• Nombre de visites :
  • 1876
  • 16/3/2013
  • Date :

Peygamber Resullerin Gerekliliği

peygamber resullerin gerekliliği

Tüm varlıklardan yüce olan bir yaratıcının var yaratıcımız olduğu kesin akli delillerle sabittir. Ancak insanlar O'nu göremez ve O'nunla direkt bağlantı kuramazlar. O halde, O'nun elçileri olmalıdır. Bu elçiler, O'nun tarafından birtakım açıklama ve beyanlarda bulunurlar; Allah ile kulları arasında aracıdırlar. böyle bir İlah’ı göremiyor ve onunla direkt bir bağlantı kuramıyorlar. O halde Allah’ın elçileri de vardır. Bu elçiler Allah tarafından bir takım açıklama ve beyanlarda bulunuyorlar. Allah ile kulları arasında aracıdırlar. Allah’tan alırdinleiyor, kullarına iletiyorlaer. Allah’tan öğreniyor, kullarına öğretiyorlaer. Allah’tan aldıklarğı öğretiler ışığında insanları yararlarına faydalı ve maslahatları olan şeylere hidayet ederleriyorlar.

İnsanlara her zaman Allah’ın kullarına iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bu kimseler, Allah’ın nebiler ve insanlar arasından seçtiği kimselerdir. Bunlar, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmış, hikmetiyle eğitilmiş kişilerdir. deplenip hikmetiyle gönderilenlerdir. Hal ve durumlarında insanlardan farklı, ama yaratılış ve fizikte terkipte onlar gibidirler. Aksi takdirde, insanlardan tümüyle farklı olupr, onlarla hiç bir ilişki kuramaz, ve onlarla önderlik asla ünsiyet edinemezlerdi.

Allah-u Teala da şöyle buyuruyor:

"Onu (Peygamber’i) eğer bir melek kılsaydık, elbette erkek (suretinde bir melek) kılardık ve mutlaka onların giyindirdikleri şeyi ona da giyindirirdikkuşkulandıkları şeylerle kuşkulandırırdık." (1)

Peygamber Nebiler Mucize Göstermelidirler

PeygamberNebilerin Allah’tan bir takım ayet ve mucizeleri de olmalıdır ki, getirdikleri dinlerinin Âalim, Kkadir, Ggafûir ve mMuntakim olan Allah’ın dini olduğuna yakin edilsin. Böylece şekki olanlar, onların makam ve mevkisini idrakderk edebilsin ve insanlar onlara itaat ve huzu içinde olsunlar ve şekki olanlar onların makam ve mevkisini derk etsin.

Nasıl ki itekim insanların ihtiyacı olduğundan dolayı Allah’ın dünya yaşantısı için bir inayeti (yağmur, rahmet vb.) olmalı, mesela insanların suya olan ihtiyaçlılarının temin edilmesi için dır. Ggöktenler yağmur yağdırmalıdır,. aynı şekilde Böylece insanların kendilerinin dünya ve ahiret saadetlerini , salah ve saadetini bildiren kimselerdein de varlığı gereklidir. mustağni değillerdir. Evet; insanlara gözleri üzerinde zaruret olduğundan değil, güzelsadece süs olsunlar diye kaş yapan ve ayakların altında yere basıldığında dokunmayan çukur yaratan Allah, bütün âalemler için zorunlu olan bir rahmetin varlığını ihmal eder mi?! Oysa ahirette gerçekleşen hayır ve esenlikler ona bağlı olduğu gibi dünyada olan bir çok acil faydalar da bu rahmetin varlığındadır. İnsanlara duyu organlarını veren ve onların hata şek ve yanılışlıkmalarını düzelten bir de ruh yaratan Allah, hiç onları şek, hayret ve daelalet içinde bırakır mı?! Onları şek ve şüphelerini giderecek bir hidayetçiden mahrum kılar mı?!

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Andt olsun, biz peygamberlerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik."(2)

"O, ümmîiler içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamberi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindey idiler."(3)

Feyz KAŞANİ (r.a)


(1)- En’am/ 9.

(2)- Hadid/25.

(3)- Cuma/2.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)