• Nombre de visites :
  • 4944
  • 24/11/2014
  • Date :

Zuhur Sonrası

zuhur sonrası

İslâm'ın Tüm Dünyaya Hâkimiyeti

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur:

"Kâim (Mehdi) kıyam edince "La ilâhe illellah, Muhammedun resulullah" diye şahadet nidası duyulmayan bir şehir kalmayacaktır." [1]

İlahî Hükümlerin Tamamen Uygulanması

İmam Musa Kâzım (a.s) Hadid Suresi'nin 17. ayetinin tefsiri hakkında şöyle buyurur:

"Allah'ın yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, yeryüzünü yağmurla diriltmesi anlamında değildir; Allah Teâlâ, adaleti ihya edip ilahî hükümleri uygulayarak yeryüzünü ihya edecek ve diriltecek kişiler görevlendirir." [2]

Kur'ân Öğretilerinin İhyası

Hz. Ali (a.s) Hz. Mehdi'nin (a.f) kıyamının getirileri hakkında şöyle buyurur:

"Halkın kişisel reylerini, yorumlarını boş verir; Kur'ân'ın hükmünü icraya başlar.

İnsanlar Kur'ân'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Mehdi onların düşüncelerini Kur'ân'a doğru yönlendirip onu Kur'ân'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak… Sonra size Kitab ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek." [3]

Zulmün Yok Olması ve Adaletin Hâkimiyeti

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurur:

"Mehdi benim evlatlarımdandır. O gaybete çekilecektir. Zuhur ettiği zaman yeryüzünü zulüm ve sitemle dolduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır." [4]

İslâm Dininin Yenilenmesi

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:

"Resulullah'ın (s.a.a) her yaptığını o da yapacaktır; Resulullah (s.a.a) cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da önceki temelleri yıkacaktır. O, İslâm'ı yeniden baştan alacaktır." [5]

İlmin İnsanlar Arasında Kemale Ermesi

İmam Cafer Sadık şöyle buyurur:

"İlim yirmi yedi harftir. Hz. Resulullah'ın (s.a.a) getirdiği tüm öğretiler sadece iki harftir. Kâimimiz (Mehdi) kıyam edince geri kalan yirmi beş harfini de açığa çıkarıp halk arasında yayacaktır." [6]

Aklın Kemale Ermesi

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:

"Kâimimiz (Mehdi) kıyam ettiği zaman Allah Teâlâ elini kullarının başına bırakıp onların akıllarını toplayarak çeki düzen verecek, onların akıl ve düşüncelerini kemale erdirecektir." [7]

Huzur ve Emniyet

Suhuf-i İdris'ten şöyle nakledilir:

"Âl-i Muhammed'in Kâim'i kıyam edince yeryüzüne emniyet verilecek; birbirine zarar vermek ve birbirinden korkmak yok olup gidecektir." [8]

Emirü'l Müminin Hz. Ali (a.s) de bu konuda şöyle buyurur:

"O dönemde bir kadın, hiç kimsenin ve hiçbir şeyin korkusuna maruz kalmadan Irak'tan Şam'a kadar yaya olarak gidecektir." [9]

Halk Arasında Sevginin Hâkimiyeti

Emirü'l Müminin Ali (a.s) şöyle buyurur:

"Kâimimiz (Mehdi) kıyam edecek olursa insanların kalbinden kin ve düşmanlık yok olup gider." [10]

Yeryüzünün Günahtan Temizlenmesi

İmam Cafer Sadık (a.s) Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhurundan sonra halkın durumu hakkında şöyle buyurur:

"Yeryüzünde insanlar Allah'a itaatsizlik etmeyeceklerdir." [11]

Hz. Mehdi'yi (a.s) tanımak sorumluluk getirir insana.

Bekleyiş içerisinde olan birisi sürekli velayet ipine sarılmalı, takvayı gözetmeli, İmam'a muhalefetten sakınmalı, zuhur için gerekli zeminin hazırlanması için çaba sarf etmeli, İmam'ın gerçek sevgisini taşımalı, ona yardım yolunda direnmeli, zuhurun yakınlaşması ve onun kutsal hedeflerinin gerçekleşmesi için sürekli dua etmelidir. Söz konusu hususlarda hiçbir zaman kusur etmemeli ve gevşeklik göstermemelidir.

Hz. Mehdi'yi (a.s) tanıyıp onun hedeflerinin bilincinde olan birisinin olup bitenlere sessiz kalması, Rabbi'nin ve Hz. Mehdi'nin ondan istedikleri şeyler hususunda ilgisiz kalması imkânsızdır.


[1]- Biharu'l-Envar, c.52, s.340.

[2]- Mikyalu'l-Mekarim, c.1, s.81.

[3]- Nehcü'l-Belâğa, hutbe: 134.

[4]- Yenabiu'l-Mevedde, s.448.

[5]- Mikyalu'l-Mekarim, c.1, s.57.

[6]- Biharu'l-Envar, c.52, s.336.

[7]- Muntehabu'l-Eser, s.483, Kâfi'den naklen.

[8]- Biharu'l-Envar, c.52, s.384.

[9]- Mikyalu'l-Mekarim, c.1, s.101.

[10]- age.

[11]- Muntehabu'l-Eser, s.497.

Şiaya Göre Dünyanın Geleceği(1.Bölüm)

NİÇİN HZ.MEHDİ(A.S)ZUHUR ETMİYOR?-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)