• Nombre de visites :
  • 2029
  • 30/6/2013
  • Date :

İlahi Adalet, Cebr (Zorlama) ile Nasıl Bağdaşır?(2.Bölüm)

ilahi adalet, cebr (zorlama) ile nasıl bağdaşır?

  "Allah asla onlara zulmetmedi; ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlar."13

        "Biz onlara zulmetmedik; onların kendileri zalim-dirler."14

        "Bu ceza, onların yaptıkları yüzündendir; yoksa Allah kesinlikle kullarına zulmetmez.,"15

         "Kim salih amel işlerse, kendisi içindir ve kim kötülük yaparsa, kendi aleyhinedir. Ve Rabbin kullarına zulmetmez.,"16

        Hadis-i kudside de buyurmuşsun ki: "Ben zulmetmeyi kendime haram ettim. Size de haram ettim. Öyleyse zulmetmeyin."17

        Allah'ın adalet ve rahmetine inanan bir Müslüman, Allah'ın, yarattıklarından dilediğini cennete, dilediğini cehen- neme götüreceğini, onların amellerinin takdir edildiğini ve herkesin yaratıldığı gayeye uygun işleri yapmaya ayarlandığını ve kulların seçenekleri olmadığını nasıl kabullenebi- lir? Bu rivayetler yalnız Kur'an-ı Kerim'le değil, ilam fıtratla, akıl ve vicdanla ve insanın en ufak hakkıyla çelişmektedir.

        İnsanı tıpkı bir kukla gibi yapıp, kaza ve kader ile ellerini kollarını bağlayan ve sonunda onu yakıcı cehennem ateşine atan bir din e nasıl inanabiliriz ki?

        Bu nasıl bir inançtır ki, insanı, akılları şaşırtıcı yenilikler getiren icat ve ilerlemeden alıkoymakta ve insan ancak yaratıldığı gayeye ait işleri yapmaya ayarlanmıştır iddiasıyla, onu mevcut durumla yetinen donuk bir yaratık haline getirmektedir. Sağlam akıllarla çelişen ve rahim olan Allah'ı bizlere sanki -haşa- zayıf ve güçsüz kulları sadece cehenneme atmak için yaratmış güçlü ve zorba bir varlık olarak tanıtan bu rivayetleri nasıl kabul edebiliriz? Hem de bütün bunları sadece güçlü olduğu ve dilediğini yapmaya kadir olduğu için yapmaktadır. Akıl sahipleri böyle bir Rabbe; hikmet sahibi, adil ve rahım diyebilirler mi?

        Müslüman olmayan bilinçli insanlarla tartıştığımızda, Rabbimizin böyle sıfatları olduğunu ve dinimizin insanlar henüz doğmadan önce onların bedbahtlığına hükmettiğini öğrenirlerse, hiç Müslüman olup grup grup Allah'ın dinine girerler mi?

        Allah'ım! Sen, Emevilerin bazı kötü amaçları ve çirkin hedefleri uğruna yaymış olduğu inançlardan münezzehsin. Şüphesiz her araştırmacı bunu bilir. Bu sözler, senin Kitabınla uzlaşmaz ve Resulün asla sana yalan isnat etmez. O, senin vahyine uymayan sözleri kesinlikle söylemez. Doğru- su Resulullah (s. a. a) şöyle buyurmuştur:

        "Benden bir hadis naklolunduğunda onu Kur'an'a sunun. Eğer Kur'an'la uzlaşırsa, kabullenin ve eğer uzlaşmazsa onu duvara vurun."18


13- Tevbe Süresi /70; Ankebut Süresi /40; Rum Süresi /9.

14- Zuhruf Suresi /76.

15- EnfaI Suresi / 51.

16- Fussilet Süresi 146.

17- Sahih-i Müslim, c. 4, s. 1994, h. 2577; Tehzib-u Tarih-i Dimeşk, c. 7, s. 206; et-Takrib ve't-Terhib, c. 2, s. 475.

18- el-Kafi, c. 2, s. 222.

İlahi Adalet, Cebr (Zorlama) ile Nasıl Bağdaşır?(1.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)