• Nombre de visites :
  • 2153
  • 25/10/2011
  • Date :

Nehcül-Belağa Sarihleri

nehcül-belağa sarihleri

Nehc'ül-Belağa İbn-i Ebi'l-Hadid'in deyimiyle yaratıcının kelamının altında, beşer kelamının üstünde bir kitaptır.

Seyyid Razi Hz.Emir-el Mu’minin Ali (as)’ın sözlerinden derlediği bu hadis, itikat, ilim, ahlak, toplum ve edebiyat kitabını üç bölüme ayırmıştır.

Birinci Bölüm

 Hutbeler: Bu bölümde genel hutbelerin yanı sıra özel toplantılarda, savaşlarda ve olaylarda beyan edilen hutbeyi andıran konuşmalar da yer almıştır. Bu bölümde toplam 241 hutbe mevcuttur.

İkinci Bölümü

Mektuplar: Bu bölümde ise farklı şehirlerdeki valilerine ve düşmanlarına yazdığı mektupların yanı sıra bazı sözleşmeleri ve dostlarına vasiyetleri de yer almıştır. Bu bölümde 79 mektup mevcuttur.

Üçüncü Bölümü

Hikmetli Sözler ve Öğütler: Bu bölümde ise 480 kısa söz yer almıştır. Bu kısa sözlerden bazısı Hz. Ali'ye sorulan sorulara cevap olarak ifade edilmiştir.

Nehc'ül-Belağa'nın önemle korunup hıfz edilmesinin yanı sıra geçmiş asırlardan günümüze kadar birçok âlim de kendi ilmi uzmanlığı ışığında birçok şerh yazmışlardır. Tahran'da yapılan Nehc'ül-Belağa kongresinde 400'den fazla şerh, haşiye ve çeşitli dillere yapılan tercümeleri zikredilmiştir. Allame Emini el-Gadir kitabında çeşitli mezheplerden kimselerin yazdığı bu şerh ve haşiyeler hakkında çok detaylı bilgiler vermiştir. Allame Emini el-Gadir adlı kitabında Nehc'ül-Belağa'yı ilk şerh eden kimsenin Seyyid Razi'nin çağdaşı olan Seyyid Ali b. Nasır olduğunu yazmıştır.([1])

Diğer Şerh Yazan Âlimler

1-             H. 511 yılında vefat eden Fazlullah Ravendi

2-             H.   516 yılında vefat eden ve İbn-i Şehraşub'un üstatlarından olan Ebu'l Hasan Beyhaki

3-             H. 573 yılında vefat eden Kutbuddin Ravendi

4-             H.   606 yılında vefat eden Muhammed b. Ömer Taberi Şafii

5-             H. 655 yılında vefat eden ve İbn-i Ebi'l Hadid diye meşhur olan Ebu Hamid İzzuddin

6-             H. 674 yılında vefat eden İbn-i Sai Bağdadi

7-             H. 679 yılında vefat eden ve büyük orta ve küçük olmak üzere üç şekilde şerh eden İbn-i Meysem Behrani

8-             H. 726 yılında vefat eden Allame Hilli

9-             H. 791 yılında vefat eden Sa'd'ud-Din Mes'ud b. Ömer Taftazanı Şafii

10-         H. 988 yılında vefat eden Şükrullah Kaşani

11-         H. 10 asır âlimlerinden olan İmaduddin Ali el-Kari el-Uşturabadi

12-         H. 1110 yılında vefat eden Seyyid Hasan b. Mutahhar el-Yemeni

13-         H. 1242 yılında vefat eden ve iki şerhi bulunan Seyyid Abdullah Şubber

14-         H. 1356 yılında vefat eden Hacı Habibullah Musevi -i Hui (Minhac'ul-Beraat)

15-         H. 1323 yılında vefat eden Şeyh Muhammed Abduh Mısri

16-         Feyz'ul-İslam İsfehani

Son dönemde yazılmış değerli ve detaylı şerhler arasında ise Üstad Muhammed Taki Cafer'in ve değerli araştırmacı Ayetullah Mekarim Şirazi'nin yazdığı şerhleri zikretmek de mümkündür.


[1]-  El-Gadir, c4, s. 186-192

Seyyid Radıy'nin dilinden Nehciul Belağa

Nehc’ul Belağa’nın Müstedrekleri

Nehcul Belağayı Tanıyalım

Nehcül Belâğanın Konuları

Ali (a.s)’ın Sözlerinin Toplanması

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)