir-ül Müminin Hz. Ali (a.s)'ın Cemeldeki[19] konuşmasını, Tebliğ ve İkmal ayetlerinin Gadir Hum'da Ali b. Ebu Talib (a.s)[20] hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[21]
30- Tarih-i Mısr (İbn-i Zuvlak Hasen b. İbrahim el Mısri ö. h. 387) Makrizi'nin naklettiği gibi Gadir hadisini nakletmiştir.[22]
31- Tuhfet-ul Eşraf bi-Marifet-il Etraf (Hafız Ebu'l Haccac-i Mizzi Yusuf b. Abdurrahmanyüzyılınö. h. 742) Gadir hadisini Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'den nakletmiştir.
32- Tezkiret-ul Huffaz (Hafız Şemsuddin ez Zehebi ö. h. 748) Taberi'nin Gadir'le ilgili olan te'lifleri hakkında şöyle yazıyor: Ben, onun bir çok yollarla Gadir hadisini naklettiğini görünce çok şaşırdım. Hakimin hayatı bölümünde ise şöyle yazıyor: Onun -Gadir hadisiyle ilgili olan- pek güzel senetlerini el Musannafta yazdık. San'ani de er Ravzat-un Nediyye fi Şerh-it Tuhfet-il Aleviyyede aynısını yazmıştır.[23]
33- Tezkiret-ul Havass-il Ümmet (Ebu Muzaffer Yusuf b. Abdullah Sıbt b. El Cevzi ö. h. 654) Gadir hadisini, Cemel ve Rahbedeki deliller ve Asbeğin delillerini nakletmiş, Savm-ul Gadir ve Tehnie hadislerini ve Gadir olayı ile ilgili olan ikmal ve Seele sailun ayetlerinin, Hz. Ali (a.s) hakkında indiğini ve Gadir hadisinin sahih bir hadis olduğunu vurgulamıştır.[24]
34- Teşnif-ul Azan (Hafız Nasır-us Sünne Şehabuddin Ahmed b. Muhammed b. Sıddık el-Hazremi, 14. y.y. alimlerindendir) Gadir hadisini, bir çok hafızlardan senedleriyle beraber 54 sahabeden rivayet etmiş ve bu hadisin tevatur ile Resulullah (s.a.a)'dan rivayet olduğunu söylemiştir.
35- Ta'likat-ul Eğani (ustad Ahmed Zeki el Mısriyüzyılın14. y.y. alimlerindendir.) Gadir hadisini nakletmiştir.[25]
36- Tefsir-i Alusi - Ruh-ul Me'ani (Seyyid Şehabuddin b. Abdullah el Alusi el Bağdadi ö. h. 1270) Gadir hadisini ve Tebliğ ayetinin Emir-ul Müminin (a.s) hakkında nazil olduğunu yazmıştır.[26]
37- Tefsir-i İbn-i Kesir (İmaduddin İsmail b. Ömer b. Kesir ed-Dimaşki ö. h. 774) Gadir hadisini ve İkmal ayetinin Gadir günü Hz. Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu yazmıştır.[27]
38- Tefsir-i İbn-i Merdeviye (Hafız Ahmed b. Merdeviye el İsfehani ö. h. 416) Tehnie hadisini nakletmiştir.
39- Tefsir-i Ebu-s Suud (Mevla Muhammed Ebu-s Suud el İmadi ö. h. 982) Gadir hadisini zikretmiş ve Seele Sailun ayetinin Gadir hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[28]
40- Tefsir-i Ebu Ubeyd: Ğarib-ul Kuran (Hafız Kasım b. Selam Ebu Ubeyd el Hırevi ö. h. 223, 244) Seele sailun ayetinin Gadir ile ilgili olarak nazil olduğunu yazmıştır.
41- Tefsir-i Buhari el-Enveri (Seyyid Abdulvahhab el Hüseyni el Buhari ö. h. 932) Kurba ayetinin[29] tefsirinde Gadir ve Tehnie hadislerini yazıp tebliğ ayetinin Gadir hakkında nazil olduğunu nakletmiştir.
42- Tefsir-i Sa'lebi - el Keşf ve-l Beyan (Ebu İshak es Sa'lebi en Nişaburi ö. h. 427, 437) Tehnie hadisini yazmış Tebliğ ve Seele sailun ayetlerinin Gadirle ilgili olduğunu vurgulamıştır.
43- Tefsir-i Suyuti Dürr-ul Mensur (Hafız Celaluddin Abdurrahman-i Suyuti ö. h. 911) Gadir hadisini yazmış, Tebliğ ve İkmal ayetlerinin Gadir vakıasıyla ilgili olarak nazil olduğunu kaydetmiştir.[30]
44- Tefsir-i Şahi (Muhammed Mahbub-ul Alem b. Safiyyuddin 11. yüzyılın) Tehnie hadisini zikretmiş, Tebliğ ayetinin Hz. Ali (a.s) hakkında ve Seele sailun ayetinin ise Gadirle ilgili olarak nazil olduğunu açıklamıştır.
45- Tefsir-i Şerbini - Feth-us Sırac-ul Munir (Şemsuddin Muhammed eş Şerbini el Kahiri ö. h. 977) Seele sailun ayetinin Gadirle ilgili olarak nazil olduğunu yazmıştır.[31]
46- Tefsir-i Şevkani - Feth-ul Kadir (Kadı Muhammed b. Ali eş Şevkani es San'ani ö. h. 1250) Tebliğ ayetinin Gadir vakıasıyla ilgili ve İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu yazıyor.[32]
47- Tefsir-i Taberi (Hafız Muhammed b. Cerir et-Taberi ö. h. 310) Gadir ve Tehnie hadislerini yazmıştır.[33]
48- Tefsir-i İzzuddin er-Res'ani (Hafız Ebu Muhammed Abdurrezzak er Res'ani el Musili) Tebliğ ayetinin İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu kaydetmiştir.
49- Tefsir-i Fahri Razi - Tefsir-i Kebir (Ebu Abdullah Fahruddin b. Ömer er Razi eş Şafii ö. h. 606) Gadir ve Tehnie hadislerini yazmış, Tebliğ ayetinin İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu açıklamıştır.[34]
50- Tefsir-i Kurtubi (Ebu Yahya b. Sa'dun el Ezdi el Kurtubi ö. h. 567) Seele sailun ayetinin Gadir'le ilgili olarak nazil olduğunu beyan etmiştir.
51- Tefsir-i el Minar (Şeyh Muhammed Abduh el Mısri ö. h. 1323) Gadir hadisini yazmış, Tebliğ ayetinin Gadir'le ilgili olarak İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[35]
52- Tefsir-i Nişaburi - Ğarib-ul Kur'an (Nizamuddin Hasan b. Muhammed-i Kummi en Nişaburi 8. yüzyılın alimlerindendir.) Gadir hadisini yazmış, Tebliğ ayetinin Gadir vakıasında İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu açıklamıştır.[36]
53- Telhis-ul Mustedrek (Hafız Şemsuddin ez Zehebi ö. h. 748) bu konuyla ilgili özel bir kitap yazmış, Telhiste de bir çok yolla Gadir hadisini zikretmiş ve bazı senetlerin de sahih olduğunu vurgulamıştır.[37]
54- et Temhid (kadı Muhammed Ebu Bekir el Baklani ö. h. 403) Muvalat ve Tehnie hadislerini yazmıştır.[38]
55- et Temhid fi Beyan-it Tevhid (Ebu Şekur Muhammed b. Abdussaid el Keşşi es Salimi) Gadir hadisiyle ilgili bir makaleye yer vermiştir.
56- et-Tenbih ve'l İşarat (Ali b. Hüseyn el Mes'udi ö. h. 346) Gadir hadisini nakletmiş ve Gadir gününün bayram olduğu hakkında bir yazısı vardır.[39]
57- Tehzib-ul Asar (Hafız Muhammed b. Cerir et-Taberi ö. h. 310) İmam Ali (a.s)'ın Gadir hadisi hakkında Rahbedeki gösterdiği delili yazmıştır.
58- Tehzib-ul Esma ve'l Luğat (Hafız Muhyiddin en Nevevi ed Dimaşki ö. h. 676) Gadir hadisini nakletmiş ve Tirmizinin o hadisi Hasen olarak yazdığını kaydetmiştir.
59- Tehzib-ut Tehzib (Hafız İbn-i Hacer el Askalani ö. h. 852) Gadir hadisini naklederken bu hadis bir çok yolla rivayet olmuş ve sahih bir hadistir diye yazıyor.[40]
60- Tehzib-ul Kemal fi Esma'ir Rical (Hafız Ebu Haccac el Mizzi, ö. h. 742), Gadir hadisini Ebu Hureyre, Berra b. Azib, Cabir el Ensari ve Zeyd b. Arkam'dan nakletmiştir.
61- Tevzih-ud Delail (Şehabuddin Ahmed), Gadir günüyle ilgili olan Tetvic hadisini yazmış ve İkmal ayetinin Gadir vakıasında nazil olduğunu açıklamıştır.
62- Teysir-ul Vusul İla Cami-il Usul (Hafız Abdurrahman b. Rabiy, ö. h. 866), Gadir hadisine yer vermiştir.[41]
63- Simar-ul Kulub (Ebu Mensur-i Sa'labi en Nişaburi, ö. h. 429), Gadir hadisine yer vermiş ve Gadir gecesinin, ümmetin arasında ziyafet gecesi olduğunu vurgulamıştır.[42]
64- Cami-ul Usul fi Ahadis-ir Resul (Ebu's Seadat Mubarek b. Esir eş Şeybani el Cizeri, ö. h. 606), Gadir hadisini Termizi'den rivayet ederek naklediyor.
65- el Cami-us Sağir (Celaluddin-i Suyuti, ö. h. 911), bir çok yolla Gadir hadisini nakletmiştir.[43]
66- el Cem'u Beyne Sihah-is Sitte (Ebu Hasan Rezin-i Abderi el Endulisi, ö. h. 535), Gadir hadisini Sureyha ve Zeyd b. Erkam'dan rivayet etmiştir.
67- Cem-ul Cevami (Celaluddin-i Suyuti, ö. h. 911), Gadir hadisini, Hz. Ali'nin Rahbedeki konuşmalarını ve Tehnie hadislerini bir kaç yolla nakletmiştir.
68- Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin Ali el Hasani es Semhudi, ö. h. 911), Gadir hadisini bir çok sahabeden rivayet etmiş ve Seele sailun ayetinin Gadir'le ilgili olduğunu açıklayıp Ömer b. Abdulazizin bu konudaki deliline yer vermiştir.
69- Habib-us Siyer (Giyasuddin -Handmir- ö. h. 942),[44] Tehnie hadisini zikretmiştir.[45]
70- Hadis-ul Gadir (Şeyh Mensur, er Razi), Gadir hadisini rivayet edenlerin isimlerini, alfabe harfleri sırasına göre yazmıştır.
71- Hadis-ul Velayet (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde, ö. h. 333), Gadir hadisini 105 yolla nakletmiştir.
72- el Hüseyin (a.s) (Seyyid Ali Celaluddin-i Hüseyni el Mısri), Velayet hadisini nakletmiştir.[46]
73- Hilyet-ul Evliya (Hafız Ebu Neim el İsfehani, ö. h. 430), Gadir ve Rahbe hadisleriyle Ömer b. Abdulaziz'in delillerine yer vermiştir.[47]
74- el Hasais (Sünen sahibi olan Hafız Abdurrahman en Nesai, ö. h. 303), Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş, Rahbe hadisini zikrederken de Tebliğ ve ikmal ayetlerinin Hz. Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu açıklamıştır.[48]
75- el Hasais-ul Aleviyye. (Ebu Fatih Muhammed b. Ali en Netenzi, ö. h. 480), Gadir ve Tehnie hadislerini zikrederek Tebliğ ve İkmal ayetlerinin Gadir-i Hum'da Hz. Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu yazmıştır.
76- Hutat-ul Makrizi, (Takiyyuddin Ahmed b. Ali el Makrizi el Mısri, ö. h. 845) Gadir ve Tehnie hadislerini nakletmiştir.[49]
77- ed Diraye fi Hadis-il Velaye (Hafız Ebu Said, es Secistani, ö. h. 477), Gadir hadisinin senetlerini zikrederek onu 120 sahabeden rivayet etmiştir.
78- Dur er-us Simtayn fi Menakıb-is Sibtayn, (Cemaluddin Muhammed ez Zerendi, ö. h. 750), Tehnie hadisini yazmış ve Seele Sailun ayetinin Gadir olayında nazil olduğunu açıklamıştır.
79- ed Durer-ul Aval bi Hall-i Elfaz-i Bide-il Meal., (Muhammed b. Muhammed-i Mısri) Hz. Ali'nin hayat ve faziletlerini zikrettiği bölümde Gadir hadisini nakletmiştir.
80- Duat-ul Hudat (Hafız Ebu'l Kasım Ubeydullah b. Abdullah -İbn-i Haddad el Haskni- H. 490'dan sonra vefat etmiştir), Gadir hadisi hakkında özel bir kitap yazmış ve Seele sailun ayetinin Gadir'le ilgili nazil olduğunu söylemiştir.
81- Zehar-ul Ukba (Hafız Muhibbuddin Ahmed et Taberi, ö. h. 694) bir kaç yolla Gadir, Tehnie ve Rahbe hadislerini nakletmiştir.[50]
82- Zehiret-ul A'mal. (Şehabuddin Ahmed b. Abdulkadir eş Şafii, 12. yüzyılın alimlerinden), Gadir hadisini zikredip bu hadisin sahih ve bir çok senetlerinin olduğunu söylemiştir.
83- Rabi-ul Ebrar (Ebu'l Kasım Carullah Mahmud b. Ömer ez Zimahşeri, ö. h. 538) 41. Bölümde şöyle yazıyor: Gadir gecesi, Şiilerin yanında çok değerli bir gecedir Sonra şöyle devam ediyor: O gece Resulullah (s.a.a) Gadir-i Hum'da bir hutbe okuyup şöyle buyurdu: Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.
84- er Radd-u Ala'l Harkusiyye (Hafız Ebu Cafer Muhammed b. Cerir-it Taberi, ö. h. 310), Gadir hadisini 75 yolla nakletmiştir.
85- Revzat-us Safa (İbn-i Havendışah, ö. h. 903), Gadir ve Tehnie hadislerini zikretmiştir.[51]
86- Revzat-un Nazirin (Ziyauddin Ebu Muhammed-i Vetri eş Şafii, ö. h. 980), Velayet hadisinin sahih ve kesin bir hadis olduğunu vurgulamıştır.
87- Revzat-un Nediyye (Seyyid Muhammed b. İsmail b. Salahuddin-i Yemani, ö. h. 1182), Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş, Tehnie hadisini getirmiş ve Seele sailun ayetinin Gadir'le ilgili olarak nazil olduğunu açıklamıştır, Gadir hadisinin mütevatir olduğuna dair de bir makalesi vardır.
88- Riyaz-us Salihin (Hafız Muhyiddin Yahya Ebu Zekeriyya en Nevevi, ö. h. 676), Gadir hadisini nakletmiştir.[52]
89- Riyaz-un Nazire (Hafız Muhibbuddin Ahmed b. Abdullah et Taberi, ö. h. 694), Gadir hadsini bir çok yolla nakletmiş, Tehnie, Tetviç, Rukban ve Rahbe hadislerine de yer vermiştir.[53]
90- Zevaid-ul Müsned (Hafız Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, ö. h. 290), Gadir hadisini nakletmiş ve Seele sailun ayetinin Gadir vakıasıyla ilgili nazil olduğunu beyan etmiştir.
91- Zeyn-ul Feta fi Şerh-i Hel Eta (Ebu Muhammed Ahmed el Asimi, 5. yüzyılın alimlerindendir), bir çok yolla gadir hadisini naklettikten sonra: Ümmet bu hadisi kabul etmiş ve kurallara da uygundur diyor. Rahbe, Tehnie ve Gadir gününde oruç tutmakla ilgili hadisleri de nakletmiştir.
92- Sirr-ul Alemin (Hüccet-ul İslam ismiyle meşhur olan Hafız Ebu Hamid Muhammed el Gazali, ö. h. 505), Gadir ve Tehnie hadislerini naklettikten sonra şöyle yazıyor: Ehl-i Sünnet alimleri, Gadir hadisinin Resulullah (s.a.a)'ın hutbesinden olduğu üzerinde icma etmişlerdir.[54]
93- Serekat-uş Şi'r (Hafız Abdullah-i Merzbani el Bağdadi, ö. h. 384).
94- Selvet-ul Arifin (Hüseyin b. İsmail el Curcani), Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır hadsinin tefsirinde Resulullah'dan bir hadisi naklediyor.
95- Simt-ul Mecid (Seyyid Ahmed el Kaşşaşi, ö. h. 1071), Tetvic hadisine değinmiştir.
96- es Sünne (Ahmed b. Amr -İbn-i Ebi Asim- ö. h. 287), Gadir hadisini bir kaç yolla nakletmiş ve Rahbe hadisine de yer vermiştir.
97- es Sünen, Gadir hadisini, Hz. Ali ve Ebu Sa'd b. Ebu Vakkas'dan nakletmiştir.
98- es Sünen (Hafız Osman b. Muhammed b. Ebu Şeybe el Kufi, ö. h. 239), Gadir hadisini bir kaç yolla nakletmiş, Tehnie hadisi ve Gadirle ilgili olan bir çok hadislere de yer vermiştir.
99- es Sünen (Hafız Muhammed b. Yezid el Kazvini Ebu Abdullah b. Mace ö. h. 273) Gadir hadisini bir çok yoldan nakletmiştir.[55]
100- Sünen-ul Kubra (Hafız Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en Nesai, ö. h. 3), Gadir hadisini rivayet etmiştir.[56]

------------------------------------------------------

[1]- el Asar'ul Bakiye: s. 334.
[2]- Ahbar-ud Duvel: s. 102.
[3]- Kifayet-ul Talib: s. 115.
[4]- İstiâb: c. 2, s. 473 İmam Ali (a.s)'ın hayatı bölümünde.
[5]- el İsabe: c. 3, s. 373.
[6]- Usd'ul Gabe: c. 1, s. 308, 367, 368 ve c. 2, s. 233 ve c. 3, s. 92.
[7]- İs'af-ur Rağibin. s. 152.
[8]- el-İsabe: c. 1, s. 304, 305, 372, 567 ve c. 2, s. 252.
[9]- el İmame ve's Siyase, s. 93.
[10]- el Eğani, c. 8, s. 156.
[11]- Ensab-uş Eşraf, c. 1
[12]- el Bidaye ve'n Nihaye, c. 2, s. 348, c. 5, s. 208, 214, c. 7, s. 246.
[13]- Bedi-ul Meani, s. 75.
[14]- el Beyan ve't Ta'rif, s. 136, 230.
[15]- Tarih-i Al-i Muhammed, s. 67, 68.
[16]- Tarih-i Buhari, c. 1, s. 375.
[17]- Tarih-i Bağdad, c. 7, s. 377, c. 8, s. 290, c. 14, s. 236.
[18]- Tarih-i Hulefa, s. 65, 114.
[19]- Tarih-i Dimaşk, c. 7, s. 83.
[20]- Aynı şekilde Dürr-ül Mensur, c. 2, s. 298 ve Feth-ul Karib, c. 2, s. 57'de yazılmıştır.
[21]- Dürr-ül Mensur, c. 2, s. 259.
[22]- Hutat-ul Makriziyye, c. 2, s. 222.
[23]- et Tezkire: c.3, s.231.
[24]- Tezkiret-ul Havas.il Ümmet: s.17-20, 24, 48.
[25]- Ta'likat-ul Eğani: c.7, s.363.
[26]- Ruh-ul Meani: c.2, s.348-350.
[27]- Tefsir-i İbn-i Kesir: c.2, s.14.
[28]- Tefsir-i Ebu-s Suud: c.8, s.292.
[29]- Şura / 23.
[30]-
[31]- Sirac.ul Munir: c.4, s.364.
[32]- Feth-ul Kadir: c.2, s.57.
[33]- Tefsir-i Taberi: c.3, s.428.
[34]- Tefsir-i Razi: c.3, s.636.
[35]- el Menar: c.6, s.463, 464.
[36]- Ğeraib-ul Kur'an, c.6, s.170, 194.
[37]- Telhis.ul Mustedrek: c.3, s.533. Ve.
[38]- et Temhid: s.169, 171, 227.
[39]- et Tenbih ve'l İşraf: s.221.
[40]- Tehzib-ut Tehzib: c.1, s.391, c.7, s.327, 337.
[41]- Teysir-ul Vusul, c.3, s.271.
[42]- Simar-ul Kulup, s.511.
[43]- el Cami-us Sağir, c.2, s.555.
[44]- Hangi mezhepten olduğu belli değildir.
[45]- Habib-us Siyer, c.2, s.144.
[46]- el Hüseyin (a.s), c. 12, s. 132.
[47]- Hilyet-ul Evliya, c. 4, s. 23-365, c. 5, s. 26-364.
[48]- el Hasais, s. 3-4-7-15-19 ve .
[49]- Hutat-ul Makrizi, c.2, s.222.
[50]- Zehair-ul Ukba, s.67-87.
[51]- Revzat-us Safa, c.1, s.173.
[52]- Riyaz-us Salihin, s.152.
[53]- Riyaz-un Nazire, c.2, s.169-170-179-203.
[54]- Sirr-ul Alemin, s. 9.
[55]- Sünen-i İbn-i Mace, c. 1, s. 28-30.
[56]- el Bidaye ve'n Nihaye, c. 5, s. 209.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)